Mare, muzică și soare! Când va avea loc Folk Fest Remember Costinesti

0
675

TELEGRAF Onli­ne: Să ne amin­tim cum era în Cos­ti­nești, chiar pe vre­mea comu­nis­mu­lui, când și unde toa­te inhi­bi­ți­i­le dis­pă­reau, iar tine­rii pro­fi­tau de dis­trac­ție, muzi­că și soa­re… Acum putem retrăi atmosfe­ra de soa­re, muzi­că și foș­net de valuri…

Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești este un fes­ti­val de muzi­că folk și arte com­ple­men­ta­re, aflat deja la cea de‑a doua edi­ție. Eve­ni­men­tul va avea loc în peri­oa­da 10 — 11 August 2018, în cadrul Whi­te Hor­se Cos­ti­nești.

Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești este sin­gu­rul fes­ti­val cul­tu­ral din Cos­ti­nești și sin­gu­ra mani­fes­ta­re muzi­ca­lă de pe lito­ra­lul româ­nesc ce are ca invi­tați artiști exclu­siv din dome­ni­ul fol­ku­lui. Prin inter­me­di­ul aces­tui eve­ni­ment ne pro­pu­nem să adu­că în prim-plan eve­ni­men­te­le cul­tu­ral-artis­ti­ce care însu­fle­țeau atmosfe­ra Cos­ti­nești­u­lui din anii ’70 – ’80, peri­oa­dă de refe­rin­ță pen­tru Sta­țiu­nea Tine­re­tu­lui, care deve­nea în fie­ca­re vară des­ti­na­ția pre­fe­ra­tă a mii de turiști con­su­ma­tori de artă și a celor mai însem­nați artiști din dome­ni­ul muzi­cal și din alte arii cul­tu­ra­le care par­ti­ci­pau la cer­curi lite­ra­re, con­cer­te, expo­zi­ții de artă, ver­ni­sa­je de artă umo­ris­ti­că sau de foto­gra­fie, lan­sări de car­te și mul­te alte eve­ni­men­te care le ofe­reau pe lân­gă diver­tis­ment și “lec­ții” de cul­tu­ră.

La edi­ția de anul aces­ta, fes­ti­va­lul de muzi­că și arte com­ple­men­ta­re Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești va adu­ce în sta­țiu­ne nume de refe­rin­ță din dome­ni­i­le muzi­că, lite­ra­tu­ră, gra­fi­că, foto­gra­fie, jur­na­lism cul­tu­ral, radio și tele­vi­ziu­ne.

Pen­tru deta­lii, urmă­riți pagi­na Folk Fest Remem­ber Cos­ti­ne­s­ti! Pe par­cur­sul luni­lor care urmea­ză, vă vom dez­vă­lui câte un strop din fie­ca­re sur­pri­ză pre­gă­ti­tă.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply