Mioara Gram — ‘Două Aripi: Femeia și Bărbatul’. Urmăriți emisiunea ‘Artă, Știință și Religie — În căutarea drumului comun’, pe Radio Pro Diaspora [VIDEO]

0
562

Mioa­ra Gram: Două Aripi: Feme­ia si Bar­ba­tul, Luni, 5 mar­tie, 2018.

Emi­siu­nea Artă, Ști­in­ță și Reli­gie — În cău­ta­rea dru­mu­lui comun, rea­li­za­tă de Mioa­ra Gram, este difu­za­tă pe Radio Pro Dias­po­ra, în fie­ca­re LUNI, de la ora 20:00 (RO), la Radio Pro Dias­po­ra, www.prodiaspora.de, Hous­ton, Texas.

Pute­rea noas­tra de gan­di­re si con­cen­tra­re, cre­a­ti­vi­ta­tea, dis­cer­na­man­tul, capa­ci­ta­tea de a folo­si lim­ba­jul, abi­li­ta­tea de a inte­le­ge dis­tinc­ti­i­le mora­le si de a face ale­geri mora­le, si mai pre­sus de toa­te, capa­ci­ta­tea noas­tra spi­ri­tu­a­la ne dis­ting de ani­ma­le si ne fac sa dove­dim ca sun­tem facuti “dupa chi­pul si ase­ma­na­rea lui Dum­ne­zeu.”

De‑a lun­gul isto­ri­ei uma­ni­ta­tii, aceas­ta idee, ca sun­tem facuti “dupa chi­pul si ase­ma­na­rea lui Dum­ne­zeu,” a dat com­fort si sti­mu­la­re mora­la mul­to­ra din­tre noi. Dar ce inseam­na aceas­ta atunci cand vor­bim des­pre rela­tia feme­ie-bar­bat? Sunt feme­ia si bar­ba­tul egali in ima­gi­nea lui Dum­ne­zeu? Este dife­ren­ta de sex un aspect al pute­rii exis­ten­tei uma­ne?

Dragi ascul­ta­tori, aces­tea nu sunt, nici pe depar­te, intre­bari de veri­fi­ca­re; ele sunt intre­bari de cla­ri­fi­ca­re si inte­le­ge­re colec­ti­va, intre­bari care ne vor aju­ta sa patrun­dem impre­u­na, si mai adanc, in stra­tu­ri­le exis­ten­tei noas­tre uma­ne.

Va astept, cu drag, con­tri­bu­ti­i­le dvs. pe id-ul de sky­pe: radi­o­tv­pro­dias­po­ra, sau pe Gru­pul de Face­bo­ok Radio Pro­dias­po­ra, sau In Direct: https://www.facebook.com/groups/radioprodiasporaindirect/ 

Emi­siu­ni­le pot fi ascul­ta­te folo­sind site-ul: www.prodiaspora.de,
sau http://tunein.com/radio/Radio-Pro-Diaspora-s106078/


Des­pre MIOARA GRAM, vă pre­zen­tăm un repor­taj de excep­ție, rea­li­zat de ARCA TV USA:

UPDATEMioa­ra Gram: Dragi pri­e­te­ni romani si oameni minu­nati, mare imi este uimi­rea si exal­ta­rea, cand des­co­par, de fie­ca­re data, cum for­ta atra­ga­toa­re uni­ver­sa­la, care deri­va din lega­tu­ri­le fer­me, cores­pon­den­ta si afi­ni­ta­tea puter­ni­ca din­tre rea­li­ta­ti­le aces­tor lumi ners­far­si­te, se mani­fes­ta prin mis­ca­re, cunos­cu­ta ca fiind un con­co­min­tent inse­pa­ra­bil al exis­ten­tei, fie in mod ine­rent, fie acci­den­tal, spi­ri­tu­al sau mate­ri­al. Va las pe dvs. sa‑i cla­si­fi­cati felul aces­tei mis­cari carac­te­ris­ti­ce aces­tui moment. Pe scurt, astazi am pri­mit un mate­ri­al de pre­sa de la Eca­te­ri­na Cîm­pean, direc­to­rul de la Radio Pro­Dias­po­ra, inti­tu­lat “Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic” (inter­viu cu pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor Man­ga­lia News), care, ine­vi­ta­bil, m‑a tri­mis cu lec­tu­ra pe mai depar­te des­pre Man­ga­lia News. Si uite asa, din aproa­pe in aproa­pe, am ajuns pe aceas­ta pagi­na de Face­bo­ok ca sa des­co­par anun­tul de mai sus. Wow!! Cine este auto­rul anun­tu­lui, inca nu imi este clar, insa apre­ciez mult si valo­ri­fic aceas­ta cola­bo­ra­re, con­e­xiu­ne si inter­de­pen­den­ta a ser­vi­rii noas­tre in acest Uni­vers!  😉


Man­ga­lia News, pri­mul par­te­ner media din Româ­nia în Pro­iec­tul ARCA TV USA. 01.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply