Securitatea în zona Mării Negre, alocările pentru apărare şi cooperarea din cadrul NATO, câteva dintre subiectele discutate de Secretarul american al Apărării, James Mattis, cu omologul său român, Mihai Fifor

0
297

Minis­trul apă­ră­rii națio­na­le, Mihai Fifor, a avut joi, 15 febru­a­rie, o între­ve­de­re cu secre­ta­rul ame­ri­can al apă­ră­rii, James Mat­tis, cu oca­zia Reu­niu­nii miniș­tri­lor apă­ră­rii din sta­te­le mem­bre NATO, de la Bru­xe­l­les.

Pe par­cur­sul dis­cu­ți­i­lor, cei doi ofi­ci­ali au abor­dat subiec­te lega­te de situ­a­ția de secu­ri­ta­te din regiu­nea Mării Negre și pri­o­ri­tă­ți­le ali­a­te pen­tru vii­to­rul Sum­mit NATO. În acest con­text, minis­trul Mihai Fifor a evi­den­ți­at că recen­te­le evo­lu­ții de secu­ri­ta­te din aceas­tă zona întă­resc nevo­ia con­so­li­dă­rii pos­tu­rii de apă­ra­re și des­cu­ra­ja­re a Ali­an­ței pe între­gul flanc estic.

Tot­o­da­tă, a evo­cat efor­tu­ri­le Româ­ni­ei pen­tru înde­pli­ni­rea anga­ja­men­te­lor asu­ma­te, în spe­cial prin men­ți­ne­rea alo­că­rii de două pro­cen­te din PIB pen­tru apă­ra­re și în anul 2018, pre­cum și în urmă­to­rii ani, o par­te sem­ni­fi­ca­ti­vă a buge­tu­lui apă­ră­rii fiind alo­ca­tă pen­tru dota­rea cu echi­pa­men­te mili­ta­re impor­tan­te pen­tru secu­ri­ta­tea Româ­ni­ei.

În acest sens, minis­trul Mihai Fifor a infor­mat cu pri­vi­re la sta­di­ul imple­men­tă­rii pla­nu­lui de achi­zi­ții și înzes­tra­re a Arma­tei Româ­ni­ei, pre­ci­zând că, în 2018, o aten­ție deo­se­bi­tă va fi acor­da­tă îmbu­nă­tă­ți­rii capa­bi­li­tă­ți­lor din dome­ni­ul mari­tim.

Par­ti­ci­pa­rea con­stan­tă și de sub­stan­ță a Româ­ni­ei la ope­ra­ți­i­le Ali­an­ței con­sti­tu­ie o altă dimen­siu­ne a apor­tu­lui țării noas­tre la asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ți­lor de secu­ri­ta­te ali­a­te, Româ­nia fiind al patru­lea con­tri­b­u­tor cu tru­pe în Afga­nis­tan.

Secre­ta­rul ame­ri­can al apă­ră­rii, James Mat­tis, a salu­tat efor­tu­ri­le deo­se­bi­te ale Româ­ni­ei de înde­pli­ni­re a anga­ja­men­te­lor asu­ma­te în cadrul Ali­an­ței pen­tru întă­ri­rea apă­ră­rii colec­ti­ve, apre­ci­ind că țara noas­tră este un model în ceea ce pri­veș­te alo­că­ri­le buge­ta­re și inves­ti­ți­i­le pen­tru apă­ra­re, pre­cum și prin sus­ți­ne­rea con­stan­tă a ope­ra­ți­i­lor ali­a­te.

A sub­li­ni­at că mili­ta­rii români din Afga­nis­tan au câști­gat res­pec­tul tutu­ror mili­ta­ri­lor ali­ați, inclu­siv ai arma­tei ame­ri­ca­ne, pen­tru cura­jul si pro­fe­sio­na­lis­mul lor. James Mat­tis a apre­ciat că aces­ta este un exem­plu al deter­mi­nă­rii Româ­ni­ei de a se impli­ca activ și sub­stan­ți­al la efor­tu­ri­le de ansam­blu ale Ali­an­ței de ges­tio­na­re a pro­ble­me­lor de secu­ri­ta­te actu­a­le.

Secre­ta­rul ame­ri­can al apă­ră­rii l‑a asi­gu­rat pe minis­trul român că SUA își men­țin anga­ja­men­tul față de apă­ra­rea Româ­ni­ei, inclu­siv prin pre­zen­ța la Deve­se­lu și la baza de la Miha­il Kogal­ni­cea­nu, pre­cum și prin pro­gra­me­le de înzes­tra­re înche­ia­te.

James Mat­tis și‑a expri­mat dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a efec­tua o vizi­tă în Româ­nia, urmând ca peri­oa­da exac­tă să fie sta­bi­li­tă ulte­ri­or. (sur­se: mapn.ro, U.S. Emba­s­sy Bucha­rest, 15.02.2018.).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele