Ana-Maria Bocai: Nu ne-am întâlnit niciodată, dar atunci când există voință și iubire de frumos, nimic nu este imposibil!

0
946

Gân­du­ri­le așter­nu­te pe coper­ta căr­ții mele (Des­cân­tec de iubi­re, n.r) dove­desc deli­ca­te­țea, sen­si­bi­li­ta­tea și bună­vo­in­ța cu care min­tea și sufle­tul s‑au apro­pi­at de poe­me­le mele.
Și cum putea să fie alt­fel un om care scoa­te la lumi­nă tre­cu­tul și îi dă viață!
Când pro­fe­sia devi­ne pasiu­ne, cu ace­eași sen­si­bi­li­ta­te și deli­ca­te­țe te apro­pii de isto­rie, pen­tru că eu cred că isto­ria are sufle­tul ei, este poves­tea tutu­ror sufle­te­lor care au tră­it în trup cândva.

Mul­țu­mesc pen­tru acest dar, dom­nu­lui Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic doc­tor Sorin Mar­cel Colesniuc.

”Ana Maria Bocai a fost atra­să de lumea artei încă din anii copi­lă­ri­ei, peri­oa­dă a vie­ții sale în care a îndră­git muzi­ca și tea­trul. A debu­tat în lumea poe­zi­ei în anul 2013, cu volu­mul de ver­suri „Eu cred că mai exis­tă iubi­re”, iar în anul 2015 a publi­cat o nouă car­te de poe­zii „De nu ai fi tu, ce aş fi fost?”. Atunci când nu scrie poe­zii, Ana Maria Bocai publi­că arti­co­le, inter­viuri, cro­ni­că de tea­tru și spec­ta­col în diver­se revis­te de cul­tu­ră din țară și din Repu­bli­ca Moldova.

În acest volum, autoa­rea des­crie, cu o deo­se­bi­tă sen­si­bi­li­ta­te, rela­ția pe care o are cu Dum­ne­zeu, ne spu­ne des­pre Emi­ne­scu și Brân­cuși, vor­beș­te des­pre vise­le și ilu­zi­i­le sale, des­pre soa­re, valu­ri­le mării și pes­că­ruși, des­pre toam­nă, flori și flu­turi, dar, cel mai mult, vor­beș­te des­pre dra­gos­te, iubi­re și dor. Deo­se­bit de fru­moa­se, con­si­der eu, sunt ver­su­ri­le: „Mi‑e tare dor să-mi fie dor, Mi‑e dor să fiu cu tine.”

În gene­ral, îmi face plă­ce­re să citesc poe­zii și sunt bucu­ros că pot reci­ta, în cer­curi res­trân­se, de pri­e­te­ni, câte­va zeci de poe­zii din lite­ra­tu­ra cla­si­că. Așa­dar, am citit cu plă­ce­re și încân­ta­re poe­zi­i­le adu­na­te în acest volum și le reco­mand tutu­ror pri­e­te­ni­lor Anei-Maria Bocai, să le citeas­că întinși pe un șez­long la țăr­mul mării, în seri­le căl­du­roa­se de vară, când luna pli­nă răsa­re din mare îna­in­te ca soa­re­le să apu­nă, când pes­că­ru­șii zgo­mo­toși își cau­tă loc de odih­nă, când valu­ri­le de pes­te zi se liniș­tesc și marea devi­ne cal­mă și pre­gă­ti­tă pen­tru noapte”.

Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic doc­tor Sorin Mar­cel COLESNIUC,
Direc­tor al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța.


Man­ga­lia News, 16.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply