Din Parlament: Interpelări pe tema situației în care se află Șantierul naval Mangalia

0
1774

Sena­to­rul PSD Ște­fan Mihu:

Inter­pe­la­re pen­tru sal­va­rea șan­ti­e­ru­lui naval Man­ga­lia!

Sena­to­rul con­stăn­țean Ște­fan Mihu a făcut astăzi (19 febru­a­rie 2018, n.red) o inter­pe­la­re adre­sa­tă pri­mul minis­tru al Româ­ni­ei, Viori­ca Dăn­ci­lă, în care i‑a cerut aces­te­ia să găseas­că solu­ții pen­tru șan­ti­e­rul naval de la Man­ga­lia.

San­ti­e­rul naval din Man­ga­lia, infi­in­tat in 1997 de sta­tul roman, in par­te­ne­ri­at cu  con­struc­to­rul naval sud-corean Daewoo-Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring, a cunos­cut, pe par­cur­sul ulti­mi­lor ani, o dezvol­ta­re rele­van­ta, fiind con­si­de­rat in mod una­nim ca repre­zen­tand cel mai per­for­mant san­ti­er naval din zona Marii Negre, spe­cia­li­zat pe con­struc­tia, con­ver­sia si repa­ra­tia de nave. Ast­fel, pana in pre­zent, la San­ti­e­rul naval din Man­ga­lia, s‑au con­stru­it 127 nave petro­li­e­re și port-con­tai­ne­re si s‑au repa­rat pes­te 300 de nave. Nu in ulti­mul rand, San­ti­e­rul naval din Man­ga­lia a asi­gu­rat locuri de mun­ca pen­tru mai mult de 7000 de per­soa­ne, inclu­siv prin con­tri­bu­tia fir­me­lor direct impli­ca­te in acti­vi­ta­tea San­ti­e­ru­lui naval.

Pro­ble­me­le pen­tru San­ti­e­rul naval din Man­ga­lia au debu­tat oda­tat cu difi­cul­ta­ti­le finan­ci­a­re ale par­te­ne­ru­lui sud-core­ean majo­ri­tar, fapt care a con­dus la res­tran­ge­rea pro­gre­si­va a acti­vi­ta­tii San­ti­e­ru­lui — cu con­se­cin­te direc­te pri­vind tri­mi­te­rea in somaj a mii de anga­jati — pre­cum si la deci­zia Daewoo-Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring de a vin­de pache­tul de actiuni deti­nut.

Apre­ci­em ca, prin deci­zia par­te­ne­ru­lui core­ean de a vin­de pache­tul majo­ri­tar de actiuni,  s‑a cre­at oport­u­ni­ta­tea ca sta­tul roman sa rede­vi­na majo­ri­tar, in con­di­ti­i­le in care el deti­ne deja 49% din actiuni, prin exer­ci­ta­rea drep­tu­lui sau de pre­emp­tiu­ne in dome­niu, fara a negli­ja posi­bi­li­ta­tea aso­ci­e­rii, pe ter­men scurt si mediu, a altor inves­ti­tori la sus­ti­ne­rea acti­vi­ta­tii aces­tui obiec­tiv indus­tri­al stra­te­gic.

Pri­ma­ria Man­ga­lia al carei buget local este direct afec­tat de situ­a­tia de la San­ti­e­rul naval, a adre­sat Guver­nu­lui și altor insti­tu­tii cen­tra­le memo­rii prin care soli­ci­ta gasi­rea unor solu­tii via­bi­le pen­tru rezol­va­rea situ­a­ti­ei san­ti­e­ru­lui si, nu in ulti­mul rand, a mii­lor de locuri de mun­ca afe­ren­te.

Fata de cele de mai sus, va adre­sam ruga­min­tea, sti­ma­ta doam­na Prim-minis­tru si sti­ma­te dom­nu­le minis­tru, sa pre­ci­zati masu­ri­le pe care inten­tio­nati sa le intre­prin­deti in vede­rea repu­ne­rii in sta­re de func­tio­na­re, la para­me­trii optimi, a San­ti­e­ru­lui naval din Man­ga­lia, obiec­tiv stra­te­gic de impor­tan­ta natio­na­la si regio­na­la in sfe­ra trans­por­tu­lui mari­tim, pre­cum si a inte­re­se­lor de secu­ri­ta­te ale tarii noas­tre in are­a­lul Marii Negre”.

inter­pe­la­re-MIHU-san­ti­er-naval-man­ga­lia

Pe pagi­na sena­to­ru­lui Ște­fan Mihu nu este pos­tat niciun răs­puns la aceas­tă Inter­pe­la­re:


Depu­ta­tul PMP Robert Tur­ces­cu: 

Pro­ble­ma de la Man­ga­lia este pri­vi­tă cu maxi­mă seri­o­zi­ta­te și cu îngri­jo­ra­re la nive­lul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei’. Ce spu­ne depu­ta­tul Robert Tur­ces­cu des­pre inter­pe­la­rea sa în Par­la­ment


N.red: Cei­lalți depu­tați și sena­tori de Con­stan­ța, dar și majo­ri­ta­tea con­si­li­e­ri­lor locali din Man­ga­lia, din Lima­nu și din cele­lal­te loca­li­tăți înve­ci­na­te, lega­te de șan­ti­er, ce fac? Sunt ”in silen­zio stam­pa”? Pe dân­șii nu‑i inte­re­sea­ză soar­ta aces­tui obiec­tiv indus­tri­al de pri­mă impor­tan­ță pen­tru eco­no­mia româ­neas­că și pen­tru întrea­ga zonă de sud a lito­ra­lu­lui? Nu‑i inte­re­sea­ză soar­ta mii­lor de fami­lii care sunt în peri­col să rămâ­nă fără sur­se de sub­zis­ten­ță, sau de ora­șul care pare că se trans­for­mă pe zi ce tre­ce într‑o nouă ”Vale a Jiu­lui”? Aștep­tăm opi­ni­i­le dum­ne­a­lor pe adre­sa redac­ți­ei: [email protected]

Citiți și: 

MANGALIA – ORAȘ LA COTA DE AVARIE! DE LA 1 APRILIE SE MAI ÎNCHIDE O FABRICĂ

Cu un șan­ti­er în comă indu­să și o fabri­că de con­fec­ții cu lacă­tul pe ușă, Man­ga­lia se îndreap­tă cu vite­ză maxi­mă spre dez­as­tru!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 14 mar­tie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply