DAMEN PREIA ȘANTIERUL NAVAL Daewoo MANGALIA. STATUL ROMÂN RENUNȚĂ LA DREPTUL DE PREEMPȚIUNE

1
2560
Santierul naval Daewoo – Mangalia Heavy Industries s-a clasat, in anul 2005, pe locul al doilea, in industria navala din Europa, dupa unitatile similare de productie din Spania, in privinta raportului pret-calitate.

EVZ.ro: Minis­te­rul Eco­no­mi­ei a fina­li­zat, după mai mul­te nego­ci­eri cu Damen Shi­pyar­ds Gro­up, acor­dul prin care con­struc­to­rul naval olan­dez pre­ia Șan­ti­e­rul Naval Daewoo Man­ga­lia. S‑a con­ve­nit ca sta­tul român să nu își mai exer­ci­te drep­tul de pre­emp­țiu­ne, Damen accep­tând, însă, să cesio­ne­ze 2% din acțiuni, sta­tu­lui român, cu titlul gra­tu­it ast­fel încât rămâ­ne cu 49%, iar Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia, cu 51%. 

Aproa­pe 400 de mem­bri ai sin­di­ca­tu­lui Nava­lis­tul din Șan­ti­e­rul Naval Daewoo Man­ga­lia vor pro­tes­ta, joi, de la ora 12:30, în fața minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, cerând cla­ri­fi­ca­rea situ­a­ți­ei celor aproa­pe 2500 de mun­ci­tori care de câte­va luni nu mai au de lucru.

Lide­rul Sin­di­ca­tu­lui Nava­lis­tul, Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, a decla­rat, pen­tru EVZ, că a fost sunat de la minis­te­rul Eco­no­mi­ei, fiind sfă­tu­it să nu mai vină la pro­test pen­tru că s‑ar fi căzut la pace cu Damen Gro­up. Sur­se din rân­dul nego­ci­a­to­ri­lor au con­fir­mat, de alt­fel, pen­tru EVZ, că, în aceas­tă sea­ră, minis­te­rul Eco­no­mi­ei a fina­li­zat acor­dul cu Damen Gro­up.

În urma nego­ci­e­ri­lor, s‑a con­ve­nit că sta­tul român nu iși mai exer­ci­tă drep­tul de pre­emp­țiu­ne, iar Damen cesio­nea­ză 2% din pache­tul lor de acțiuni, cu titlu gra­tu­it, sta­tu­lui român ast­fel încât struc­tu­ra fina­lă acțio­na­ri­a­tu­lui com­pa­niei să fie 51% Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia și 49% Damen. Con­form calen­da­ru­lui sta­bi­lit, Damen va tri­mi­te, joi, ofer­ta fer­mă, scri­să, auten­ti­fi­ca­tă la nota­ri­at, la Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia. În data de 29 mar­tie, în ședin­ța de guvern, va fi apro­bat memo­ran­du­mul de pre­lu­a­re a șan­ti­e­ru­lui Man­ga­lia de către Damen. În data de 30 mar­tie are loc ședin­ța AGA la Man­ga­lia în care se apro­bă nego­ci­e­rea și con­trac­tul, urmând să se ela­bo­re­ze sta­tu­tul soci­e­tă­ții mix­te româ­no-olan­de­ze.

Lide­rul sin­di­ca­tu­lui din Șan­ti­e­rul Daewoo Man­ga­lia nu renun­ță, însă, la pro­tes­tul de joi la care par­ti­ci­pă 370 de nava­liști.

Con­ti­nu­a­rea, aici.

Autor: Feri Pre­des­cu. 21.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply