Școlile și grădinițele din județul Constanța, ÎNCHISE pe 1 și 2 martie

0
447

Ca urma­re a aver­ti­ză­rii mete­o­ro­lo­gi­ce Cod por­to­ca­liu de ger, vala­bil în inter­va­lul 28 febru­a­rie, ora 11.00 – 02 mar­tie, ora 20.00, peri­oa­dă în care se vor înre­gis­tra cele mai scă­zu­te tem­pe­ra­turi din aceas­tă iar­nă (cu pes­te 10 – 15 gra­de mai cobo­râ­te decât valo­ri­le nor­ma­le pen­tru aceas­tă peri­oa­dă), dar și din cau­za can­ti­tă­ți­lor abu­n­den­te de zăpa­dă căzu­te în aces­te zile pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța, Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță s‑a întru­nit astăzi în ședin­ță extra­or­di­na­ră.

În cadrul ședin­ței s‑a hotă­rât ca toa­te cur­su­ri­le din uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar să fie sus­pen­da­te în zile­le de 1 și 2 mar­tie.

C.C., replicaonline.ro, 28.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply