Nesiguranța și teama au pus stăpânire pe șantierul naval Daewoo-Mangalia

0
2643

CUGET LIBER: Numai în pie­lea con­struc­to­ri­lor de nave de la Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries să nu fii. Din data de 10 ianu­a­rie 2018, când Guver­nul Tudo­se a decis pre­lu­a­rea de către sta­tul român a par­ti­ci­pa­ți­ei sud-core­e­ne din com­pa­nie, cei 1.700 de anga­jați, câți au mai rămas pe pozi­ții, tră­iesc în nesi­gu­ran­ță și cu tea­ma zilei de mâi­ne.

Guver­nul Tudo­se a fost arun­cat la coșul de gunoi al isto­ri­ei, îna­in­te de a se așe­za la masa nego­ci­e­ri­lor cu sud-core­e­nii. Oare ce inten­ții are noul guvern? O fi vrând și pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă să se con­stru­ias­că băr­cuțe la Man­ga­lia?

Nimeni nu le spu­ne con­struc­to­ri­lor de nave când se va cla­ri­fi­ca situ­a­ția, când vor înce­pe să vină comen­zi­le și dacă vor mai avea de lucru. Li se repe­tă mereu că: „Se dis­cu­tă la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei…”.

Într-ade­văr, con­du­ce­rea Șan­ti­e­ru­lui Naval „2 Mai” Man­ga­lia, com­pa­nia care deți­ne 49% din acțiu­ni­le Daewoo-Man­ga­lia, în nume­le sta­tu­lui român, este mai mereu pe la minis­ter. Dar cu ce tre­buri și ce anu­me se dez­ba­te e un mis­ter. Chiar și ieri, 6 febru­a­rie, a avut loc o ast­fel de întâl­ni­re „de tai­nă”.

Bănu­iesc că se cau­tă solu­ții, întru­cât achi­zi­ția va fi extrem de com­pli­ca­tă. Șan­ti­e­rul Naval „2 Mai” Man­ga­lia nu are bani să cum­pe­re pache­tul de acțiuni de la sud-core­eni, iar sta­tul nu îi poa­te da banii direct, pen­tru că ar fi con­si­de­rat aju­tor de stat. Va tre­bui să recur­gă la o mano­pe­ră prin care să înșe­le vigi­len­ța Uniu­nii Euro­pe­ne. Ar putea să majo­re­ze capi­ta­lul soci­al al SN „2 Mai”, exact cu suma nece­sa­ră achi­zi­ți­ei, sau să‑i acor­de un împru­mut garan­tat de stat (care ar fi con­si­de­rat tot o for­mă de aju­tor de stat).

În ori­ce caz, este clar că până la aceas­tă oră nu s‑a luat nicio deci­zie. Dacă ar fi exis­tat vreo inten­ție cla­ră, ar fi fost con­vo­ca­tă adu­na­rea gene­ra­lă a acțio­na­ri­lor de la SN „2 Mai” Man­ga­lia, pen­tru a apro­ba expri­ma­rea drep­tu­lui de pre­em­țiu­ne pri­vind achi­zi­țio­na­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acțiuni de la Daewoo-Man­ga­lia și înce­pe­rea nego­ci­e­ri­lor cu par­te­ne­rul sud-core­ean.

Or, pe data de 27 febru­a­rie 2018 este con­vo­ca­tă adu­na­rea gene­ra­lă a acțio­na­ri­lor de la SN „2 Mai”, dar pe ordi­nea de zi sunt doar urmă­toa­re­le punc­te: sta­bi­li­rea limi­te­lor gene­ra­le ale remu­ne­ra­ți­ei fixe cuve­ni­te direc­to­ru­lui gene­ral al soci­e­tă­ții și sta­bi­li­rea indem­ni­za­ți­ei bru­te luna­re a admi­nis­tra­to­ri­lor nee­xe­cu­tivi.

★ ★ ★

În acest timp, Sin­di­ca­tul „Nava­lis­tul” din com­pa­nia Daewoo-Man­ga­lia se stră­du­ieș­te să ape­re, cât poa­te mai bine în con­di­ți­i­le date, drep­tu­ri­le anga­ja­ți­lor. Tre­bu­ie spus că, înce­pând cu 5 febru­a­rie, dată la care s‑au ținut ale­geri, orga­ni­za­ția are o nouă con­du­ce­re. Func­ția de pre­șe­din­te i‑a reve­nit lui Ilie Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, iar cea de vice­pre­șe­din­te lui Eugen Arse­nie.

De pe data de 15 ianu­a­rie am înce­put nego-cie­rea nou­lui con­tract colec­tiv de mun­că, întru­cât cel vechi, care a fost pre­lun­git cu două luni, expi­ră pe 28 febru­a­rie. Con­du­ce­rea com­pa­niei nu a ofe­rit vreo creș­te­re sala­ri­a­lă, moti­vând că e inte­re­sa­tă de păs­tra­rea for­ței de mun­că, în peri­col să se împu­ți­ne­ze tot mai mult din cau­za pre­lun­gi­rii stă­rii de incer­ti­tu­di­ne și a lip­sei ori­că­rei per­spec­ti­ve”, a decla­rat Lau­ren­țiu Gobe­a­jă.

★ ★ ★

Pe zi ce tre­ce, situ­a­ția finan­ci­a­ră a com­pa­niei Daewoo-Man­ga­lia se înră­u­tă­țeș­te. Volu­mul de lucrări a scă­zut dra­ma­tic, la fel și veni­tu­ri­le. Lună de lună tre­bu­ie achi­ta­te sala­ri­i­le, dări­le către stat, fac­tu­ri­le fur­ni­zo­ri­lor de uti­li­tăți, rede­ven­ța pen­tru tere­nul aflat în pro­pri­e­ta­tea SN „2 Mai” și dato­ri­i­le uri­a­șe către băn­ci­le din Core­ea de Sud și Româ­nia. În 2016, dato­ri­i­le tota­le erau de 5.350.084.563 lei, res­pec­tiv 1.320.193.599 dolari.

Dacă s‑ar fi res­pec­tat lite­ra Legii soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le nr.31/1990, com­pa­nia ar fi tre­bu­it să fie dizol­va­tă de mult timp, din ini­ția­ti­va acțio­na­ri­lor săi, din cau­za situ­a­ți­ei finan­ci­a­re catas­tro­fa­le. Peri­co­lul dizol­vă­rii rămâ­ne. Con­form ace­lu­iași act nor­ma­tiv, „ori­ce per­soa­nă inte­re­sa­tă (sala­ri­ați, sub­con­trac­tori ori fur­ni­zori neplătiți, cre­di­tori ban­cari, Fis­cul — n.n) se poa­te adre­sa instan­ței pen­tru a cere dizol­va­rea soci­e­tă­ții”.

Sur­sa: cugetliber.ro. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN, 07.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply