Ultima oră: Guvernul a aprobat construcția corvetelor pentru Armată. Urmează să precizeze și pe ce șantier vor fi realizate acestea!

1
2598

Edi­tia de Sud: Pur­tă­to­rul de cuvânt al Guver­nu­lui Româ­ni­ei, Vasi­le Bar­bu, a anun­țat, astăzi, într‑o con­fe­rin­ță de pre­să, că pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind cir­cum­stanţe­le şi pro­ce­du­ri­le spe­ci­fic afe­ren­te pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re esenţi­al ”Cor­ve­tă mul­ti­fun­cţio­na­lă” a fost apro­bat în urmă cu câte­va minu­te.

Potri­vit lui Bar­bu, prin acest act nor­ma­tiv, Guver­nul a sta­bi­lit con­di­ți­i­le și pro­ce­du­ri­le în vede­rea atri­bu­i­rii unui acord cadru și a con­trac­tu­lui afe­rent pen­tru fur­ni­za­rea a patru cor­ve­te con­stru­i­te și dota­te LA UN ȘANTIER NAVAL DIN ROMÂNIA, fără a pre­ci­za, însă, dacă este vor­ba des­pre șan­ti­e­rul de la Man­ga­lia. Cu toa­te aces­tea, ținând cont că șan­ti­e­rul naval de la Man­ga­lia are atât dotări de ulti­mă gene­ra­ție, cât și cea mai mare capa­ci­ta­te de pro­duc­ție, este de aștep­tat ca DMHI să fie pri­mul pe lis­ta guver­nan­ți­lor în pri­vin­ța acor­dă­rii con­trac­tu­lui pen­tru cele patru cor­ve­te.

Ace­lași pur­tă­tor de cuvânt a pre­ci­zat că, mai mul­te amă­nu­n­te refe­ri­toa­re la deci­zia Guver­nu­lui Româ­ni­ei, vor fi ofe­ri­te în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, prin­tr-un comu­ni­cat de pre­să. (editiadesud.ro, 15.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply