REVISTA PRESEI: Situație incertă la Șantierul Naval Mangalia

0
898

Luna tre­cu­tă au avut loc nego­ci­eri între acţio­na­rul core­ean şi sta­tul român, pri­vind pre­lu­a­rea şan­ti­e­ru­lui. Situ­a­ția a rămas incer­tă.

Repre­zen­tanţii şan­ti­e­ru­lui sunt che­ma­ţi mier­curi la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, pen­tru a li se adu­ce la cunoş­tinţă ce deci­zie s‑a luat a decla­rat pen­tru Radio Con­stan­ța, lide­rul sin­di­cal Lau­renţiu Gobe­a­jă:

Ni s‑a con­fir­mat că mier­curi (N.r. MN: Intre timp, întâl­ni­rea a fost repro­gra­ma­tă de la minis­ter pen­tru vineri, 16 febru­a­rie) se va accep­ta o audien­ță la dom­nul minis­tru al Eco­no­mi­ei, ca să ni se spu­nă care este inten­ția sta­tu­lui român pri­vind tranzac­ția de acțiu­ne, drep­tul de pre­emp­țiu­ne. Doreș­te să cum­pe­re sau nu? Asta tre­bu­ie să se deci­dă, până la urmă! N‑am auzit nicio per­soa­nă care să spu­nă că are încre­de­re în sta­tul român. De pre­fe­rat este să iei o deci­zie, decât să nu iei niciu­na“.

Între timp, apro­xi­ma­tiv 90 de anga­ja­ţi ai Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia au fost deta­şa­ţi la şan­ti­e­re­le din Tul­cea şi Brăi­la.

Lucru con­fir­mat de depu­ta­tul PSD, Geor­ge Vişan:

Nu este fina­li­zat cadrul legal ca sta­tul român să poa­tă răs­cum­pă­ra pache­tul de acțiuni. Nu am infor­ma­ții lega­te de ce se va întâm­pla dacă sta­tul român nu va reu­și, într-un timp foar­te ono­ra­bil să fina­li­ze­ze aceas­tă pro­ce­du­ră de răs­cum­pă­ra­re. Este clar că exis­tă ris­cul ca per­so­na­lul teh­nic să migre­ze către alte șan­ti­e­re. Îmi este greu să anti­ci­pez, dar echi­pa de mana­ge­ment de aco­lo va avea aceas­tă misiu­ne, de a repu­ne pe pozi­ție șan­ti­e­rul, dacă se ajun­ge în aceas­tă situ­a­ție“.

În urma unei dis­cu­ții pe care depu­ta­tul UDMR Istvan Antal a avut‑o cu vie­pre­mi­e­rul Vio­rel Ște­fan, repre­zen­tan­tul Guver­nu­lui a cerut încă o infor­ma­re scri­să des­pre situ­a­ția din șan­ti­er:

Am luat legă­tu­ra cu sin­di­ca­tul, pen­tru că dom­nul vice-prim-minis­tru doreș­te încă o infor­ma­re scri­să cu situ­a­ția de acum. El m‑a asi­gu­rat că încear­că să rezol­ve pro­ble­ma cât mai urgent. Nu este exclus ca să ne întâl­neas­că împre­u­nă cu o dele­ga­ție de aco­lo. Cu cât se «tără­gă­nea­ză» mai mult situ­a­ția, cu atât devi­ne mai dras­ti­că pen­tru man­ga­li­oți.“

Depu­ta­tul PMP Robert Tur­ces­cu a decla­rat pen­tru Radio Con­stan­ța că, în aceas­tă săp­tămâ­nă, va face o inter­pe­la­re în Par­la­ment, pe aceas­tă temă.

Și par­la­men­tul PNL Robert Boro­ia­nu a pro­mis că va pre­lua aceas­tă pro­ble­mă.

Pen­tru cei de la Daewoo Man­ga­lia, sin­gu­ra șan­să ar fi ca toți par­la­men­ta­rii de Con­stan­ța să soli­ci­te urgen­ta­rea rezol­vă­rii situ­a­ți­ei, îna­in­te ca în oraș să se declan­șe­ze o pro­ble­mă soci­a­lă majo­ră.

Redac­tor: Cris­ti­na Iliu­ță, Radio Con­stan­ța, 13.02.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply