Mihai-Ionuț Grăjdeanu, răsplătit cu Premiul CARTEA ANULUI! Gala Premiilor Anului 2017 în Cultură, Brașov. Vezi cine sunt câștigătorii

0
220

Con­sor­ți­ul Cul­tu­ral Coro­na a acor­dat în aceas­tă sea­ră Pre­mi­i­le Anu­lui 2017 în Cul­tu­ră, la Bra­șov.

Gala s‑a defă­șu­rat la Cen­trul Mul­ti­cul­tu­ral al Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia. Au fost nomi­na­li­za­te orga­ni­za­ți­i­le, pro­iec­te­le și eve­ni­men­te­le care au miș­cat în cea mai mare măsu­ră via­ța cul­tu­ra­lă a Bra­șo­vu­lui în 2017.

Câști­gă­to­rii au fost desem­nați pe baza opțiu­ni­lor publi­cu­lui, cu o pon­de­re de 50% și ale unui juriu for­mat din per­so­na­li­tăți ale artei con­tem­po­ra­ne și ale mana­ge­men­tu­lui cul­tu­ral din afa­ra Bra­șo­vu­lui (50%).

Car­tea Anu­lui: „Bra­șov 15 Noiem­brie 1987 – doi ani prea devre­me”, Mihai Grăj­dea­nu, Muze­ul Jude­țean de Isto­rie Bra­șov.

Afi­șul Cul­tu­ral al Anu­lui: Dra­cu­la Film Fes­ti­val edi­ția a V‑a, autor Ange­lo Waclaw.

Pro­iec­tul Muzi­cal al Anu­lui: Bra­șov Jazz & Blu­es Fes­ti­val, Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Fanzin.

Expo­zi­ția Anu­lui: „Ora­șul Sta­lin”, Muze­ul Jude­țean de Isto­rie Bra­șov, cura­tor Nico­lae Pepe­ne.

Pro­iec­tul Cul­tu­ral al Anu­lui: „Rea­li­ta­tea Vir­tu­a­lă – solu­ție ino­va­toa­re de pro­te­ja­re și pro­mo­va­re a patri­mo­ni­u­lui“, Muze­ul Casa Mure­șe­ni­lor.

Con­cer­tul Anu­lui: „Fits cân­tă Piaf“ – Ale­xan­dra Fits, Mari­a­no Cas­tro și Kame­ra­ta Kron­sta­dt.

Spec­ta­co­lul tea­tral al anu­lui: „Flu­tu­rii sunt liberi“ – Tea­trul Sică Ale­xan­dres­cu.

Fes­ti­va­lul anu­lui: Amu­ral Fes­ti­val Vizu­al, Aso­ci­a­ția Amu­ral.

Orga­ni­za­ția cul­tu­ra­lă anu­lui: Cen­trul Mul­ti­cul­tu­ral al Uni­ver­si­tă­ții Transil­va­nia din Bra­șov.

Debut: Perform(d)ance – zile­le dan­su­lui con­tem­po­ran la Bra­șov, Cen­trul Cul­tu­ral G…

sur­sa: bizbrasov.ro


N.red. Mihai-Ionuț Grăj­dea­nu, autor pro­li­fic de ban­dă dese­na­tă și roma­ne gra­fi­ce, este ori­gi­nar din Man­ga­lia și a demon­strat cali­tăți deo­se­bi­te de bun dese­na­tor încă din cla­se­le gim­na­zi­a­le ale Șco­lii Gala Galac­tion. (Vă invi­tăm să remar­cați mai sus dome­ni­i­le ine­di­te pen­tru care s‑au acor­dat pre­mi­i­le anu­lui 2017 la Bra­șov. Pot fi mode­le de acti­vi­tăți și eve­ni­men­te și pen­tru Man­ga­lia sau alte ora­șe).


[sub­scri­be-by-ema­il-form]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele