Primarul Cristian Radu solicită ministrului Economiei rezolvarea rapidă a crizei din şantier, pentru a se evita „pierderea acestui punct strategic de dezvoltare industrială”

0
943

Situ­a­ţia cri­ti­că pe care o par­cur­ge DMHI de câte­va luni buni, a atras atenţia pri­ma­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, care a trans­mis minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Dănuţ Andru­ş­că, preşe­din­te­lui Came­rei Depu­ta­ţi­lor, Liviu Drag­nea, dar şi pri­mu­lui minis­tru Viori­ca Dăn­ci­lă, scri­sori prin care cere rezol­va­rea urgen­tă a cri­zei.

În cali­ta­te de pri­mar al UAT (Uni­ta­te Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă) Man­ga­lia, doresc să vă infor­mez asu­pra fap­tu­lui că pre­lun­gi­rea situ­a­ţi­ei de incer­ti­tu­di­ne sau închi­de­rea aces­tui şan­ti­er de lun­gă tra­di­ţie va avea un impac soci­al şi eco­no­mic major pen­tru Man­ga­lia, pen­tru judeţul Con­stanţa, dar şi pen­tru eco­no­mia ţării, prin pier­de­rea unui punct stra­te­gic de dezvol­ta­re indus­tri­a­lă şi a mii de locuri de mun­că”, scrie Cris­ti­an Radu. 

Edi­lul ne‑a decla­rat fap­tul că de la insta­la­rea peri­oa­dei cri­ti­ce, a făcut mai mul­te demer­suri, numai că dese­le schim­bări din Minis­te­rul Eco­no­mi­ei le-au făcut inu­ti­le.

Având în vede­re fap­tul că la minis­ter exis­tă o nouă con­du­ce­re, edi­lul a relu­at dia­lo­gul pe tema pro­ble­mei şan­ti­e­ru­lui, spe­rând ca lucru­ri­le să se îndrep­te pe dru­mul cel bun, întru­cât o ter­gi­ver­sa­re ar avea efec­te devas­ta­toa­re asu­pra între­gu­lui judeţ. (sur­sa: editiadesud.ro, 15.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele