Atenție, șoferi! Nefolosirea centurii de siguranță vă costă! Acțiunea SEATBELT este în plină desfășurare în tot județul!

0
418

În con­for­mi­ta­te cu Calen­da­rul de Acti­vi­tă­ţi al Orga­ni­za­ţi­ei Poli­ţi­i­lor Euro­pe­ne (T.I.S.P.O.L.), poli­țis­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța, împre­u­nă cu cei ai Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța, Man­ga­lia și Med­gi­dia și poli­țiș­tii For­ma­țiu­nii Ruti­e­re Cer­na­vo­dă, au con­ti­nu­at acțiu­nea pre­ven­ti­vă „SEATBELT”, având ca obiec­tiv veri­fi­ca­rea folo­si­rii cen­tu­rii de sigu­ranţă și a dis­po­zi­ti­ve­lor de retenţie omo­lo­ga­te de către con­du­că­to­rii auto­tu­ris­me­lor. Ast­fel, la data de 15 mar­tie a.c., poli­țiș­tii ruti­eri au depis­tat și con­sta­tat 259 de aba­teri, apli­când sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în valoa­re tota­lă de 65.980 de lei, din­tre care 203 au fost apli­ca­te pen­tru nefo­lo­si­rea cen­tu­rii de sigu­ran­ță. (IPJ C‑ta).


Man­ga­lia News, 16.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply