DE ECHINOCȚIU — protecție și magie prin artă și design, la Galeria Galateca

0
581

La Gale­ria Gala­te­ca, o expo­zi­ție efe­me­ri­dă se naș­te și moa­re la Echi­noc­țiu de Pri­mă­va­ră, spre a renaș­te la Sols­ti­țiu de Vară. Obiec­te de design uni­ce, mar­ca Simi­na Filat Design și Ali­ce Dolls, inspi­ra­te de Iulia Gor­nea­nu, vor sta sub sem­nul de pro­tec­ție al „ochiu­lui”. În vară, poves­tea va mer­ge mai depar­te, pur­ta­tă pe ari­pi­le zei­ței-pasă­re, sub sem­nul-sim­bol al „măies­trei”.

Pe 21 mar­tie, la ore­le 19.00, Ali­ce, Simi­na, Iulia și echi­pa Gala­te­ca vă invi­tă la o sea­ră uni­că, în care muzi­ca, sho­pping-ul, deco­rul mito­lo­gi­co-urban, vor fi cadrul per­fect pen­tru un pahar cu vin și o poves­te. Pie­se­le uni­cat, expu­se într‑o insta­la­ție vege­ta­lă, vor putea fi achi­zi­țio­na­te la fina­lul eve­ni­men­tu­lui sau – dacă mai rămân- în sho­pul gale­ri­ei (Neo­Ga­la­te­ca). Cei care ne vor însoți în călă­to­ria noas­tră echi­noc­ți­a­lă, de din­co­lo de isto­rie și ano­timp, vor pri­mi un vou­cher ală­tu­ri de o amu­le­tă urba­nă împo­tri­va deo­chiu­lui. 

Echi­noc­ții și sols­ti­ții, Crai Nou sau lună pli­nă, calen­da­rul stră­vechi este mar­cat de renaș­te­rea cicli­că a Zeul An, de mer­sul soa­re­lui prin zod­iac, de oro­lo­gii cos­mi­ce ce nasc divi­ni­tăți și făp­turi mito­lo­gi­ce, acte de divi­na­ție și pro­tec­ție, cere­mo­n­i­a­luri și ritu­a­luri ances­tra­le. Luna mar­tie, este una din­tre luni­le în care fla­sh-uri ale unor săr­bă­tori matri­ar­ha­le au ajuns până la în zile­le noas­tre, iar noi le acti­văm cre­a­tiv, con­tem­po­ran, urban.

Am ales momen­tul Echi­noc­ți­u­lui de Pri­mă­va­ră pen­tru a pre­zen­ta noua colec­ție spe­cia­lă de genți din seria FII CU OCHII PE MINE, un pro­iect mar­ca Simi­na Filat și Iulia Gor­nea­nu. Gean­ta pur­tă­toa­re de mesaj va fi dis­po­ni­bi­lă în mai mul­te vari­an­te, din­tre care une­le uni­cat. For­ma rom­bo­ida­lă a gen­ții, sim­bol con­sa­crat al femi­ni­nu­lui și al fer­ti­li­tă­ții, va pur­ta din nou moti­vul „ochiu­lui”, în sti­li­za­rea geo­me­tri­că ce se regă­seș­te pe ii, fote, mara­me.

Ochiul are rolul de veghe­re, de blo­ca­re a deo­chiu­lui, a ener­gi­i­lor și duhu­ri­lor rele. Așa că … FII CU OCHIUL PE TINE și vei fi pro­te­ja­tă! Pen­tru că acest semn-sim­bol cre­ea­ză un câmp ener­ge­tic de pro­tec­ție, dă o sare de con­fort și de bine, repre­zen­tând tot­o­da­tă des­chi­de­rea spre cunoaș­te­rea spi­ri­tu­a­lă.

Echi­noc­ți­ul de Pri­mă­va­ră împar­te egal ziua cu noap­tea, sim­bo­li­zând echi­li­brul, cele două jumă­tăți ale anu­lui și ale lumii, o sta­re de spi­rit uni­că și spe­cia­lă. Este un timp al cură­țe­ni­ei ritu­a­le, al lumi­nii, al focu­ri­lor aprin­se, un timp ce reac­tu­a­li­zea­ză în fie­ca­re an ade­vă­ra­te sce­na­rii miti­ce, cu supra­pu­neri și influ­en­țe atât din zona zoroas­tris­mu­lui cât și a divi­ni­tă­ți­lor din pan­te­o­nul gre­co-roman. Focul echi­noc­ți­al, apo­tro­paic, fer­ti­li­za­tor și magic, pro­iec­ție sim­bo­li­că a soa­re­lui pe pământ, arde ano­tim­pul cel vechi și îmbă­trâ­nit, pen­tru a‑l face să renas­că pe cel nou, adu­că­tor de vege­ta­ție, flori, via­ță.

Este un moment magic, cel mai potri­vit pen­tru a expu­ne — în pre­mie­ră – un pro­iect iden­ti­tar cu o la fel de îna­l­tă inten­si­ta­te spi­ri­tu­a­lă și emo­țio­na­lă: ALICE DOLLS. Pie­se de cole­cţie, pur­tă­toa­re de infor­ma­ție mito­lo­gi­că și cul­tu­ra­lă, păpu­și­le arti­cu­la­te (ball-join­ted-doll) ale Ale­xan­drei Stan­ciu (ALICE) sunt inspi­ra­te de zâne­le și divi­ni­tă­ți­le femi­ni­ne ale Pan­te­o­nu­lui Româ­nesc pre­cum Luna, Dră­gai­ca, Ben­dis, Iele­le…

Sin­gu­ra cre­a­toa­re de acest tip de BJD ana­to­mic, Ali­ce folo­seș­te por­țe­lan de Limo­ges pic­tat manu­al, podoa­be de argint, hai­ne din măta­se bro­da­te manu­al, deco­ra­te cu cris­ta­le Swa­ro­v­s­ki și safi­re, mate­ri­a­le pre­ți­oa­se dem­ne de a întru­pa zâne­le noas­tre de poves­te. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Man­ga­lia News, 20.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply