MINISTRUL ECONOMIEI ȘI REPREZENTANȚII SINDICATULUI LIBER NAVALISTUL S‑AU ÎNTÂLNIT PENTRU A DISCUTA DESPRE ȘANTIERUL DMHI MANGALIA [document]

0
2159
https://www.mangalianews.ro/

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuţ Andru­ş­că, s‑a întâl­nit, vineri, pen­tru a doua oară în ulti­ma lună, cu repre­zen­tanţii Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul” pen­tru a dis­cu­ta des­pre sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor pri­vind trans­fe­rul pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni al soci­e­tă­ţii DMHI către un potenţi­al inves­ti­tor, potri­vit unui comu­ni­cat al minis­te­ru­lui.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuţ Andru­ş­că şi repre­zen­tanţii Sin­di­ca­tu­lui Liber ‘Nava­lis­tul’ s‑au întâl­nit în cur­sul zilei de astăzi, vineri, 9 mar­tie 2018, la sedi­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, la invi­ta­ţia minis­tru­lui, pen­tru a schim­ba infor­ma­ţii refe­ri­toa­re la sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor pri­vind trans­fe­rul pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni al soci­e­tă­ţii DMHI către un potenţi­al inves­ti­tor. Este cea de‑a doua întâl­ni­re din­tre repre­zen­tanţii Sin­di­ca­tu­lui Liber ‘Nava­lis­tul’ şi minis­trul Eco­no­mi­ei în decur­sul ulti­me­lor 30 de zile pe aceas­tă temă”, se spu­ne în comu­ni­cat.

Lide­rii sin­di­cali au expri­mat pre­o­cu­pa­rea mem­bri­lor orga­ni­za­ţi­ei lor pen­tru scă­de­rea dras­ti­că a acti­vi­tă­ţii şan­ti­e­ru­lui, adu­când la cunoş­tinţa minis­te­ru­lui fap­tul că 700 de sala­ri­a­ţi nu mai au front de lucru din 7 febru­a­rie 2018, atunci când a fost livra­tă ulti­ma navă con­stru­i­tă în şan­ti­er. În acest con­text, prin­ci­pa­la gri­jă a anga­ja­ţi­lor este că acti­vi­ta­tea în şan­ti­er nu va fi relu­a­tă într-un vii­tor apro­pi­at, în timp ce aceş­tia au de plătit rate şi fac­turi, iar veni­tu­ri­le sala­ri­a­le au scă­zut com­pa­ra­tiv cu peri­oa­da simi­la­ră anu­lui tre­cut, din cau­za fap­tu­lui că nu s‑a mai efec­tu­at ace­la­şi volum de ore supli­men­ta­re. Repre­zen­tanţii sin­di­ca­tu­lui au mai ară­tat că pe măsu­ră ce dura­ta nego­ci­e­ri­lor se pre­lun­geş­te, îngri­jo­ra­rea anga­ja­ţi­lor se accen­tu­ea­ză şi deter­mi­nă tot mai mulţi sala­ri­a­ţi să pără­seas­că soci­e­ta­tea.

Am accep­tat invi­ta­ţia dom­nu­lui minis­tru, deo­a­re­ce sun­tem inte­re­sa­ţi să aflăm infor­ma­ţii în mod direct, nu ‘pe sur­se’ şi sun­tem pre­o­cu­pa­ţi ca solu­ţio­na­rea aces­tei situ­a­ţii să aibă loc cât mai curând. I‑am pre­zen­tat minis­tru­lui toa­te îngri­jo­ră­ri­le noas­tre. Nu vrem să dra­ma­ti­zăm, vrem doar să atra­gem atenţia fac­to­ri­lor de deci­zie asu­pra fap­tu­lui că situ­a­ţia din şan­ti­er se degra­dea­ză pe zi ce tre­ce, iar mora­lul sala­ri­a­ţi­lor este afec­tat de incer­ti­tu­di­ne. Nive­lul sala­ri­i­lor de acum din DMHI este cel mai scă­zut din întrea­ga indus­trie nava­lă din Româ­nia, deo­a­re­ce în ulti­mii trei nu s‑au mai acor­dat cre­ş­teri sala­ri­a­le. Sta­rea de incer­ti­tu­di­ne face ca forţa de mun­că îna­lt cali­fi­ca­tă să opte­ze pen­tru alte locuri de mun­că mai bine plăti­te”, a decla­rat Ilie Lau­renţiu Gobe­a­jă, preşe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul”.

Con­form comu­ni­ca­tu­lui, minis­trul Eco­no­mi­ei a luat act de situ­a­ţia din şan­ti­e­rul naval. El a sub­li­ni­at fap­tul că par­tea româ­nă este în con­ti­nu­a­re în ter­me­nul de exer­ci­ta­re al drep­tu­lui de pre­em­pţiu­ne şi a mai afir­mat că s‑au pur­tat şi se poar­tă în con­ti­nu­a­re nego­ci­eri cu inves­ti­to­rul stra­te­gic inte­re­sat. În acest con­text, minis­trul Eco­no­mi­ei a sub­li­ni­at fap­tul că dorinţa sa este ca aces­te nego­ci­eri să fie fina­li­za­te într-un inter­val de timp rezo­na­bil. Dănuţ Andru­ş­că le‑a mai spus repre­zen­tanţi­lor Sin­di­ca­tu­lui Liber ”Nava­lis­tul” că par­tea româ­nă doreş­te să obţi­nă con­di­ţi­i­le cele mai favo­ra­bi­le, într-un timp cât mai scurt.

Aspec­te­le ridi­ca­te de repre­zen­tanţii Sin­di­ca­tu­lui Liber ‘Nava­lis­tul’ sunt impor­tan­te. Dorinţa mea este ca aceas­tă situ­a­ţie să fie rezol­va­tă în cei mai favo­ra­bili ter­meni şi cu cele mai favo­ra­bi­le con­di­ţii, cât de curând posi­bil. Atât eu, cât şi struc­tu­ri­le din cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei depu­nem toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a înde­plini acest obiec­tiv. Şan­ti­e­rul Naval DMHI Man­ga­lia este un obiec­tiv indus­tri­al impor­tant pen­tru Minis­te­rul Eco­no­mi­ei şi avem dato­ria şi res­pon­sa­bi­li­ta­tea să‑l pro­te­jăm şi să‑l spri­ji­nim”, a decla­rat Dănuţ Andru­ş­că.


Man­ga­lia News, 09.03.2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele