Plafonare dobândă bănci. Daniel Zamfir: AM REUȘIT. Legea împotriva cămătăriei, votată!

0
563

Sena­to­rul Daniel Zam­fir a anun­țat că legea care pla­fo­nea­ză dobân­da în cazul cre­di­te­lor a fost apro­ba­tă în cadrul comi­si­i­lor reunite. 

Iata mesa­jul lui Daniel Zamfir:

AM REUȘIT!!! Legi­le împo­tri­va cămă­tă­ri­ei au fost vota­te de majo­ri­ta­tea sena­to­ri­lor din comi­si­i­le reu­ni­te juri­di­că, eco­no­mi­că și de buget! Am sta­bi­lit așa:
Dobân­da maxi­mă pen­tru cre­di­te­le ipo­te­ca­re nu poa­te poa­te depăsi:

1.de mai mult de 2,5 ori dobân­da lega­lă în cazul cre­di­te­lor ipo­te­ca­re sau imobiliare.Cum dobân­da lega­lă e astăzi 2,25, s‑ar ajun­ge la un maxim de 5,62% Rezo­na­bil, nu? E ca în tări­le europene.

2. 18% pe an, în cazul cre­di­te­lor de con­sum. Deci, IFN-uri­le nu mai pot per­ce­pe dobânzi de 9000%.

Mul­țu­mesc tutu­ror cole­gi­lor sena­tori care mi-au fost ală­tu­ri și care au înțe­les cât de impor­tan­te sunt aces­te legi pen­tru români!
A fost ulu­i­tor, însă, să con­stat că au fost sena­tori care au că nu au auzit de vre­un abuz din par­tea băn­ci­lor… Iartă‑i Doam­ne, chiar dacă știu bine ce fac!” a scris Daniel Zam­fir pe con­tul său de socializare.

Răs­cum­pă­ra­rea bunu­lui, prin pla­ta unui preț dublu 

Un alt act nor­ma­tiv pre­ci­zea­ză că debi­to­rul îşi va putea răs­cum­pă­ra bunul de la fir­ma de recu­pe­ra­re plă­tind dublul sumei cu care recu­pe­ra­to­rul a achi­zi­ţio­nat acel bun de la bancă.

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply