Sindicaliştii de la DMHI au plecat optimişti de la minister. În cel mult 2 săptămâni, agonia se va sfârşi, iar şantierul va renaşte din propria cenuşă!

0
3160
SONY DSC

Sco­pul vizi­tei l‑a con­sti­tu­it pre­zen­ta­rea situ­a­ţi­ei cri­ti­ce pe care o par­cur­ge şan­ti­e­rul naval de o bună buca­tă de vre­me, situ­a­ţie care s‑a acu­ti­zat în ulti­me­le luni. După cum am mai pre­zen­tat, numă­rul anga­ja­ţi­lor s‑a dimi­nu­at dra­ma­tic, ajun­gând la doar 1.700, din pes­te 7.000 câţi exis­tau anul tre­cut, numă­rul comen­zi­lor a scă­zut, de ase­me­nea, în pre­zent, lucrân­du-se pen­tru şan­ti­e­re­le din Tul­cea şi Gala­ţi care ne-au întins o mână de aju­tor în acest moment de cum­pă­nă.

Refe­ri­tor la aceas­tă întâl­ni­re mult aştep­ta­tă, preşe­din­te­le sin­di­ca­tu­lui DMHI a decla­rat pen­tru „Edi­ţia de Sud”:

Dom­nul minis­tru ne‑a asi­gu­rat că în cel mult 2 săp­tămâni, va fi lua­tă o deci­zie, îna­in­te de ter­me­nul limi­tă de 7 mar­tie. Într-ade­văr, se mer­ge pe vari­an­ta ca sta­tul român să deţi­nă pache­tul majo­ri­tar de 51%, iar par­te­ne­rii olan­dezi de la Damen să aibă pache­tul mino­ri­tar de 49%.

De ase­me­nea, am fost anu­nţa­ţi că în ulti­ma peri­oa­dă s‑au pur­tat mai mul­te run­de de dis­cu­ţii cu cei de la Damen, dis­cu­ţii care au loc şi în aces­te zile, urmând să aibă o fina­li­ta­te în 2 săp­tămâni. Înda­tă ce se va ajun­ge la un rezul­tat, dom­nul minis­tru ne‑a spus că ne va che­ma la minis­ter pen­tru a ne infor­ma per­so­nal cu pri­vi­re la deci­zia fina­lă. În ace­la­şi timp, am fost asi­gu­ra­ţi că nu vor exis­ta con­ce­di­eri şi că se va adu­ce un por­to­fo­liu con­sis­tent de comenzi.

La rân­dul nos­tru, i‑am expli­cat situ­a­ţia actu­a­lă a şan­ti­e­ru­lui, precizându‑i şi fap­tul că noi am rămas cu cele mai mici sala­rii din indus­tria nava­lă din Româ­nia. Din cau­za con­juc­tu­rii eco­no­no­mi­co-finan­ci­a­re nefa­vo­ra­bi­le, în ulti­mii 3 ani nu am bene­fi­ci­at de nicio cre­ş­te­re sala­ri­a­lă. În schimb, în urma con­frun­tă­rii lis­te­lor de sala­ri­za­re cu cele­lal­te şan­ti­e­re din ţară am, con­sta­tat că situ­a­ţia s‑a inver­sat. Ast­fel, dacă îna­in­te, DMHI avea cele mai mari sala­rii, acum le are cele mai mici în raport cu cele­lal­te şan­ti­e­re”.

Tot în cadrul întâl­ni­rii, sin­di­ca­li­şii l‑au infor­mat pe minis­tru cu pri­vi­re la sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor pe care le au cu con­du­ce­rea şan­ti­e­ru­lui pe mar­gi­nea nou­lui con­tract colec­tiv de mun­că ce tre­bu­ie sem­nat până la sfârşi­tul aces­tei luni. Deo­a­re­ce con­trac­tul vechi a fost pre­lun­git o dată, nu mai exis­tă posi­bi­li­ta­tea unei noi amâ­nări, acest lucru fiind inter­zis de Codul Mun­cii.

Pe data de 21 mar­tie, la ora 15.00, va avea loc Adu­na­rea Gene­ra­lă la care vor par­ti­ci­pa 44 mem­bri căro­ra li se va adu­ce la cunoş­tinţă for­ma fina­lă a con­trac­tu­lui.

După lim­pe­zi­rea ape­lor, minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuţ Andru­ş­că a anu­nţat că va veni în vizi­tă la Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia, pen­tru a asis­ta la pla­nul de rea­ni­ma­re a aces­tu­ia. (editiadesud.ro, 16.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply