George ROCA: SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI MARII UNIRI LA SYDNEY

0
637

Anul 2018 mar­chea­ză Cen­te­na­rul Marii Uniri și a fost decla­rat ofi­ci­al de către Guver­nul Româ­ni­ei ca fiind „An Cen­te­nar Ani­ver­sar”. Este un an-săr­bă­toa­re al tutu­ror româ­ni­lor de pe mapa­mond. De fapt Cen­te­na­rul a înce­put chiar de pe data pe 1 Decem­brie 2017 (Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei) și se va inche­ia la 1 Decem­brie 2018.

La aceas­tă îni­ția­ti­vă s‑au aso­ci­at câte­va insti­tu­ții majo­re pre­cum Tele­vi­ziu­nea Româ­nă (TVR), Tea­trul Națio­nal Bucu­rești, Patri­ar­hia Orto­do­xă Româ­nă, Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român, Pri­mă­ri­i­le de județ pre­cum și une­le orga­ni­za­ții non-guver­na­men­ta­le și aso­ci­a­ții româ­nești din stră­i­nă­ta­te.…

Fes­ti­vi­tă­ți­le au fost por­ni­te pe data de 26 noiem­brie 2017, cu câte­va zile îna­in­te de Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei, de către Tea­trul Națio­nal din Bucu­rești care a pre­zen­tat un spec­ta­col extrao­di­nar în cin­stea cen­te­na­ru­lui, sub regia lui Ion Cara­mi­tru.

Pe ace­eași temă se înscrie și spec­ta­co­lul de muzi­că și poe­zie de la Syd­ney, spec­ta­col patri­o­tic bilingv (în lim­ba româ­nă și engle­ză) inti­tu­lat „Româ­nia 100!”, care va avea loc dumi­ni­că 11 mar­tie a.c. înce­pând cu ore­le 15:00 în sala de spec­ta­co­le a Bibli­o­te­cii de Stat din Syd­ney, Aus­tra­lia, fiind orga­ni­zat de către Aca­de­mia Româ­no-Aus­tra­li­a­nă pen­tru Cul­tu­ră, cu sus­ți­ne­rea Amba­sa­dei Româ­ni­ei la Can­ber­ra și a Con­su­la­tu­lui Gene­ral al Româ­ni­ei de la Syd­ney.

Eve­ni­men­tul va des­chi­de o fereas­tră către sufle­tul româ­ni­lor de la Anti­pozi prin pre­zen­ta­rea uno­ra din cele mai fru­moa­se pie­se patri­o­ti­ce (cla­si­ce, folk, popu­la­re) din muzi­ca româ­neas­că, ală­tu­ra­te celor mai repre­zen­ta­ti­ve poe­me, rezo­nan­te cu Marea Uni­re, dra­gos­tea de țară și neam româ­nesc.

Prin­te pro­ta­go­niști se numă­ră sopra­na Adri­a­na Paul, can­ta­u­to­rul Daniel Rey­na­ud, acto­rii Tug Dub­m­ly și Cătă­lin Anas­ta­se, vio­lo­nis­ta Ali­o­na Cigu­lea și fii­ca aces­te­ia, Maria Cigu­lea, scri­i­to­rii Geor­ge Roca și Daniel Ioni­ță, pre­cum și core­gra­fa Cris­ti­na Ior­da­che și ansam­blul „Syd­ney Dan­ce Rhy­thms” — care vor pre­zen­ta dan­suri româ­nești.

Exce­len­ța Sa, Amba­sa­doa­rea Româ­ni­ei în Aus­tra­lia și Noua Zee­lan­dă, doam­na Nine­ta Băr­bu­les­cu va ros­ti o pre­le­ge­re des­pre sem­ni­fi­ca­ția anu­lui 1918 pen­tru Roma­nia cât și des­pre împli­ni­rea a 50 de ani de la sta­bi­li­rea rela­ți­i­lor diplo­ma­ti­ce între Româ­nia și Aus­tra­lia.

A con­sem­nat,
Geor­ge ROCA,
Syd­ney-Aus­tra­lia.
8 Mar­tie 2018.

Geor­ge ROCA este Redac­to­rul Șef al revis­tei Pro­li­te­ra. (sur­sa: prodiaspora.de).


Man­ga­lia News, pri­mul par­te­ner media din Româ­nia în Pro­iec­tul ARCA TV USA.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply