Cu un șantier în comă indusă și o fabrică de confecții cu lacătul pe ușă, Mangalia se îndreaptă cu viteză maximă spre dezastru!

0
2780

Edi­tia de Sud: După înde­lungi și dra­ma­ti­ce aștep­tări, a tre­cut și data de 7 mar­tie, ter­me­nul-limi­tă până la care  sta­tul român își putea exer­ci­ta drep­tul de pre­em­țiu­ne în pri­vin­ța pache­tu­lui majo­ri­tar de 51% acțiuni scos la vân­za­re de către core­e­nii de la DSME.

Cu toa­te aces­tea, deși chiar repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei au pro­mis lua­rea unei măsuri până la aceas­tă dată, pe care, la rân­dul lor, au considerat‑o sca­den­ța nego­ci­e­ri­lor pur­ta­te cu olan­de­zii de la Damen în ceea ce pri­veș­te pre­lu­a­rea șan­ti­e­ru­lui, iată, că și după acest inter­val Man­ga­lia se află tot în cea­ța den­să a incer­ti­tu­di­nii.

Prin urma­re, se men­ți­ne ago­nia ce a cuprins de luni bune cel mai mare și cel mai pro­duc­tiv șan­ti­er naval din Româ­nia, cu un poten­ți­al fan­tas­tic dato­ri­tă rea­li­ză­ri­lor nota­bi­le, hale­lor de mari dimen­siuni și spe­cia­liș­ti­lor pe care încă îi mai mare.

Situ­a­ția este halu­ci­nan­tă cu atât mai mult, cu cât acti­vi­ta­tea pre­zen­tă este extrem de redu­să, iar numă­rul anga­ja­ți­lor la fel de mic, prac­tic, cel mai mic înre­gis­trat vreo­da­tă și anu­me 1.700! Sin­gu­re­le lucrări sunt cele de repa­ra­ții pri­mi­te de la Șan­ti­e­rul Naval Tul­cea, care ne‑a întins o mână de aju­tor atunci când aveam cel mai mult nevo­ie.

Pe de altă par­te, deși Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia se zba­te între via­ță și moar­te, este băta­ie pe el, ast­fel că nu doar olan­de­zii, care se înțe­le­se­se­ră cu core­e­nii încă de anul tre­cut, ci și ita­li­enii de la Fin­can­ti­eri, ce dețin șan­ti­e­re­le Tul­cea și Brăi­la, și-ar dori să‑l pre­ia chiar dacă doar pen­tru con­trac­tul cu cor­ve­te­le.

Cu lucrări puți­ne și anga­jați puțini, șan­ti­e­rul, pân­dit de ver­dic­tul închi­de­rii!

Sur­se apro­pi­a­te nego­ci­e­ri­lor afir­mă că se așteap­tă de la vii­to­rul inves­ti­tor un plan con­cret pe cel puțin 3 ani, care să cuprin­dă măsu­ri­le exac­te de redre­sa­re a șan­ti­e­ru­lui, inten­ți­i­le, deci­zi­i­le pe care le va lua, ca un fel de garan­ție pe care să se spri­ji­ne hotă­rârea Guver­nu­lui prin Minis­te­rul Eco­no­mi­ei de a se înche­ia acest par­te­ne­ri­at.

Chiar și așa, ter­gi­ver­sa­rea luă­rii unei deci­zii sal­va­toa­re este peri­cu­loa­să, motiv care îi înspă­i­mân­tă și mai mult pe anga­jați, pe sin­di­ca­liști, dar și pe cetă­țe­nii din Man­ga­lia și împre­ju­ri­mi, deo­a­re­ce eco­no­mia loca­lă mai supra­vie­țu­ieș­te doar dato­ri­tă șan­ti­e­ru­lui! Iar șan­ti­e­rul se con­frun­tă cu lip­sa bani­lor din cau­za acti­vi­tă­ții extrem de scă­zu­te!

Deo­cam­da­tă, nego­ci­e­ri­le pen­tru con­trac­ta­rea unor lucrări de anver­gu­ră se men­țin la sta­di­ul de dis­cu­ții, nefi­ind para­fat ceva con­cret. Și atunci, cu cât se lun­geș­te mai mult zbu­ci­u­mul, cu atât anga­ja­ții vor con­ti­nua să ple­ce, iar șan­ti­e­rul va fi nevo­it să se con­si­de­re înfrânt ire­me­di­a­bil și să abdi­ce. Și mai grav este fap­tul că, pes­te câte­va săp­tămâni, cei 1.700 de anga­jați rămași nu vor mai avea ce munci, urmând să se ia fie deci­zia deta­șării, fie cea a șoma­ju­lui teh­nic.

Pe acest fond al nisi­pu­ri­lor miș­că­toa­re, Man­ga­lia este în picaj, ris­când un dez­no­dământ tra­gic, pe care nu l‑a mai cunos­cut vreo­da­tă.

Turis­mul durea­ză cel mult 3 luni, comer­țul este la pământ (mul­te maga­zi­ne ali­men­ta­re, de hai­ne etc. s‑au închis la înce­pu­tul aces­tui an), iar ulti­ma fabri­că de con­fec­ții a Man­ga­li­ei, Lumo­tex va fi închi­să, înce­pând cu data de 1 apri­lie. Inves­ti­to­rul ger­man a decis să-și mute acti­vi­ta­tea în Mace­do­nia, unde taxe­le și impo­zi­te­le nu sunt împo­vă­ră­toa­re.

Și uite așa, sute de femei rămân fără loc de mun­că și fără nicio șan­să de a se anga­ja în altă par­te. În urmă cu câți­va ani, alte două fabrici de con­fec­ții — Ste­il­mann și Euro­tex s‑au închis, de ase­me­nea, tot din moti­ve finan­ci­a­re.

Și atunci, înco­tro se îndreap­tă Man­ga­lia, muni­ci­piu cu 6 sta­țiuni de inte­res națio­nal, cu mare, cu port, cu (încă) șan­ti­er naval? Către un imi­nent fali­ment?! O ”Vale a Jiu­lui” aban­do­na­tă, în care până și spe­ran­ța s‑a stins?! (editiadesud.ro, 11.03.2018). [Foto: Arhi­vă].


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply