SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DOMNULUI MINISTRU AL ECONOMIEI:
S.O.S. — SALVAȚI MANGALIA!

1
642
Booking.com

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DOMNULUI MINISTRU AL ECONOMIEI.

S.O.S. — SALVAȚI MANGALIA!

În 2016, din eco­no­mia Man­ga­li­ei de 3,1 Mili­ar­de lei (709,3 mili­oa­ne euro), acti­vi­tă­ți­le eco­no­mi­ce din șan­ti­e­rul naval Man­ga­lia au însu­mat o cifră de afa­ceri de 2,3 mili­ar­de lei (515 mili­oa­ne euro). 

Șan­ti­e­rul naval repre­zin­tă 75% din eco­no­mia Man­ga­li­ei.

- CAEN: 3011 — Con­struc­ția de nave și struc­turi plu­ti­toa­re = 2,2 Mili­ar­de lei (500,2 mili­oa­ne euro);
- CAEN: 3315 — Repa­ra­rea și între­ți­ne­rea nave­lor și bar­ci­lor = 65,8 mili­oa­ne lei (14,9 mili­oa­ne euro).

Din­tr-un total de 11.817 anga­jati în sec­to­rul pri­vat, 5.672 au fost anga­jați în con­struc­ția sau în repa­ra­rea de nave mari­ti­me.

- CAEN: 3011 — Con­struc­ția de nave si struc­turi plu­ti­toa­re = 4.741 anga­jați,
- CAEN: 3315 — Repa­ra­rea și între­ți­ne­rea nave­lor și bar­ci­lor = 931 anga­jați.

48% din anga­ja­tii sec­to­ru­lui pri­vat din Man­ga­lia au fost nava­liști. Șan­ti­e­rul naval, prin taxe­le si impo­zi­te­le plăti­te, cât și prin taxe­le si impo­zi­te­le plăti­te de anga­ja­ții săi, a gene­rat sala­ri­i­le pen­tru admi­nis­tra­ția publi­că, a gene­rat sala­ri­i­le pen­tru toți cei care lucrea­ză în ser­vi­ci­i­le de uti­li­tati publi­ce, pen­tru cele­lal­te insti­tu­ții sus­ți­nu­te din buge­tul local etc.. 

70% din anga­ja­ții Man­ga­li­ei depind direct de acti­vi­ta­tea șan­ti­e­ru­lui.

Din anga­ja­ții Man­ga­li­ei, doar 1300 lucrea­ză în turism.
CAEN: 5510 — Hote­luri si alte faci­li­tati de caza­re simi­la­re = 1.259 anga­jati.

Fără acti­vi­ta­tea șan­ti­e­ru­lui naval, Man­ga­lia va deve­ni o a doua Vale a Jiu­lui. 
Dato­ri­tă tără­gă­nă­rii Guver­nu­lui pri­vind exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de pre­em­țiu­ne pen­tru cum­pă­ra­rea acțiu­ni­lor puse în vanza­re de Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring Co. Ltd (DSME), cum­pă­ră­to­rii inte­re­sați nu au putut cum­pă­ra acțiu­ni­le. În pre­zent, acti­vi­ta­tea șan­ti­e­ru­lui este înghe­ța­tă, dar for­ța de mun­că nu este con­ser­va­tă. 

În Decem­brie 2017, șan­ti­e­rul naval DMHI Man­ga­lia mai avea 1700 anga­jați. In curând vor fi doar 1000. Puși în fața incer­ti­tu­di­nii de a mai pri­mi sala­ri­ul, oame­nii își cau­tă de mun­că în alte ora­șe, sau în stră­i­nă­ta­te.

Mii­le de anga­jați care au ple­cat au fost pro­fe­sio­na­li­zați cu pro­gra­me pen­tru anga­jați, cu cos­turi de zeci de mili­oa­ne de dolari.

SALVAȚI MANGALIA, DOMNULE MINISTRU AL ECONOMIEI!! 

CU CELERITATE, LUAȚI O DECIZIE pri­vind Șan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia!

Cu sti­mă, 

Ozghiun MENABIT,

Con­si­li­er Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

UPDATE: Ști­re pre­lu­a­tă și de radioconstanta.ro


Man­ga­lia News, 14.02.2018.


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

  1. foar­te bine doam­na con­si­li­er Menabit.toata lumea astep­ta un ras­puns la scrisoare.mangalia depin­de de acti­vi­ta­tea santierului.nu vrem sa deve­nim “valea jiu­lui”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele