Ministerul Economiei a finalizat negocierile cu Damen Shipyards Group. Statul român va deveni acţionar majoritar la şantierul Naval DMHI Mangalia

0
2059

Deci­zie isto­ri­că. 2.700 de anga­ja­ţi de la Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia răsu­flă uşu­ra­ţi: Sta­tul va deve­ni acţio­nar majo­ri­tar, cu 51%, după ce s‑a înţe­les cu olan­de­zii de la Damen. Este pen­tru pri­ma dată în ulti­mii 28 de ani când sta­tul pre­ia con­tro­lul unei com­pa­nii.

Sta­tul român va deve­ni acţio­nar majo­ri­tar la şan­ti­e­rul Naval DMHI Man­ga­lia, cu un pachet de 51%, în timp ce olan­de­zii de la Damen Shi­pyar­ds Gro­up vor deţi­ne 49%, potri­vit ofi­ci­a­li­lor de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

Nego­ci­e­ri­le din­tre sta­tul român şi inves­ti­to­rul stra­te­gic inte­re­sat în şan­ti­e­rul Naval DMHI Man­ga­lia au fost fina­li­za­te. Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A Man­ga­lia va renu­nţa la exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de pre­fe­rinţă cu pri­vi­re la achi­zi­ţia pache­tu­lui de acţiuni deţi­nut de Daewoo Shipbuilding&Marine Engi­ne­e­ring la soci­e­ta­tea Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S. A Man­ga­lia, urmând ca, ulte­ri­or, Damen Shy­pyar­ds Gro­up să cesio­ne­ze, cu titlu gra­tu­it, către şan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A, 2% din pache­tul de acţiuni, ast­fel încât struc­tu­ra de acţio­na­ri­at a Soci­e­tă­ţii Mix­te care rezul­tă în urma aso­ci­e­rii să ara­te ast­fel:

51% şan­ti­e­rul Naval 2 Mai S.A, 49% Damen Shi­pyar­ds Gro­up”, spun ofi­ci­a­lii de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

 Ofer­ta fer­mă auten­ti­fi­ca­tă va fi depu­să în scris în cur­sul zilei de astăzi la sedi­ul şan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai. După Adu­na­rea Gene­ra­lă Extra­or­di­na­ră a acţio­na­ri­lor SN 2 Mai SA Man­ga­lia, care va avea loc în data de 30 mar­tie, par­tea româ­nă va intra în dis­cu­ţii pen­tru ela­bo­ra­rea sta­tu­lui soci­e­tă­ţii mix­te.

Este pen­tru pri­ma dată în ulti­mii 28 de ani când sta­tul român pre­ia con­tro­lul asu­pra unui obiec­tiv indus­tri­al stra­te­gic pri­va­ti­zat. Din cali­ta­tea de acţio­nar majo­ri­tar putem să pro­te­jăm efi­cient inte­re­se­le sta­tu­lui român şi putem să pro­te­jăm inclu­siv forţa de mun­că îna­lt cali­fi­ca­tă de la şan­ti­e­rul Naval”, a decla­rat Dănuţ Andru­ş­că, minis­trul eco­no­mi­ei. (sur­sa: zf.ro/companii). 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply