Decizie IMPORTANTA a UE: Contabilii și consultanții fiscali vor fi verificați strict

0
625


Inter­me­di­a­rii din dome­ni­ul pla­ni­fi­ca­rii fis­ca­le, res­pec­tiv con­ta­bi­lii, con­sul­tan­tii fis­cali, dar si avo­ca­tii si ban­ci­le, vor tre­bui sa se supu­na unor noi reguli de trans­pa­ren­ta, con­form unui pro­iect de direc­ti­va euro­pea­na.

CE (Comi­sia Euro­pea­na) a publi­cat pe 13 mar­tie 2018 regu­li­le pen­tru care s‑a obti­nut acor­dul sta­te­lor mem­bre, ce au rolul de a com­ba­te sis­te­me­le de pla­ni­fi­ca­re fis­ca­la agre­si­va. Se con­si­de­ra ca aces­tea pot adu­ce pier­deri pen­tru guver­ne­le sta­te­lor mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne.

Desi pro­iec­tul de direc­ti­va euro­pea­na a fost publi­cat a fost publi­cat de CE in luna iunie a anu­lui 2017, con­form europa.eu, aces­ta a fost apro­bat recent de sta­te­le mem­bre UE. “Recen­te­le scur­geri de infor­ma­tii in mass-media, pre­cum „Pana­ma Papers”, au scos la lumi­na modul in care anu­mi­ti inter­me­di­ari acor­da in mod activ asis­ten­ta com­pa­ni­i­lor si per­soa­ne­lor fizi­ce pen­tru se sus­tra­ge de la pla­ta impo­zi­te­lor, de regu­la prin inter­me­di­ul unor sis­te­me trans­fron­ta­li­ere com­ple­xe. Pro­pu­ne­rea de astazi vizea­za pla­ni­fi­ca­rea fis­ca­la agre­si­va, prin­tr-un con­trol mai strict al acti­vi­ta­ti­lor, pana acum putin vizi­bi­le, des­fa­su­ra­te de dife­ri­te enti­tati si con­si­li­eri in dome­ni­ul pla­ni­fi­ca­rii fis­ca­le.”, se ara­ta in comu­ni­ca­tul publi­cat in 2017.

Inten­si­fi­cam in con­ti­nu­a­re masu­ri­le din cadrul agen­dei pri­vind trans­pa­ren­ta fis­ca­la. Astazi, ne indrep­tam aten­tia catre pro­fe­si­o­nis­tii care pro­mo­vea­za abu­zu­ri­le fis­ca­le. Admi­nis­tra­ti­i­le fis­ca­le ar tre­bui sa dis­pu­na de infor­ma­ti­i­le nece­sa­re pen­tru a con­tra­ca­ra sis­te­me­le de pla­ni­fi­ca­re fis­ca­la agre­si­va. Pro­pu­ne­rea noas­tra va oferi mai mul­ta sigu­ran­ta inter­me­di­a­ri­lor care res­pec­ta spi­ri­tul si lite­ra legi­sla­ti­ei noas­tre si le va face via­ta difi­ci­la celor care, dim­po­tri­va, nu o res­pec­ta. Lucra­ri­le noas­tre care au drept obiec­tiv asi­gu­ra­rea unei impo­zi­tari mai echi­ta­bi­le in Euro­pa con­ti­nua sa avanse­ze.”, a com­ple­tat Pier­re Mosco­vici, comi­sa­rul pen­tru afa­ceri eco­no­mi­ce si finan­ci­a­re, impo­zi­ta­re si vama.

Regu­li­le de trans­pa­ren­ta urmea­za sa se apli­ce ince­pand cu 1 iulie 2020. Sta­te­le mem­bre UE vor tre­bui sa faca schimb de infor­ma­tii la fie­ca­re trei luni dupa ace­ea. Prin urma­re, pri­mul schimb va avea loc la 31 octom­brie 2020.

Cate­go­ri­i­le viza­te, con­ta­bi­lii, con­sul­tan­tii fis­cali, avo­ca­tii si ban­ci­le, vor tre­bui sa rapor­te­ze auto­ri­ta­ti­lor, ina­in­te de uti­li­za­re, sis­te­me­le de pla­ni­fi­ca­re fis­ca­la agre­si­va. Aten­tie, vor fi afec­ta­te si mul­ti­na­tio­na­le­le!

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply