Primarul din Limanu cere CJC să intervină: biletele pentru microbuze în sudul litoralului au prețuri NESIMȚITE!

0
682

REPLICA: Scan­da­lul din Man­ga­lia nu rămâ­ne fără ecou! Pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Lima­nu cere aju­tor Con­si­li­u­lui Judeţean pen­tru rezol­va­rea situ­a­ţi­ei apă­ru­te, ca urma­re a fap­tu­lui că fir­ma care face trans­por­tul între Man­ga­lia şi sate­le din cadrul comu­nei pe care o con­du­ce, a anun­țat că va creș­te con­si­de­ra­bil pre­țul bile­te­lor. Locu­i­to­rii din sudul jude­țu­lui sunt revol­tați, după ce fir­ma care asi­gu­ră trans­por­tul public între loca­li­tă­ți­le Man­glia – 2 Mai – Lima­nu – Vama Veche a anun­țat scum­pi­rea bile­te­lor de călă­to­rie, înce­pând cu 1 mar­tie a.c.

Că se scum­pesc, este de înțe­les, spun oame­nii, dar fap­tul că vor tre­bui să plă­teas­că 10 lei pen­tru un bilet pe o cur­să de doar trei kilo­me­tri, câți sunt între Lima­nu și 2 Mai, de exem­plu, este deja „jeg­mă­ne­a­lă” pe față, acu­ză oame­nii.

Pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, se impli­că activ în rezol­va­rea pro­ble­me­lor lega­te de majo­ra­rea tari­fe­lor pen­tru trans­por­tul per­soa­ne­lor pe raza comu­nei. Ca urma­re a anu­nţu­lui de scum­pi­re a bile­te­lor de călă­to­rie între ora­şul Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le comu­nei Lima­nu, auto­ri­tă­ţi­le loca­le au soli­ci­tat spri­ji­nul con­du­ce­rii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa (CJC).

Mari­us Horia Ţuţu­ia­nu, preşe­din­te­le CJC, va dema­ra, înce­pând de luni, 12.02.218, o ana­li­ză pri­vind oport­u­ni­ta­tea şi lega­li­ta­tea majo­ră­rii tari­fe­lor de călă­to­rie, în con­tex­tul în care ope­ra­to­rul de trans­port auto­ri­zat a anu­nţat scum­pi­rea bile­te­lor fără a soli­ci­tat acor­dul Con­si­li­u­lui Judeţean. De ase­me­nea, în peri­oa­da urmă­toa­re, echi­pe­le de con­trol ale CJC vor moni­to­ri­za aceas­tă rută, ast­fel încât trans­por­tul pasa­ge­ri­lor să se desfă­şoa­re con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re.

Este inad­mi­si­bil ca o călă­to­rie din Man­ga­lia spre satul 2 Mai sau Vama Veche să cos­te la fel de mult ca şi un drum de la Man­ga­lia spre Con­stanţa. Sunt sute de oameni care depind de exis­tenţa unui mij­loc de trans­port public între loca­li­tă­ţi­le comu­nei Lima­nu şi ora­şul Man­ga­lia. Tari­fe­le prac­ti­ca­te de trans­por­ta­to­rul care deţi­ne licenţa sunt foar­te mari, iar oame­nii nu pot plăti aces­te sume în mod con­stant pen­tru a se duce la ser­vi­ciu sau pen­tru a se întoar­ce aca­să. Am dis­cu­tat cu con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi am toa­tă încre­de­rea că săp­tămâ­na vii­toa­re se vor modi­fi­ca tari­fe­le, în raport cu rata supor­ta­bi­li­tă­ţii cos­tu­ri­lor pen­tru uti­li­za­to­rii din zonă”, a decla­rat Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Ope­ra­to­rul de trans­port auto­ri­zat să efec­tu­e­ze cur­se regu­la­te pe raza comu­nei Lima­nu este SC Nor­dia­na NIS SRL.

C.C., 10.02.2018.

Citiți mai mult în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele