BUSINESS CLUB. Ce a „pescuit” statul la Mangalia și cât îl costă în realitate

0
1065

DIGI24: Sta­tul şi a atins sco­pul — ajun­ge pro­pri­e­ta­rul unui şan­ti­er naval, aşa cum de mult îşi dorea. Şi e o rea­li­za­re cu un cost zero. Nu plă­teş­te un euro, pen­tru a ajun­ge acţio­na­rul majo­ri­tar al şan­ti­e­ru­lui naval Man­ga­lia. Nu plă­teş­te acum, pen­tru că fac­tu­ra va fi totu­şi mare, mai înco­lo, şi pro­ba­bil că res­pon­sa­bi­lii noş­tri chiar nu s‑au gân­dit la tot tablo­ul. Dar să o luăm încet.

Sta­tul s‑a înte­les cu gru­pul olan­dez Damen, cel care deja bătu­se pal­ma cu Daewoo pen­tru a cum­pă­ra 51% din şan­ti­e­rul din Man­ga­lia. Doar că pe par­curs, sta­tul român, care avea un drept de pre­em­pţiu­ne la care a renu­nţat, s‑a răzgân­dit şi a anu­nţat că vrea să cum­pe­re. Toa­tă afa­ce­rea între core­eni şi olan­dezi ris­ca să cadă şi anga­ja­ţii de la Man­ga­lia au ieşit la pro­test, chiar joi au piche­tat sedi­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

Oame­nii au ieşit în stra­dă […] Pen­tru ei e un exem­plu modul în care mer­ge şan­ti­e­rul de la Gala­ţi, deţi­nut tot de gru­pul olan­dez. Însă la nego­ci­eri, Damen a accep­tat să cede­ze 2% din pache­tul pre­lu­at de la Daewoo către sta­tul român, un stat care are deja 49% şi ast­fel devi­ne majo­ri­tar.

Într-un comu­ni­cat trans­mis după înche­ie­rea dis­cu­ţi­i­lor, minis­trul eco­no­mi­ei este citat cu o decla­ra­ţie pom­poa­să: „Din cali­ta­tea de acţio­nar majo­ri­tar putem să pro­te­jăm efi­cient inte­re­se­le sta­tu­lui român şi putem să pro­te­jăm inclu­siv forţa de mun­că îna­lt cali­fi­ca­tă de la şan­ti­e­rul naval”, spu­ne Dănuţ Andru­ş­că.

Cu tot res­pec­tul pen­tru oame­nii care lucrea­ză aco­lo… sta­tul nos­tru s‑a tre­zit târ­ziu, iar forţa de mun­că româ­neas­că îna­lt cali­fi­ca­tă în dome­niu tre­bu­ie cău­ta­tă pe şan­ti­e­re­le nava­le din Ger­ma­nia, Olan­da, Anglia.

Sta­tul pozea­ză în mare­le câş­ti­gă­tor, dar gru­pul olan­dez, chiar şi prin aceas­tă ceda­re a con­tro­lu­lui, pare a fi cel care a câști­gat.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele