Asociația ARCHÉ: Europa Nostra, principala organizație de patrimoniu din Europa, a anunțat lista celor mai periclitate 7 situri europene. #7MostEndangered. Printre acestea se numără și Cazinoul din Constanța! VIDEO

0
432

Aso­ci­a­ția ARCHÉ: Euro­pa Nos­tra, prin­ci­pa­la orga­ni­za­ție de patri­mo­niu din Euro­pa, a anun­țat lis­ta celor mai peri­cli­ta­te 7 situri euro­pe­ne. #7MostEndangered

Prin­tre aces­tea se numă­ră și Cazi­no­ul din Con­stan­ța!

În urmă­toa­re­le luni, experți din par­tea Euro­pa Nos­tra și Insti­tu­tu­lui Băn­cii Euro­pe­ne de Inves­ti­ții, ală­tu­ri de alți par­te­neri și de nomi­na­li­za­tori, vor vizi­ta cele 7 situri selec­ta­te și se vor întâl­ni cu deci­den­ții-che­ie.

Pen­tru noi, acest fapt sem­ni­fi­că un pas îna­in­te în pro­iec­tul Casi­no Rush, către #res­ta­u­ra­rea cazi­no­u­lui. Exper­ții vor oferi reco­man­dări teh­ni­ce, vor mobi­li­za spri­jin pen­tru sal­va­rea cazi­no­u­lui, iar până la fina­lul anu­lui vor for­mu­la pla­nuri de acțiuni con­cre­te pen­tru #revi­ta­li­za­re.


Man­ga­lia News, 15.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply