Primarul Mangaliei cere autorităților statului soluționarea urgentă a crizei de la DMHI

0
502

Comu­ni­cat de pre­să:

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, soli­ci­tă auto­ri­tă­ți­lor cen­tra­le ale sta­tu­lui, prin inter­me­di­ul mai mul­tor scri­sori și peti­ții, să ia măsuri urgen­te pen­tru deblo­ca­rea situ­a­ți­ei de la Șan­ti­e­rul Naval DMHI.

Într‑o scri­soa­re adre­sa­tă, recent, pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei, pri­mu­lui-minis­tru, pre­șe­din­ți­lor celor două Came­re ale Par­la­men­tu­lui și minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, edi­lul din Man­ga­lia tra­ge un sem­nal de alar­mă cu pri­vi­re la cri­za soci­a­lă și eco­no­mi­că pro­vo­ca­tă de posi­bi­la închi­de­re a Șan­ti­e­ru­lui Naval din sudul lito­ra­lu­lui.

De alt­fel, incer­ti­tu­di­nea care pla­nea­ză acum asu­pra aces­tui subiect și lip­sa comen­zi­lor de lucrări a cre­at o sta­re de neli­niș­te și con­fu­zie în rân­dul anga­ja­ți­lor șan­ti­e­ru­lui, dar și prin­tre cetă­țe­nii Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

”În cali­ta­te de pri­mar al U.A.T. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, doresc să vă infor­mez asu­pra fap­tu­lui că pre­lun­gi­rea situ­a­ţi­ei de incer­ti­tu­di­ne sau închi­de­rea aces­tui şan­ti­er de lun­gă tra­di­ţie va avea un impact soci­al şi eco­no­mic major pen­tru Man­ga­lia, pen­tru judeţul Con­stanţa, dar şi pen­tru eco­no­mia ţării, prin pier­de­rea unui punct stra­te­gic de dezvol­ta­re indus­tri­a­lă şi a mii de locuri de mun­că”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, în docu­men­tul trans­mis ofi­ci­a­li­tă­ți­lor sta­tu­lui.

Edi­lul ora­șu­lui nu este la pri­mul demers în acest sens, el tră­gând un sem­nal de alar­mă încă de la înce­pu­tul aces­tui an.

”Am mers și voi mai mer­ge la Guvern pen­tru a soli­ci­ta, în scris, deblo­ca­rea cri­zei de la Șan­ti­e­rul Naval. Este un obiec­tiv stra­te­gic pen­tru indus­tria nava­lă româ­neas­că și în mod cert se va găsi o solu­ție, dar aceas­ta tre­bu­ie apli­ca­tă cât mai curând pen­tru că oame­nii au nevo­ie de locuri de mun­că, au nevo­ie de sala­rii.

În ace­lași timp, Șan­ti­e­rul Naval este prin­ci­pa­lul con­tri­bu­a­bil la buge­tul local și de ace­ea, Pri­mă­ria Man­ga­lia doreș­te sta­bi­li­ta­te și dezvol­ta­re pe aceas­tă plat­for­mă a indus­tri­ei nava­le româ­nești”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.

După cum este cunos­cut, Şan­ti­e­rul Naval din Man­ga­lia este cel mai impor­tant şan­ti­er pen­tru con­stru­cţia, con­ver­sia şi repa­ra­ţia de nave din zona Mării Negre şi cel mai mare con­tri­b­u­tor la buge­tul local al U.A.T. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Isto­ria aces­tu­ia a înce­put în urmă cu 42 de ani, în 1974, când lua fiinţă Şan­ti­e­rul 2 Mai Man­ga­lia, care, în 1997, devi­ne Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, com­pa­nie năs­cu­tă prin aso­ci­e­rea din­tre Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring din Core­ea şi Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia.

Şan­ti­e­rul Naval “2 Mai” S.A. Man­ga­lia deţi­ne, în aceas­tă struc­tu­ră, 49% din acţiu­ni­le com­pa­niei, în timp ce Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME), are 51% din acţiuni.

Şan­ti­e­rul Naval din Man­ga­lia, de‑a lun­gul exis­tenţei sale, a livrat nu mai puţin de 152 de nave comer­ci­a­le, 50 de bar­je, 10 nave des­ti­na­te logis­ti­cii plat­for­me­lor de foraj marin, 3 docuri plu­ti­toa­re, o maca­ra plu­ti­toa­re şi o insta­la­ţie plu­ti­toa­re spe­cia­li­za­tă în dra­ga­re.

În 2016, Șan­ti­e­rul Naval avea 2.399 de anga­ja­ţi pro­prii, ală­tu­ri de cei pes­te 4.700 de anga­ja­ţi ai soci­e­tă­ţi­lor cola­bo­ra­toa­re, numă­rul total al celor direct angre­na­ţi în via­ţa şan­ti­e­ru­lui depă­şind 7.000 de sala­ri­a­ţi – toţi din Man­ga­lia, dar şi din loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te – Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia fiind cel mai mare şi mai puter­nic anga­ja­tor din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, un motor eco­no­mic în sudul ţării, la Marea Nea­gră.

În acest moment, în febru­a­rie 2018, aici mai sunt puţin pes­te 1.700 de anga­ja­ţi.

”Faţă de situ­a­ţia expu­să, facem apel la Dum­ne­a­voas­tră, pen­tru a ana­li­za şi a vă impli­ca direct în solu­ţio­na­rea urgen­tă a situ­a­ţi­ei Şan­ti­e­ru­lui Naval din Man­ga­lia, ţinând cont de întrea­ga infras­truc­tu­ră exis­ten­tă, dar şi de nece­si­ta­tea con­ti­nu­ă­rii şi dezvol­tă­rii aces­te­ia, ca pol stra­te­gic al eco­no­mi­ei naţio­na­le”, a con­chis pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, în scri­soa­rea adre­sa­tă auto­ri­tă­ți­lor cen­tra­le ale sta­tu­lui.

Scri­soa­re Pre­se­din­te


Man­ga­lia News, 16 febru­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele