Campanie masivă de angajări în Armată. Care sunt criteriile de selecţie şi ce posturi sunt scoase la concurs

0
1341

Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le a pri­mit dez­le­ga­re de la Guvern să dema­re­ze o cam­pa­nie de anga­jări masi­ve în sis­tem. Con­cret, 6.400 de pos­turi au fost deblo­ca­te în Arma­ta Româ­nă, iar în peri­oa­da urmă­toa­re vor fi înca­dra­ţi sol­da­ţi, sub­o­fi­ţeri, mai­ş­tri mili­tari, ofi­ţeri, dar şi 400 de medici şi 50 de psi­ho­logi.

Arma­ta Româ­nă încear­că ast­fel, într-un ter­men rela­tiv scurt, să aco­pe­re un gol des­tul de mare lăsat de ple­ca­rea, anul tre­cut, a apro­xi­ma­tiv 8.000 de oameni din sis­tem. „Nu putem să rezol­văm totul deo­da­tă, avem un buget foar­te bun, mai bun decât anul tre­cut pen­tru că în Româ­nia a fost cre­ş­te­re eco­no­mi­că şi 2% din Pro­du­sul Intern Brut repre­zin­tă o sumă con­si­de­ra­bil mai mare”, a afir­mat minis­trul Mihai Fifor.

Minis­trul Apă­ră­rii a anu­nţat că va avea o întâl­ni­re cu şeful de stat major, pri­lej cu care se va face o ana­li­ză şi se va sta­bili dis­tri­bu­ţia pos­tu­ri­lor pe uni­tă­ţi. Trep­tat, în fie­ca­re an, numă­rul anga­jă­ri­lor din sis­te­mul mili­tar va cre­ş­te, a sub­li­ni­at ofi­ci­a­lul.

Nu este sufi­cient să scoţi pos­turi la con­curs. Este extrem de impor­tant să pre­gă­teşti mili­tari care intră în Arma­ta Româ­nă. Vreau să vă spun că este un pro­ces de dura­tă, mai ales când este vor­ba de spe­cia­li­şti. Pro­ble­ma noas­tră nu este doar să pre­gă­tim aceas­tă gene­ra­ţie şi să o înca­drăm, pro­ble­ma noas­tră e să reu­şim să‑i şi ţinem în Arma­ta Româ­nă şi toc­mai de ace­ea, pe toa­te măsu­ri­le pe care le luăm în momen­tul de faţă, dorim să ară­tăm că o carie­ră mili­ta­ră este o carie­ră pe care şi‑o poa­te dori ori­ce tânăr din aceas­tă ţară”, a expli­cat minis­trul Apă­ră­rii.

Unde şi cum se face sele­cţia

Cites­te mai mult: adev.ro/p5hqvl


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply