Primarul Mangaliei face apel la populație să evite deplasările pentru a se putea interveni la curățarea drumurilor

0
239

Ca urma­re a con­di­ți­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce extre­me din aces­te zile, auto­ri­tă­ţi­le loca­le din Man­ga­lia sfă­tu­iesc locu­i­to­rii ora­șu­lui să nu pără­seas­că locu­in­țe­le decât dacă este impe­ri­os nece­sar, iar pose­so­rii de auto­tu­ris­me să evi­te folo­si­rea aces­to­ra, întru­cât cir­cu­la­ția este îngre­u­na­tă din cau­za zăpe­zii visco­li­te.

”Uti­la­je­le de des­ză­pe­zi­re acțio­nea­ză con­ti­nuu, dar visco­lul îngre­u­nea­ză inter­ven­ția lor. De ace­ea, sfă­tu­iesc popu­la­ția să rămâ­nă în case pe cât posi­bil, mai ales că șco­li­le vor rămâ­ne închi­se cel mai pro­ba­bil până la sfâr­și­tul săp­tămâ­nii, cu excep­ția Cre­șei care rămâ­ne des­chi­să”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Edi­lul din Man­ga­lia coor­do­nea­ză per­so­nal acti­vi­ta­tea Coman­damen­tu­lui de iar­nă pe dura­ta codu­lui por­to­ca­liu, până când vre­mea va reve­ni la nor­mal pen­tru aceas­tă peri­oa­dă. Ast­fel, înce­pând de mier­curi dimi­nea­ță, ora 03:30 și până sea­ra la ora 18:00, uti­la­je­le de des­ză­pe­zi­re lucrea­ză la dega­ja­rea caro­sa­bi­lu­lui și a dru­mu­ri­lor din Man­ga­lia și sta­țiuni.

Pe par­cur­sul între­gii zile, se inter­vi­ne pen­tru dega­ja­rea stră­zi­lor din toa­te car­ti­e­re­le, cu 9 uti­la­je cu lamă, din­tre care 3 sără­ri­țe cu lamă, 6 buld-oex­ca­va­toa­re, o fre­ză și un tele­lift. Înde­păr­ta­rea zăpe­zii de pe tro­tu­a­re se face cu un trac­to­raș, două ATV-uri, un bob­cat și un mini bul­do-exca­va­tor, dar și cu echi­pe de mun­ci­tori dotați cu lopeți și mate­ri­al anti­de­ra­pant.

Tot­o­da­tă, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, face apel la agen­ții eco­no­mici care dețin maga­zi­ne să își cure­țe zăpa­da din fața aces­to­ra, iar admi­nis­tra­to­rii Aso­ci­a­ți­i­lor de pro­pri­e­tari să dega­je­ze căi­le de acces la intra­rea în blo­curi.

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 28.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele