CL Mangalia a votat bugetul pe anul în curs. Festivalul interetnic și Sărbătoarea Moscheii Esmahan Sultan, printre evenimentele aprobate [VIDEO]

0
481

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au adop­tat, în şedinţa ordi­na­ră de mier­curi, 28 febru­a­rie, buge­tul de veni­turi şi chel­tu­ieli pen­tru anul în curs, pre­cum şi buge­te­le soci­e­tă­ţi­lor din sub­or­di­nea CL, res­pec­tiv Gol­d­term şi Par­cul Indus­tri­al. Cu ace­ea­şi oca­zie, aleşii locali au votat un pro­iect de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea calen­da­ru­lui de eve­ni­men­te din acest an.

Pen­tru a spri­jini în con­ti­nu­a­re sec­to­rul turis­tic și a creș­te atrac­ti­vi­ta­tea zonei, auto­ri­tă­ți­le loca­le au supli­men­tat lis­ta eve­ni­men­te­lor de la nive­lul ora­șu­lui cu mai mul­te mani­fes­tări cul­tu­ral-spor­ti­ve.

Pen­tru pri­ma dată la Man­ga­lia, pe 23 iunie, va fi orga­ni­zat Fes­ti­va­lul inte­re­t­nic. În cadrul eve­ni­men­tu­lui, vor evo­lua ansam­bluri fol­clori­ce, soliști vocali și tara­furi ale diver­se­lor etnii din Dobro­gea. Tot­o­da­tă, mani­fes­ta­rea cuprin­de expo­zi­ții gas­tro­no­mi­ce, de artă, car­te și foto­gra­fie.

Un alt eve­ni­ment nou se refe­ră la săr­bă­to­ri­rea a 10 ani de la rea­bi­li­ta­rea Mos­che­ii Esma­han Sul­tan, unul din­tre cele mai impor­tan­te monu­men­te isto­ri­ce și de cult din sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc. Lăca­șul de cult musul­man a fost con­stru­it în anul 1573 de către fii­ca unu­ia din­te cei mai mari con­du­că­tori ai Impe­ri­u­lui Oto­man, Selim al II-lea, în memo­ria tată­lui său.

În ace­eași ședin­ță, s‑a mai adop­tat pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te revi­zu­it și cofi­nan­ța­rea pen­tru pro­iec­tul de dezvol­ta­re a infras­truc­tu­rii de apă și cana­li­za­re, apar­ținând RAJA.


Man­ga­lia News, 01.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply