Întreaga organizație din Eforie a Partidului România Unită a trecut la Partidul Mișcarea Populară

0
249
Booking.com

Comu­ni­cat de pre­să

Un bun șahist poa­te da șah cu pie­se puți­ne”

Sâm­bă­tă, 17.03.2018, întrea­ga orga­ni­za­ție din Efo­rie a Par­ti­du­lui Româ­nia Uni­tă, a decis să se ală­tu­re Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Popu­la­ră. Doam­na Lucia Sără­ci­lă, pre­șe­din­te PRU Efo­rie, împre­u­nă cu cei 11 mem­bri ai Biro­u­lui Poli­tic Local și cu un număr de 107 mem­bri s‑au înscris în Par­ti­dul Miș­ca­rea Popu­la­ră.

Am hotă­rât să facem acest pas, deo­a­re­ce avem încre­de­re în poli­ti­ci­le Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Popu­la­ră și a fap­tu­lui că acest par­tid poa­te face o opo­zi­ție rea­lă față de actu­a­la admi­nis­tra­ție din ora­șul Efo­rie dar și față de prac­ti­ci­le aces­to­ra vis-a-vis de cetă­țe­nii ora­șu­lui. Sunt con­vin­să că vom avea spri­jin pen­tru a ne putea bate pen­tru, și în inte­re­sul cetă­țe­ni­lor din Efo­rie”, a decla­rat Lucia Sără­ci­lă.

Pre­zent la aceas­tă întâl­ni­re, pre­șe­din­te­le orga­ni­za­ți­ei jude­țe­ne PMP Con­stan­ța, Cla­u­diu-Ior­ga Palaz, a decla­rat:

Salut veni­rea noi­lor colegi care au decis să se ală­tu­re Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Popu­la­ră, mai ales că nu este vor­ba doar de unul sau doi mem­bri și este un pas făcut de o întrea­gă orga­ni­za­ție a PRU, ceea ce deno­tă o matu­ri­ta­te poli­ti­că și o res­pon­sa­bi­li­ta­te din par­tea mem­bri­lor aces­tui par­tid. Mă ono­rea­ză încre­de­rea noi­lor colegi pe care mi-au acordat‑o și mă res­pon­sa­bi­li­zea­ză în vede­rea apli­că­rii unor poli­tici pen­tru cetă­țeni prin cre­a­rea unei opo­zi­ții rea­le în Efo­rie. Sunt con­vins că ală­tu­ri de echi­pa PMP Efo­rie, noii colegi veniți de la PRU  vor pune umă­rul la întă­ri­rea orga­ni­za­ți­ei jude­țe­ne a PMP Con­stan­ța. Le urez mult suc­ces!”


Man­ga­lia News, 18.03.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele