Exercițiu militar de amploare în Marea Neagră și în Dobrogea. Participă peste 1.700 de militari români și străini

0
436

Fre­ga­ta Regi­na Maria, în prim plan, par­ti­ci­pă la exer­ci­ți­ul Spring Sto­rm 18.

Pes­te 1.700 de mili­tari români și stră­ini vor par­ti­ci­pa, în peri­oa­da 5–15 mar­tie, la unul din­tre cele mai mari exer­ci­ții mul­ti­na­țio­na­le, orga­ni­zat de For­țe­le Nava­le Româ­ne, pe teri­to­ri­ul Dobro­gei și în ape­le inter­națio­na­le ale Mării Negre.

Exer­ci­ți­ul Spring Sto­rm 18 are la bază un con­cept unic de antre­na­re întru­ni­tă a For­țe­lor Nava­le, Aerie­ne și Teres­tre, accen­tul fiind pus pe sec­ven­țe spe­ci­fi­ce ope­ra­ți­i­lor amfi­bii în cadru ali­at, pre­cum și pe sec­ven­țe de lup­tă împo­tri­va mine­lor mari­ne, într‑o zonă de debar­ca­re pe țărm. Din par­tea For­țe­lor Nava­le Româ­ne, par­ti­ci­pă fre­ga­ta „Rege­le Fer­di­nand”, cor­ve­ta „Vicea­mi­ral Euge­niu Roș­ca”, nava pur­tă­toa­re de rache­te „Pes­că­ru­șul”, moni­to­rul „Las­căr Catar­giu”, vede­ta blin­da­tă „Opa­nez”, nava mari­ti­mă pen­tru sca­fan­dri „Gri­go­re Anti­pa”, nava hidro­gra­fică „Ale­xan­dru Căt­u­nea­nu”, o com­pa­nie de infan­te­rie mari­nă, un deta­șa­ment de sca­fan­dri de lup­tă, remorche­rul mari­tim „Vitea­zul” și două remorche­re de port.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe ct100.ro, 03.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply