Primarul Radu Cristian, despre GARAJELE din Mangalia și dezbaterea publică privind parcările de reședință

0
1129

Radu Cris­ti­an: ”Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a lan­sat în dez­ba­te­re publi­că Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re, func­țio­na­re și rezer­va­re a par­că­ri­lor publi­ce din loca­li­ta­te.

Cei inte­re­sați sunt aștep­tați cu pro­pu­neri, suges­tii sau com­ple­tări pe mar­gi­nea docu­men­tu­lui, la ședin­ța publi­că de dez­ba­te­re, care va avea loc la sedi­ul Pri­mă­ri­ei, vineri, 16 febru­a­rie, înce­pând cu ora 12:00.

Potri­vit Regu­la­men­tu­lui, pose­so­rii de auto­tu­ris­me își vor putea rezer­va, con­tra-cost, un loc de par­ca­re de reşe­dinţă, în zona în care locu­iesc, iar par­că­ri­le din faţa insti­tu­ţi­i­lor publi­ce vor putea fi folo­si­te doar de către anga­ja­ţii aces­to­ra.

În acest moment, cău­tăm solu­ți­i­le cele mai bune pen­tru cre­a­rea de noi locuri de par­ca­re, în spe­cial pen­tru cele de reșe­din­ță. Am dis­cu­tat aceas­tă pro­ble­mă cu mulți cetă­țeni ai ora­șu­lui nos­tru, iar ide­ea care s‑a des­prins cel mai frec­vent a fost ace­ea de a se demo­la gara­je­le, pen­tru ca toți sau cât mai multi deți­nă­tori de mașini să poa­tă bene­fi­cia de un loc de par­ca­re. Desi­gur că, în fie­ca­re zonă unde exis­tă gara­je, mai întâi ne vom con­sul­ta cu loca­ta­rii blo­cu­ri­lor, iar apoi vom rea­li­za un plan de sis­te­ma­ti­za­re, în func­ție de pro­pu­ne­ri­le veni­te din par­tea majo­ri­tă­ții celor pre­zenți.

Ca exem­plu, vă pot spu­ne că, în urma inven­ta­ri­e­rii celor pes­te 1700 de gara­je din Man­ga­lia, am con­sta­tat ca une­le sunt de trei ori mai mari decât ar fi tre­bu­it să fie, res­pec­tiv au până la 40–50 mp, alte­le sunt deți­nu­te de cetă­țeni din afa­ra Man­ga­li­ei, iar cele mai mul­te, cum bine știm cu toții, sunt folo­si­te pe post de maga­zii-depo­zi­te, etc. De ase­me­nea, zone­le cu gara­je sunt ade­vă­ra­te foca­re de infec­ție, un peri­col pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei.

În urma pro­iec­ți­i­lor de sis­te­ma­ti­za­re, rea­li­za­te până acum de spe­cia­liș­tii muni­ci­pa­li­tă­ții, în zona cuprin­să între stră­zi­le Por­tu­lui — 1 Decem­brie — Ște­fan cel Mare — Oituz, pot fi obți­nu­te apro­xi­ma­tiv 1700 locuri de par­ca­re, care ar deservi cele 1.800 de apar­ta­men­te din blo­cu­ri­le situ­a­te pe stră­zi­le din zona res­pec­ti­vă (vezi foto).

Aten­ție: aces­te locuri de par­ca­re pot fi ame­na­ja­te exclu­siv în spa­te­le blo­cu­ri­lor sau în zone­le în care exis­tă în pre­zent gara­je. Nu sunt lua­te în con­si­de­ra­re locu­ri­le de par­ca­re de la mar­gi­nea stră­zi­lor. Dar, pen­tru a reu­și acest lucru, ar tre­bui demo­la­te 273 de gara­je, iar zone­le res­pec­ti­ve să fie ame­na­ja­te cores­pun­ză­tor, cu par­cări de reșe­din­ță, plăti­te anu­al, ilu­mi­nat public, dar și locuri de joa­că, spa­ții verzi și zone de recre­e­re.

Este un pro­iect impor­tant, care ar “aeri­si” mult car­ti­e­re­le Man­ga­li­ei, dar ori­ce deci­zie vom lua, va fi în con­cor­dan­ță cu pro­pu­ne­ri­le dum­ne­a­voas­tră, locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”.


Man­ga­lia News, Joi, 15.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele