Șoc și groază! FMI vrea să grăbească sfârșitul pensionarilor sau să‑i salveze?

0
727

EVZ.RO: Chris­ti­ne Lagar­de, direc­to­rul FMI, a făcut vâl­vă pe rețea­ua de soci­a­li­za­re româ­neas­că cu o decla­ra­ție ce a pro­dus șoc și neli­niș­te. „Bătrâ­nii tră­iesc prea mult și este un risc pen­tru eco­no­mia glo­ba­lă, tre­bu­ie făcut ceva”, a spus Lagar­de refe­rin­du-se la ris­cul de lon­ge­vi­ta­te, una din teme­le prin­ci­pa­le ale Fon­du­lui Mone­tar Inter­națio­nal în ulti­ma peri­oa­dă.

Rup­tă din con­text, decla­ra­ția (făcu­tă cu pes­te un an în urmă) a fost exploa­ta­tă și inter­pre­ta­tă în fel și chip atât de une­le publi­ca­ții din pre­sa inter­națio­na­lă, cât și de uti­li­za­to­rii rețe­le­lor soci­a­le. La noi, ști­rea trun­chia­tă a înce­put a fi dez­bă­tu­tă sâm­bă­tă pe face­bo­ok. Majo­ri­ta­tea opi­ni­i­lor, une­le extrem de viru­len­te, ara­tă că mesa­jul recep­țio­nat a fost de genul: Chris­ti­ne Lagar­de și FMI vor exter­mi­na­rea bătrâ­ni­lor, pen­tru ca sta­te­le să nu le mai plă­teas­că prea mulți ani pen­si­i­le!

Pro­ble­ma e mult mai amplă și de‑a drep­tul seri­oa­să pen­tru a o tra­ta la nive­lul de ”șoc și groa­ză!”, deși infor­ma­ția a declan­șat aces­te sen­ti­men­te în rân­dul citi­to­ri­lor.

Pro­ble­ma îmbă­trâ­ni­rii popu­la­ți­ei, creș­te­rea spe­ran­ței de via­ță a oame­ni­lor, este în dez­ba­te­rea FMI de mai mult timp. Este o pro­ble­mă care recla­mă solu­ții pe ter­men lung, căci se pre­co­ni­zea­ză că buge­te­le sta­te­lor nu vor putea sus­ți­ne pen­si­i­le în raport cu ceea ce pro­du­ce popu­la­ția acti­vă.

În inter­ven­ția ei, Chris­ti­ne Lagar­de a spus că va cere guver­ne­lor să se gân­dea­că seri­os la fap­tul că se află în fața unor pro­ble­me de risc pen­tru vii­tor și că tre­bu­ie să găseas­că solu­ții via­bi­le pen­tru con­tra­ca­ra­rea unui colaps finan­ci­ar.

Ea a pro­pus ca, încă de acum, să fie gân­di­te stra­te­gii eco­no­mi­ce pen­tru a neu­tra­li­za efec­te­le pro­vo­ca­te, la un moment dat, de pla­ta prea mul­tor pen­sii un număr mare de ani. Lagar­de s‑a refe­rit la com­bi­na­rea creș­te­rii vâr­stei de pen­sio­na­re cu spe­ran­ța de via­ță, în așa fel încât numă­rul ani­lor în care pen­sio­na­rul pri­meș­te pen­sia să nu cre­as­că.

De ase­me­nea, adop­ta­rea unor măsuri strict eco­no­mi­ce este abso­lut nece­sa­ră. În cadrul dis­cu­ți­i­lor, FMI a iden­ti­fi­cat ca posi­bi­le solu­ții:

  • Creș­te­rea coti­za­ți­i­lor pen­tru fon­dul de pen­sii;
  • Anga­ja­rea unor fir­me de asi­gu­rări pri­va­te care să supli­neas­că efor­tul sta­tu­lui;
  • Sta­te­le să impu­nă cetă­țe­ni­lor uti­li­za­rea ipo­te­ci­lor inver­se. Aces­tea se fac prin con­trac­te între cetă­țeni și bănci. Cetă­țea­nul se obli­gă ast­fel ca, în momen­tul dece­su­lui, să dea băn­cii locu­in­ța pe care o are în pro­pri­e­ta­te, în schim­bul pri­mi­rii până la acea dată a unui venit lunar, un fel de pen­sie supli­men­ta­ră care să‑i asi­gu­re un venit decent.

 

Con­ti­nu­a­rea in evz.ro Autor: Simo­na Ione­scu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply