Milioane de euro pentru hrana şcolarilor români! Vedeţi ce alocări a făcut Comisia Europeană

0
296

ORDINEA.RO: Pen­tru anul șco­lar 2018/2019, Româ­ni­ei i‑au fost alo­ca­te pes­te 17,6 mili­oa­ne euro pen­tru pro­gra­me­le de încu­ra­ja­re a con­su­mu­lui de legu­me, fruc­te și lap­te în școli, o sumă simi­la­ră celei alo­ca­te în anul pre­ce­dent (17,7 mil. euro). Aces­tea pro­mo­vea­ză obi­ce­iuri ali­men­ta­re sănă­toa­se în rân­dul copi­i­lor și includ acti­vi­tăți didac­ti­ce spe­ci­fi­ce des­pre impor­tan­ța unei bune ali­men­ta­ții și des­pre modul de pro­du­ce­re a ali­men­te­lor. Prin pro­gra­me­le men­țio­na­te, în fie­ca­re an șco­lar, se alo­că la nivel euro­pean 150 mili­oa­ne de euro pen­tru fruc­te și legu­me și 100 de mili­oa­ne pen­tru lap­te și pro­du­se lac­ta­te.

În cur­sul zilei de ieri, comi­sa­rul pen­tru agri­cul­tu­ră și dezvol­ta­re rura­lă Phil Hogan, a decla­rat: „Fer­mi­e­rii euro­peni ne dau ali­men­te de bună cali­ta­te, sigu­re și sănă­toa­se, iar pro­gra­mul pen­tru școli per­mi­te celor mai tineri cetă­țeni ai noș­tri să bene­fi­cie­ze de avan­ta­je­le pen­tru sănă­ta­te ale aces­tor pro­du­se, învă­țând de mici de unde pro­vin ali­men­te­le și cât de impor­tan­te sunt gus­tul și nutri­ția. Comi­sia con­tri­bu­ie cu mân­drie la acest par­curs edu­ca­tiv. Suma de 250 de mili­oa­ne euro pro­ve­ni­tă din buge­tul poli­ti­cii agri­co­le comu­ne va asi­gu­ra deru­la­rea con­ti­nuă a pro­gra­mu­lui UE pen­tru școli în anul șco­lar 2018–2019.

În anul șco­lar 2016/2017, pes­te 12,2 mili­oa­ne de copii din 79.000 de școli au par­ti­ci­pat la pro­gra­mul încu­ra­ja­re a con­su­mu­lui de fruc­te și legu­me în școli, iar în jur de 18 mili­oa­ne au par­ti­ci­pat la cel de dis­tri­bu­i­re a lap­te­lui. Au fost dis­tri­bu­i­te pes­te 74 mii tone de fruc­te și legu­me și mai mult de 285 mii tone de pro­du­se lac­ta­te în prin­ci­pal copi­i­lor cu vâr­sta între 6 și 10 ani. Mărul a fost fruc­tul cel mai frec­vent dis­tri­bu­it, urmat de pere, pru­ne, pier­sici, nec­ta­ri­ne, por­to­ca­le, căp­șuni și bana­ne, iar morco­vii, roși­i­le, arde­ii și cas­tra­ve­ții au fost cele mai apre­cia­te legu­me. Acti­vi­tă­ți­le didac­ti­ce din cadrul pro­gra­me­lor au inclus vizi­te la fer­me, îngi­ji­rea gră­di­ni­lor de la școli, cur­suri și/sau con­cur­suri de gătit, lec­ții cu nutri­ți­o­niști, jocuri etc.

Cele mai recen­te rapoar­te de moni­to­ri­za­re ara­tă că, în Româ­nia, 66% din­tre părin­ții inter­vi­e­vați dau copi­li­lor pache­te cu mân­ca­re pen­tru școa­lă în fie­ca­re zi, iar 57% sunt de păre­re că nu pot asi­gu­ra de fie­ca­re dată un pachet com­pus doar din ali­men­te sănă­toa­se. Pes­te 40% din părinți merg la res­ta­u­ran­te de tip fast-food cu copi­ii de cel puțin câte­va ori pe lună. Ali­men­te­le care apar pe prin­ci­pa­le­le locuri în die­ta zil­ni­că a ele­vi­lor sunt legu­me­le și fruc­te­le (93%), car­nea (80%), pro­du­se­le lac­ta­te (75%) și dul­ciu­ri­le (70%).

Con­text

Țări­le care doresc să par­ti­ci­pe la pro­gra­me­le pen­tru școli tre­bu­ie să adre­se­ze Comi­si­ei, până la sfâr­și­tul lunii ianu­a­rie, cere­ri­le de spri­jin. Alo­ca­rea orien­ta­ti­vă din buge­tul UE pen­tru fie­ca­re stat mem­bru se bazea­ză pe numă­rul de elevi din fie­ca­re țară și, în cazul lap­te­lui, pe suc­ce­sul pro­gra­mu­lui ante­ri­or. Auto­ri­tă­ți­le națio­na­le sunt libe­re să trans­fe­re, de la un sec­tor la altul, o par­te a buge­tu­lui alo­cat (20–25%). Ele pot, de ase­me­nea, să anun­țe că doresc să chel­tu­ie mai mult decât suma soli­ci­ta­tă dacă alte sta­te mem­bre decid să nu pre­ia întrea­ga sumă care le este alo­ca­tă.

Sta­te­le mem­bre au posi­bi­li­ta­tea de a supli­men­ta spri­ji­nul UE cu unul națio­nal pen­tru finan­ța­rea pro­gra­mu­lui. Româ­ni­ei i‑au fost alo­ca­ţi 6.866.848 de euro pen­tru pro­gra­mul de încu­ra­ja­re a con­su­mu­lui de fruc­te şi legu­me şi 10.743.836 de euro pen­tru pro­gra­mul de dis­tri­bu­i­re a lap­te­lui în şcoli.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele