Mult a fost, puţin a mai rămas. Dorinţa de redresare a Şantierului Naval Mangalia, tot mai aproape să se împlinească!

0
3116

Nego­ci­e­ri­le între DSME, Damen şi sta­tul român pri­vind sal­va­rea Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia con­ti­nuă la tura­ţii maxi­me la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei şi, din câte se pare, se apro­pie de sfârşit, lucru îmbu­cu­ră­tor având în vede­re pani­ca gene­ra­lă ce domneş­te de câte­va luni în rân­dul a mii de cetă­ţeni.

Con­si­li­e­rul de ima­gi­ne în cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Cris­ti­an Nicu­les­cu a decla­rat pen­tru „Edi­ţia de Sud” că toa­tă săp­tămâ­na au exis­tat dis­cu­ţii între cei trei par­te­neri, dis­cu­ţii care se îndreap­tă pe dru­mul cel bun.

Tre­bu­ie puse cap la cap abso­lut toa­te deta­li­i­le, tre­bu­ie sta­bi­lit punc­tu­al rolul pe care îl va avea fie­ca­re par­te­ner de dia­log, ast­fel să se mear­gă cu for­ma fina­lă la Guvern care va avea ulti­mul cuvânt. Tre­bu­ie sta­bi­li­tă com­po­nenţa şi pro­cen­tul deţi­nut în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le a Acţio­na­ri­lor. De ase­me­nea, tre­bu­ie rezol­va­tă pro­ble­ma dato­ri­i­lor. Cunosc bine Man­ga­lia şi îmi doresc foar­te mult ca lucru­ri­le să se aşe­ze pen­tru oame­nii de aici şi să vin cu o ves­te bună.”

Săp­tămâ­na vii­toa­re, pe 28 febru­a­rie, vor avea loc atât şedinţa Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie, cât şi întâl­ni­rea AGA în cadrul căro­ra se spe­ră să se tranşe­ze o dată pen­tru tot­dea­u­na deta­li­i­le mult-aştep­ta­tei sal­vări a Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia.

Sce­na­ri­ul potri­vit căru­ia sta­tul român ar intra în acest par­te­ne­ri­at ca acţio­nar majo­ri­tar cu 51% este posi­bil să nu poa­tă fi rea­li­zat deo­cam­da­tă, chiar dacă se insis­tă foar­te mult pe acest aspect. Ast­fel, este foar­te posi­bil ca cel puţin o peri­oa­dă, olan­de­zii de la Damen să fie titu­la­rii con­trac­tu­lui de mana­ge­ment, urmând ca ulte­ri­or să trans­fe­re cele 2 pro­cen­te nece­sa­re sta­tu­lui român, ast­fel să poa­tă deţi­ne con­tro­lul asu­pra aces­tui obiec­tiv stra­te­gic.

Vom reve­ni! (editiadesud.ro, 22.02.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply