Un hipodrom la Ovidiu? Iată cine plănuieşte să‑l facă!

0
463

În ora­şul Ovi­diu, ar urma să se con­stru­ias­că un hipo­drom care să facă, cel mai pro­ba­bil, con­cu­renţă celui de la Man­ga­lia. În acest sens, a fost depus un memo­ran­dum pen­tru ela­bo­ra­re Plan Urba­nis­tic Zonal (PUZ) – reglementare/ con­stru­i­re zonă de agrement/ hipo­drom. Bene­fi­ci­a­rul este, con­form docu­men­te­lor, Nico­le­ta Simo­na Butu­ca.

Teri­to­ri­ul care urmea­ză să fie reglementat/studiat prin Pla­nul Urba­nis­tic Zonal (P.U.Z.) este în extra­vi­la­nul ora­șu­lui Ovi­diu. Bene­fi­ci­a­rul doreș­te regle­men­ta­rea tere­nu­lui pen­tru zona de agrement/hipodrom. Din măsu­ră­to­ri­le topo­me­tri­ce rea­li­za­te la fața locu­lui și din evi­den­țe­le pri­mă­ri­ei, Ofi­ci­ul de cadas­tru și publi­ci­ta­te imo­bi­li­a­ră Con­stan­ța și a căr­ții fun­ci­a­re s‑a con­sta­tat că exis­ta o supra­fa­ță de teren de 5.00 ha, acest teren urmea­ză a se regle­men­ta con­form plan­șei de situ­a­ție pro­pu­să în alei de acces și con­struc­ții pen­tru agre­ment și adă­post ani­ma­le (cai).

Din aces­te moti­ve expu­se este nece­sa­ră rea­li­za­rea docu­men­ta­ți­ei PUZ, pen­tru regle­men­ta­rea indi­ca­to­ri­lor urba­nis­tici și regle­men­ta­rea tere­nu­lui pen­tru a putea rea­li­za inves­ti­ți­i­le dori­te. Limi­ta zonei stu­di­a­te este de 85.817mp, iar zona regle­men­ta­tă este de 50.000 mp.

Tere­nul din zonă are cate­go­ria de folo­sin­ță „teren agri­col” cu regim juri­dic extra­vi­lan, urmând a schim­ba des­ti­na­ția tere­nu­lui în zonă de agrement/ hipo­drom — con­form Pla­nu­lui Urba­nis­tic Gene­ral (PUG) modi­fi­că­ri­le fiind posi­bi­le doar prin­tr-un Plan Urba­ni­si­tic Zonal (PUZ) con­form Legii nr. 350/2001- pri­vind “Ame­na­ja­rea Teri­to­ri­u­lui și Urba­nis­mul” modi­fi­ca­tă și com­ple­ta­tă.

Cla­u­dia CORBU, replicaonline.ro, 13.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply