Ecaterina Cîmpean: ‘Voluntarii nu sunt plătiți, nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de neprețuit!’

0
383

Eca­te­ri­na Cîm­pean: Mulţu­mesc echi­pei, dar şi cola­bo­ra­to­ri­lor pos­tu­lui de radio Pro­Dias­po­ra

Este un drum greu, dar de la fiecare‑n par­te am învă­țat câte un lucru bun, am învă­țat să iert, am învă­țat să accept oame­nii așa cum sunt, am învă­țat că, dato­ri­tă vouă, eu sunt aici.

Toa­te aces­tea au con­dus la feme­ia de azi, la care mă uit în oglin­dă cu bucu­rie, mân­drie și recu­noș­tin­ță.

Pen­tru că m‑am lup­tat mereu să-mi depă­șesc con­di­ția, să fiu cea mai bună ver­siu­ne posi­bi­lă a mea, să lupt, să am curaj, să nu mă dau bătu­tă, să mun­cesc întot­dea­u­na pen­tru visu­ri­le mele și să cred cel mai tare în mine. Pen­tru că, dacă noi nu cre­dem în noi, nici cei­lalți nu o vor face.

Așa­dar, nu am decât moti­ve să vă mul­țu­mesc și vă fiu recu­nos­că­toa­re. Îmi doresc să scri­em împre­u­nă pagi­ni­le radi­o­u­lui cu bucu­rii, sănă­ta­te, curaj, ome­nie, gri­jă pen­tru sufle­tul nos­tru și pen­tru cei care ne ascul­tă, ast­fel încât, atunci când le vom citi, să fim mul­țu­miți de ceea ce am reu­șit să rea­li­zăm.

Dra­gii mei, nu uitați: 

”Volun­ta­rii nu sunt plătiți, nu pen­tru că nu au nicio valoa­re, ci pen­tru că sunt de nepre­țu­it!”


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni. 10.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply