Mangalia News, cotidianul online care leagă sufletește Marea Neagră de Atlantic

0
588

Inter­viu cu pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor Man­ga­lia News.

Ar fi tre­bu­it sa scriu mul­te rân­duri des­pre aceas­tă întâl­ni­re in suflet și în ide­al cu fra­te­le meu Tra­ian Lupu. Pre­fer să las ca citi­to­rii să afle mai mul­te din acest prim inter­viu.

Dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, cum s‑a năs­cut ide­ea de a rea­li­za “Man­ga­lia News”? Și ce își pro­pu­ne, de fapt, acest canal media?

Prof. Tra­ian Lupu: Mai întâi, vă rog să-mi per­mi­teți să salut cu deo­se­bit res­pect pe citi­to­rii zia­ru­lui Jur­na­lul Bucu­res­ti­u­lui și pe toți româ­nii din Dias­po­ra, să le urez un an mai bun și să încep cu ”înce­pu­tul”…

În ”lumea vir­tu­a­lă”, m‑am lan­sat prin anul 2006, cu blo­gul meu de suflet, când încă mai eram das­căl la Cate­dra din Ceta­te, cu gân­dul măr­tu­ri­sit de a folo­si acest blog ca pe un mij­loc de lucru, ca mate­ri­al didac­tic pen­tru ele­vii Șco­lii ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia și pen­tru toa­te cadre­le didac­ti­ce și copi­ii care intră pe blog și găsesc câte ceva util lor, din expe­rien­ța mea la cate­dra de spe­cia­li­ta­te. În ace­lași timp, am expus și câte­va din rea­li­ză­ri­le Casei de Cul­tu­ră, insti­tu­ția-fanion a ora­șu­lui, pe vre­mea când am condus‑o în cali­ta­te de direc­tor.

Des­pre Cul­tu­ra de pe aces­te melea­guri și des­pre artiș­tii ama­tori de geniu ai Man­ga­li­ei, am publi­cat două epi­soa­de în seri­a­lul-mara­ton publi­cat pe par­cur­sul anu­lui 2015, an ani­ver­sar pen­tru muni­ci­pi­ul Man­ga­lia:

Man­ga­lia News a fost (și e îmbu­cu­ră­tor pen­tru noi că este în con­ti­nu­a­re!) o nece­si­ta­te a comu­ni­tă­ții din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, un pro­iect țâș­nit din dis­pe­ra­rea cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia, care au stat în fri­gul cum­plit din apar­ta­men­te, în iar­na anu­lui 2012. În momen­te­le ace­lea am sim­țit nevo­ia de a ne expri­ma aici, în Man­ga­lia News, zia­rul nos­tru neti­pă­rit (deo­cam­da­tă), revol­ta față de nepu­tin­ța auto­ri­tă­ți­lor loca­le de atunci în a rezol­va niș­te ches­tiuni ele­men­ta­re de bună gos­po­dă­ri­re a ora­șu­lui. La înce­put am fost doar câți­va entu­ziaști, dar acum, după șase ani de acti­vi­ta­te zi și noap­te în medi­ul vir­tu­al și ”pe teren”, prin­tre oameni, sun­tem o echi­pă cu pes­te 30 de cola­bo­ra­tori de mar­că, echi­pă ce con­tri­bu­ie din plin la per­for­man­țe­le la care a ajuns Man­ga­lia News azi.

Am înce­put acum 6 ani, pe data de 23 febru­a­rie 2012, cu acest imbold adre­sat cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia: Aveţi cuvân­tul!

Am aflat de “Man­ga­lia News”, via Arca TV USA… Care ar fi cele mai fru­moa­se amin­tiri des­pre pri­e­te­nia din­tre dum­ne­a­voas­tră si un jur­na­list din Texas, S.U.A., care se numeș­te Lucian Bla­ga?

Prof. Tra­ian Lupu: Pen­tru că nimic nu este întâm­plă­tor în lumea asta mare și pen­tru că “tele­pa­tia func­țio­nea­ză”, am sim­țit de la pri­mul con­tact cu Arca TV USA, la înce­pu­tul lunii decem­brie 2017, că aces­ta este un pro­iect deo­se­bit, pen­tru toți cei care simt româ­neș­te, ori­un­de ar fi ei, pe pla­ne­ta noas­tră albas­tră…

L‑am con­tac­tat atunci pe dis­tin­sul domn Lucian Bla­ga, ini­ția­to­rul și rea­li­za­to­rul aces­tui admi­ra­bil și ambi­țios pro­iect și am pri­mit acor­dul de a pre­lua din mate­ri­a­le­le publi­ca­te de ARCA TV USA și, din vor­bă în vor­bă, am des­co­pe­rit că dom­nul Lucian Bla­ga și‑a petre­cut copi­lă­ria aici, la Man­ga­lia și că‑l lea­gă nume­roa­se amin­tiri de aces­te melea­guri. Mă ono­rea­ză în mod deo­se­bit pri­e­te­nia dom­nu­lui Lucian Bla­ga. Răs­pun­sul îl puteți afla și aici.

ARCA TV este o impor­tan­tă și nece­sa­ră pun­te de legă­tu­ră între noi, româ­nii, ori­un­de ne-am afla, fie ACASĂ, în Româ­nia, fie pes­te mări și țări, aco­lo unde ne-au dus dru­mu­ri­le și via­ța… Am pri­mit cu mare bucu­rie ves­tea accep­tă­rii de către boar­dul Arca TV a par­te­ne­ri­a­tu­lui media între ARCA TV USA și coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, fapt pen­tru care îi mul­țu­mim și pe aceas­tă cale regi­zo­ru­lui Lucian Bla­ga, cel care poar­tă un nume atât de româ­nesc, al renu­mi­tu­lui pre­cur­sor – poet, dra­ma­turg și filo­zof, năs­cut pe melea­gu­ri­le Arde­a­lu­lui nost’, în satul Lan­crăm, din judeţul Alba…, Lucian Bla­ga, cel care spu­nea că ”veș­ni­cia s‑a năs­cut la țară…”.

Tre­bu­ie să vă mai spun că o tre­i­me din ini­ma mea se află aco­lo, în Texas, aproa­pe de Arca TV, unde locu­ieș­te fii­ca noas­tră mij­lo­cie, împre­u­nă cu minu­na­ții noș­tri nepoței gemeni. (Fireș­te, ini­ma îmi este împăr­ți­tă sim­bo­lic în trei, pen­tru că am 3 copii).

Am vizi­tat Ame­ri­ca de mai mul­te ori în ulti­mii 10 ani, din Flo­ri­da până în Caro­li­na de Nord și în Texas, împre­u­nă cu soția și cei­lalți doi copii ai noș­tri și am rămas plă­cut impre­sio­nați de spi­ri­tul româ­nesc ce se cul­ti­vă și se păs­trea­ză în comu­ni­tă­ți­le de români din Ame­ri­ca, atât de bine coa­gu­la­te pe lân­gă bise­ri­ci­le orto­do­xe, slu­ji­te cu mult har de pre­oți devo­tați”. Arti­co­le publi­ca­te de noi des­pre ARCA TV US, puteți vizio­na aici.

Cum aces­ta este pri­mul nos­tru inter­viu, as vrea sa imi ras­pun­deti sin­te­tic: cine este, de fapt, pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu?

Prof. Tra­ian Lupu: – De baș­ti­nă, sunt de lân­gă Timi­șoa­ra, mă trag din părinți arde­leni, cobo­râ­tori din Țara Moți­lor și mă aflu în Dobro­gea ”cu trea­bă” în Cul­tu­ră și învă­țământ, de aproa­pe 50 de ani, din care, iată, de mai bine de 6 ani, sunt coor­do­na­tor de pro­gra­me al coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, ziar onli­ne care cuprin­de știri din zona lito­ra­lu­lui româ­nesc, vești din toa­tă Româ­nia, dar și nou­tăți din lumea lar­gă.

Iată câte­va ”fla­sh-uri” auto­bi­o­gra­fi­ce: Des­pre pro­fe­so­rul de desen cu suflet de muzi­cian, o las pe zia­ris­ta Ali­na Ena­che să vă rela­te­ze, aici.  Alte sur­se onli­ne: traianlupum.wordpress.com, ”Amin­tiri dragi…”. 

Ce spun foș­tii mei elevi des­pre das­că­lul lor de Fru­mos artis­tic, puteți vedea aiciIar des­pre Cate­dra din Ceta­te, puteți afla câte ceva pe aici: Patru dece­nii dedi­ca­te Şco­lii şi Cetă­ţii… Aș dori să con­chid suc­cin­ta mea car­te de vizi­tă, musai, cu un dar muzi­cal de Dor și de Drag, de pe ACASĂ, din Bana­tul meu natal, pen­tru dum­ne­a­voas­tră și pen­tru toți citi­to­rii dum­ne­a­voas­tră.

Cum se reflec­ta Man­ga­lia, in “Man­ga­lia News” ? Dar Bucu­res­ti­ul? Dar Roma­nia?

Prof. Tra­ian Lupu: Reve­nind la coti­dia­nul Man­ga­lia News, copi­lul meu de suflet din lumea vir­tu­a­lă atât de vari­a­tă, – de la înce­put, ne-am dorit, – eu și echi­pa pe care o coor­do­nez, să fim un fac­tor local de echi­li­bru, o oglin­dă a comu­ni­tă­ții loca­le, dar și un mij­loc de infor­ma­re a citi­to­ri­lor cu aspec­te­le care îi inte­re­sea­ză cel mai mult, neu­i­tând să pro­mo­văm valo­ri­le noas­tre auten­ti­ce, din țară și din Dias­po­ra româ­neas­că. Așa cum am pos­tat în mesa­jul de întâm­pi­na­re de pe gru­pul Man­ga­lia News Ofi­ci­al,

MANGALIA NEWS înseam­nă: Știri din Man­ga­lia, știri din sudul lito­ra­lu­lui și din lumea lar­gă: Anun­țuri, Artă/Cultură/Educatie, Ști­in­ță, Diver­tis­ment, Eve­ni­men­te, Opi­nii civi­ce, Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia, Eco­no­mi­ce, Oport­u­ni­tăți de afa­ceri și Locuri de mun­ca, Sport, Sănă­ta­te, Turism, Hob­by, dar și Admi­nis­tra­ție publi­că, iată dome­ni­i­le în care dorim să facem schimb de știri, de impre­sii, de gân­duri, întru bine­le Cetă­ții, al locu­i­to­ri­lor și al oas­pe­ți­lor ei”.

Pe flu­xul de știri pri­mim per­ma­nent vești de la cores­pon­den­ții noș­tri de pre­să volun­tari din Bucu­rești, din Cluj, de la Timi­șoa­ra, Iași, Vatra Dor­nei, Con­stan­ța, sau Tul­cea, Galați, dar și din Sta­te­le Uni­te, Can­a­da, Aus­tra­lia, din Ita­lia, Gre­cia și din mul­te alte țări. Sun­tem deo­se­bit de ono­rați pen­tru fap­tul că, prin­tre aceștia se numă­ră mul­te nume mar­can­te din pre­sa româ­neas­că, mai ales tineri zia­riști, repor­teri, foto­grafi de artă. Man­ga­lia News are rubrici spe­ci­a­le dedi­ca­te Artei, Cul­tu­rii, Edu­a­ți­ei, în gene­ral, prin­tre care: PAGINA DE LECTURĂ, dedi­ca­tă pro­zei, ”Car­men Maris”, dedi­ca­tă poe­ți­lor și rubri­ca de Muzi­că de cali­ta­te, ală­tu­ri de toa­te cele­lal­te rubrici vizi­bi­le pe pri­ma pagi­nă a por­ta­lu­lui Man­ga­lia News. 

Ati fost atat de recep­tiv la ide­ea unui pro­iect tran­sa­tlan­tic (bazat pe teza mea de doc­to­rat “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”), incat imi vine aproa­pe să cred că el s‑a si rea­li­zat. De ce ati ales JURNALISMUL? Si nu, sa spu­nem, SPORTUL…, sau… BUCATARIA TRADITIONALA ROMANEASCA?

Prof. Tra­ian Lupu: De ce am ales Jur­na­lis­mul? Pen­tru că v‑am des­co­pe­rit prin inter­me­di­ul pagi­nii Arca TV, citind inter­vi­ul pe care vi l‑a acor­dat dom­nul Lucian Bla­ga, în Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui, chiar în ziua de 15 ianu­a­rie, ziua de naș­te­re a poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu, decla­ra­tă Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le și am obser­vat titlul deo­se­bit de inte­re­sant al Tezei dum­ne­a­voas­tră de Doc­to­rat: “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”.

Atunci, pe loc, mi‑a venit ide­ea de a vă con­tac­ta și a vă pro­pu­ne o cola­bo­ra­re cu Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA. Cu lar­gul acord al domni­ei voas­tre, am publi­cat un frag­ment din lucra­rea amin­ti­tă, pe data de 24 ianu­a­rie, de Ziua Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, în arti­co­lul cu titlul: ”Prof. dr. Ioan Iacob: ‘Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe’la care am adă­u­gat vide­o­cli­pul rea­li­zat de TVR inter­na­tio­nal și pos­tat de ARCA TV.

Vă mul­țu­mesc și cu aceas­tă oca­zie pen­tru mate­ri­a­lul de excep­ție ofe­rit citi­to­ri­lor noș­tri, pe care l‑am publi­cat la rubri­ci­le spe­ci­a­le: ARCA TV USA și PAGINA DE LECTURĂ. Să știți că am publi­cat mul­te arti­co­le și pe teme de sport, dar, mai ales, de Bucă­tă­rie tra­di­țio­na­lă româ­neas­că și vă invi­tăm să le vizio­nați pe Man­ga­lia News! 🙂

Care au fost cele mai inte­re­san­te eve­ni­men­te ale anu­lui 2017, din punc­tul dum­ne­a­voas­tra de vede­re? Si care sunt pro­iec­te­le pen­tru 2018?

Prof. Tra­ian Lupu: Pe plan publi­cistic, pro­iec­tul Arca TV mi se pare a fi cel mai impor­tant din anul care s‑a înche­iat, fiind o foar­te uti­lă cale de comu­ni­ca­re între româ­nii de pre­tu­tin­deni. Sau, așa cum afir­ma Lucian Bla­ga, CEO Arca TV US, la lan­sa­rea pro­iec­tu­lui: ”Vom con­strui o pun­te de legă­tu­ră între Româ­nii de aca­să și cei din Dias­po­ra, pen­tru a deve­ni mai puter­nici ca nație și popor, chiar dacă tră­im în țări dife­ri­te”.

Pen­tru 2018, dorim să ni se înfăp­tu­ias­că toa­te vise­le fru­moa­se, să se dezvol­te pro­iec­tul ARCA TV, pe care îl sus­ți­nem din ini­mă și mai spe­răm să le fie bine și româ­ni­lor, ori­un­de s‑ar afla ei pe pla­ne­ta asta, care a înce­put să devi­nă din ce în ce mai mică și…, să fim cu toții sănă­toși.

Pro­iec­te­le din sudul lito­ra­lu­lui sunt pre­zen­ta­te la rubri­ca PROIECTE pen­tru ZONA MANGALIA.

Ulti­ma intre­ba­re: Ce ati trans­mi­te citi­to­ri­lor “Jur­na­lu­lui Bucu­res­ti­u­lui” din par­tea “Man­ga­lia News”? Dar citi­to­ri­lor de pes­te Atlan­tic?

Prof. Tra­ian Lupu: După toa­te cele rela­ta­te mai sus, îi simt pe toți mai aproa­pe, le mul­țu­mesc pen­tru răb­da­rea de a par­cur­ge acest inter­viu și‑i invit să citeas­că pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, să ne scrie, dar și să vizi­te­ze Man­ga­lia, cu cele șase sta­țiuni ale sale: Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un, Olimp, dar și sudul înso­rit al lito­ra­lu­lui româ­nesc, cu sta­țiu­ni­le 2 Mai și Vama Veche!

Din Man­ga­lia, cu mult drag, vă dorim mult spor în toa­te cele bune! Să vă dea Cel de Sus mul­tă sănă­ta­te și pute­re de mun­că, mult noroc și nenu­mă­ra­te bucu­rii!

Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia și pe toți româ­nii, ori­un­de s‑ar afla ei, Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze USA!

Inter­viu rea­li­zat de Ioan Iacob, pen­tru Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui, 27.02.2018.


Man­ga­lia News este pri­mul par­te­ner media din Româ­nia în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni!


Man­ga­lia News, 01.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply