Asociația Litoral — Delta Dunării și‑a încheiat activitatea și este, în acest moment, în lichidare judiciară

0
353

COMUNICAT DE PRESA

Sti­mați cola­bo­ra­tori,

Aso­ci­a­ția Lito­ral — Del­ta Dună­rii și‑a înche­iat acti­vi­ta­tea, în urma deci­zi­ei una­ni­me a mem­bri­lor săi, care, în urma apa­ri­ți­ei nou­lui cadru legi­sla­tiv în ceea ce pri­veș­te înfi­in­ța­rea orga­ni­za­ți­i­lor de mana­ge­ment al des­ti­na­ți­ei, au decis retra­ge­rea din cadrul aso­ci­a­ți­ei, desfi­in­ța­rea aces­te­ia și con­cen­tra­rea efor­tu­ri­lor pe edi­fi­ca­rea unei Orga­ni­za­ții de Mana­ge­ment a des­ti­na­ți­ei uni­ta­re Mama­ia – Con­stan­ța, res­pec­tiv Tul­cea – Del­ta Dună­rii, având la bază o stra­te­gie de turism ela­bo­ra­tă la soli­ci­ta­rea Pri­mă­ri­ei Con­stan­ța, res­pec­tiv Pri­ma­ria si CJ Tul­cea, în urma con­sul­tă­ri­lor cu toți cei inte­re­sați.

În cali­ta­te de ultim pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii, mul­țu­mesc mem­bri­lor si mem­bri­lor par­te­neri ai aso­ci­a­ti­ei, ope­ra­to­ri­lor din turism pen­tru spri­ji­nul finan­ci­ar con­stant acor­dat, prin inter­me­di­ul taxei de pro­mo­va­re, efor­tu­ri­lor de pro­mo­va­re a Lito­ra­lu­lui româ­nesc și a tărâ­mu­lui uni­cat în Euro­pa, Del­ta Dună­rii, chiar dacă medi­ul eco­no­mic în care ei și-au des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea nu a fost întot­dea­u­na pri­e­te­nos, chiar dacă au fost ani în care poli­ti­ci­le publi­ce și-au pus ampren­ta asu­pra turis­mu­lui de lito­ral si din Del­ta într-un mod neplă­cut. Feli­cit pe toți cei care au rezis­tat și s‑au dezvol­tat în indus­tria ospi­ta­li­tă­ții de la malul româ­nesc al Mării Negre si din Del­ta Duna­rii și con­ti­nuă să demon­stre­ze capa­ci­ta­te de ino­va­ție în turism.

De ase­me­nea, țin să mul­țu­mesc par­te­ne­ri­lor Aso­ci­a­ți­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii din spec­trul admi­nis­tra­ți­ei publi­ce de la toa­te nive­lu­ri­le, până la minis­tru, pen­tru des­chi­de­rea mani­fes­ta­tă în sen­sul dia­lo­gu­lui, pre­cum și orga­ni­za­ți­i­lor de pro­mo­va­re și dezvol­ta­re a turis­mu­lui în care aso­ci­a­ția a sus­ți­nut repre­zen­tanți, pen­tru cola­bo­ra­rea exce­len­tă în ace­lași scop comun.

Nu în ulti­mul rând, mul­țu­mesc pre­sei și new media pen­tru supor­tul acor­dat, de‑a lun­gul aces­tor ani, acti­vi­tă­ți­lor și eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te, finan­ța­te și spri­ji­ni­te de Aso­ci­a­ția Lito­ral — Del­ta Dună­rii”. Cris­ti­an Băr­hă­les­cu.

Din punct de vede­re juri­dic, Aso­ci­a­ția Lito­ral — Del­ta Dună­rii este, în acest moment, în lichi­da­re judi­ci­a­ră. 


Man­ga­lia News, Mier­curi, 28 mar­tie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply