MANGALIA NEWS — Mesaje primite la cea de a VI‑a ANIVERSARE

0
635

Pri­mul mesaj, în avan­pre­mie­ră, l‑am pri­mit de la conf. univ. dr. Aure­lia LĂPUȘAN, ”doam­na Publi­cisti­cii dobro­ge­ne”, așa cum am numit‑o cu alea­să sti­mă și cu mare drag, de fie­ca­re dată. Mesa­jul l‑am publi­cat și ca edi­to­ri­al spe­cial, sepa­rat.

La ani­ver­sa­re. Fap­te­le Man­ga­li­ei sub lupa… Man­ga­li­ei News

Man­ga­lia este copi­lul meu de suflet. O iubesc pen­tru far­me­cul ei, pen­tru uni­ci­ta­tea pe care și‑a păstrat‑o, pen­tru cople­și­toa­rea ei isto­rie, pen­tru oame­nii calzi, res­pec­tu­oși, ospi­ta­li­eri. Man­ga­lia este pen­tru mine, din­tre toa­te ora­șe­le Dobro­gei nata­le, alt­fel.  Este ora­șul care ni s‑a lăsat dezgo­lit filă cu filă, în lun­ga noas­tră cer­ce­ta­re docu­men­ta­ră pen­tru una din­tre cele mai fru­moa­se mono­gra­fii pe care le-am sem­nat împre­u­nă cu coe­chi­pie­rul meu, Ște­fan Lăpușan. Man­ga­lia a avut atunci orgo­li­ul de a se lăsa cople­și­tă de super­la­ti­ve. Mis­te­ri­oa­să, ambi­țioa­să, fecio­rel­ni­că, pli­nă cu nurii isto­ri­ei sale.

După 1990, Man­ga­lia a avut mai mul­te publi­ca­ții. Efe­me­re, lip­si­te de sus­ți­ne­re și  suport finan­ci­ar. Dar cum am putea trăi izo­lați, fără acces la infor­ma­ții, fără comu­ni­ca­re cu lumea exte­ri­oa­ră. Ce ar fi soci­e­ta­tea fără pre­să? Nici nu ne putem ima­gi­na.

Însă cum mai defi­nim pre­sa de astăzi? Un dome­niu de acti­vi­ta­te ca ori­ca­re altul? Un mar­tor omni­pre­zent, ide­al neu­tru sau impa­rţi­al, călă­u­zit de prin­ci­pii liber­ta­re, ale veri­di­ci­tă­ţii şi bunei cre­dinţe? Cu res­pon­sa­bi­li­ta­te faţă de rea­li­ta­tea şi inte­gri­ta­tea fap­te­lor, eve­ni­men­te­lor şi opi­ni­i­lor?

Greu de răs­puns într‑o soci­e­ta­te în care se schim­bă prea des și repe­de maca­zul. Să accep­tăm că media este un ser­vi­ciu de comu­ni­ca­re în slu­j­ba a doi stă­pâni: rea­li­ta­tea şi publi­cul. Doi stă­pâni inco­mozi, pre­ten­ți­oși,  care ridi­că nenu­mă­ra­te pro­ble­me.

Media de-acum rămâ­ne o fereas­tră des­chi­să spre lume, dar nu spre ori­ca­re lume, ci spre cea pe care toc­mai noi­le mij­loa­ce o con­stru­iesc şi o recon­stru­iesc.

În acest con­text zia­ris­tul înfăp­tu­ieş­te în chip deli­be­rat un act public, este direct răs­pun­ză­tor faţă de publi­cul în nume­le căru­ia îşi exer­ci­tă pro­fe­sia, pe care încear­că să‑l con­du­că one­st într‑o rea­li­ta­te ete­ro­ge­nă, con­ti­nuu bom­bar­da­tă cu eve­ni­men­te care tre­bu­ie selec­ta­te şi ierar­hi­za­te.

Iată că Man­ga­lia are de șase ani o publi­ca­ție on line care îi ofe­ră fața rea­li­tă­ți­lor coti­die­ne, opi­nii, diver­tis­ment, infor­ma­ții de inte­res public. De șase ani, niș­te oameni pasio­nați, res­pon­sa­bili, pre­o­cu­pați de via­ța loca­li­tă­ții lor, pun în acest sat glo­bal care este inter­ne­tul fap­te­le Man­ga­li­ei. Și au audien­ță, au uti­li­za­tori unici, cum se numesc acum cla­si­cii con­su­ma­tori de infor­ma­ție, au o con­struc­ție iden­ti­ta­ră care ofe­ră dimen­siu­ne  bran­du­lui de oraș.

Sigur, șase ani nu înseam­nă mult, pri­vit calen­da­ris­tic. Dar înseam­nă enorm pen­tru echi­pa care a reu­șit să dea Man­ga­li­ei News via­ță, con­ti­nu­i­ta­te, con­sis­ten­ță, pro­fe­sio­na­lism.

La mulți ani rod­nici, tutu­ror!


Tot în avan­pre­mie­ră, am pri­mit un mesaj de la Isa­be­l­la Ono­frei, cores­pon­den­ta noas­tră dra­gă din Hous­ton, Texas, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii:

”Vineri, 23 febru­a­rie, sar­ba­to­ri­ti 6 ani de cand v‑ati lan­sat. Mul­tu­mim, Man­ga­lia News, pen­tru ca ne aju­tati sa fim infor­mati la zi cu stiri des­pre Man­ga­lia, din sudul lito­ra­lu­lui roma­nesc si din lumea lar­ga!!! Happy Anni­ver­sa­ry!!! Feli­ci­tari pen­tru tot ceea ce faceti!!!!”

MN: Noi vă mul­țu­mim, dra­gii noș­tri, pen­tru că vă sim­țim aproa­pe, deși între noi se află un con­ti­nent și un ocean… Ne bucu­răm pen­tru că vom fi împre­u­nă în pro­iec­tul Arca TV USA, Hous­ton, Texas și vom con­strui un pod trai­nic între româ­nii din Dias­po­ra și cei de aca­să. Vă îmbră­ți­șam și vă iubim. MN.


De la Lima­nu, ne‑a scris dom­nul pri­mar Daniel Geor­ges­cu, un mesaj cu totul spe­cial, pe care îl apre­ci­em în mod deo­se­bit!

MANGALIA NEWS este un pro­dus mass-media obiec­tiv, echi­dis­tant si corect infor­mat. Sunt un citi­tor fidel si ma bucur că intot­dea­u­na iden­ti­fic repor­ta­je de cali­ta­te si actu­a­li­ta­te. Va feli­cit pen­tru deter­mi­na­rea dum­ne­a­voas­tra de a men­ti­ne un stan­dard pro­fe­sio­nal ridi­cat, mai ales in con­tex­tul in care, in ulti­mii ani,  numa­rul publi­ca­ti­i­lor de valoa­re s‑a dimi­nu­at.  

Man­ga­lia News este pen­tru mine un baro­me­tru al rea­li­ta­tii coti­die­ne si un spri­jin de incre­de­re in for­ma­rea unei opi­nii. Con­si­der ca este nevo­ie de jur­na­listi obiec­tivi, iar pre­zen­ta dum­ne­a­voas­tra pe pia­ta, timp de 6 ani,  demon­strea­za ape­ti­tul publi­cu­lui pen­tru infor­ma­tii rea­le, ana­li­ze echi­dis­tan­te si mate­ri­a­le inte­re­san­te pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tra.

Feli­cit intrea­ga echi­pa pen­tru efor­tu­ri­le depu­se pana acum si va urez “La multi ani”!


Vă mul­țu­mim pen­tru mesa­jul ani­ver­sar trans­mis, dom­nu­le Pri­mar Daniel Geor­ges­cu! Sun­tem deo­se­bit de ono­rați de apre­ci­e­ri­le dum­ne­a­voas­tră și vă asi­gu­răm că vom păs­tra ace­lași echi­li­bru edi­to­ri­al în mate­ri­a­le­le pe care le vom publi­ca.

Ne stră­duim să reflec­tăm cât se poa­te de firesc, de nor­mal, rea­li­ta­tea coti­dia­nă de aici, de la malul Mării Negre și să punem în valoa­re inclu­siv sudul lito­ra­lu­lui, cu sta­țiu­ni­le 2 Mai și Vama Veche.

Comu­na Lima­nu are ce ară­ta turiș­ti­lor care vin aici în număr impre­sio­nant de mare, în peri­oa­da esti­va­lă: eve­ni­men­te, diver­tis­ment cât cuprin­de, fes­ti­va­luri de artă, folk, rock, muzi­că tână­ră etc. Pen­tru că, la Lima­nu, 2 Mai și Vama Veche, SE POATE!

Toa­te aces­te eve­ni­men­te, pre­cum și ști­ri­le loca­le de pe întreg par­cur­sul anu­lui se reflec­tă și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.

Vă mul­țu­mim pen­tru tot ceea ce faceți bine pen­tru comu­ni­ta­te.

(Man­ga­lia News, 23.02.2018).


Sla­gi­a­na Vesici, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ral-Edu­ca­ti­vă “Zes­trea Cal­la­tia­nă” din Man­ga­lia, ne‑a adre­sat acest fru­mos mesaj ani­ver­sar, pen­tru care‑i mul­țu­mim și‑i pro­mi­tem că vom fi, în con­ti­nu­a­re, ală­tu­ri de dân­sa în acest valo­ros pro­iect:

”Mult îndra­gi­tă redac­ție a coti­dia­nu­lui onli­ne MANGALIA NEWS,

Cea de‑a șasea ani­ver­sa­re imi ofe­ră plă­cu­tul pri­lej de a vă adre­sa cele mai cor­di­a­le urări de bine și sin­ce­re feli­ci­tări între­gu­lui colec­tiv, pen­tru con­tri­bu­ția sem­ni­fi­ca­ti­vă la infor­ma­rea corec­tă și obiec­ti­vă a comu­ni­tă­ții, prin impar­ți­a­li­ta­te, promp­ti­tu­di­ne și pro­fe­sio­na­lism.

Rea­li­ză­ri­le dum­ne­voas­tră au cunos­cut o ascen­siu­ne per­ma­nen­tă, iar pașii măies­tri­ei cu care ați îna­in­tat sunt răs­plătiți tot­o­da­tă, de fie­ca­re citi­tor în par­te. Prin dum­ne­a­voas­tră, am păs­trat vii acțiu­ni­le de suc­ces ale ora­șu­lui nos­tru, am cunos­cut noi ini­ția­ti­ve si ne bucu­răm in con­ti­nu­a­re de un schimb con­si­de­ra­bil de infor­ma­ții de actu­a­li­ta­te și mare inte­res public.

Cu recu­noș­tin­ță, trans­mit toa­tă apre­ci­e­rea și sti­ma dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Lupu, pen­tru cali­ta­tea sa de coor­do­na­tor de pro­gra­me și pen­tru impli­ca­rea minu­ți­oa­să în evo­lu­ția con­si­de­ra­bi­lă a celui mai cunos­cut coti­dian onli­ne din zona noas­tră.

Per­so­nal, vă adre­sez sin­ce­re mul­tu­mi­ri și pen­tru sus­ți­ne­rea valo­ri­lor cul­tu­ral-edu­ca­ti­ve pro­mo­va­te de aso­ci­a­ția noas­tră, care își pro­pu­ne sa con­tri­bu­ie la încli­na­rea cetă­țe­ni­lor către arta popu­la­ră, în spi­ri­tul obi­ce­iu­ri­lor și tra­di­ți­i­lor popu­la­re.

Vă doresc să răsă­riți pre­cum soa­re­le și să stră­lu­ciți ca ste­le­le, întru mulți ani! Mult suc­ces, MANGALIA NEWS

Cu alea­să con­si­de­ra­ție,

Aso­ci­a­ția Cul­tu­ral Edu­ca­ti­vă “Zes­trea Cal­la­tia­nă”,

Pre­șe­din­te, Sla­gi­a­na Vesici.


Mul­țu­mim, Sla­gi­a­na.

Feli­ci­tări, pen­tru tot ceea ce faceți, împre­u­nă cu dra­ga noas­tră pri­e­te­nă Tin­ca Răca­ru și cu toți cei­lalți, fru­mos și trai­nic, pen­tru copi­ii Man­ga­li­ei. Și nu numai pen­tru copii, ci și pen­tru cei de toa­te vâr­ste­le, cu ini­ma de copil! 🙂

Ansam­blul fol­cloric ZESTREA să poar­te Zes­trea Cal­la­tia­nă pes­te tot în lume!


Prof. univ. dr. Ioan Iacob, Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă Bucu­rești, Clu­bul Pre­sei Tran­sa­tlan­ti­ce:

La mulți ani, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu!

La mulți ani, ‘Man­ga­lia News’!

Printr‑o întâm­pla­re feri­ci­tă a des­ti­nu­lui, am sta­bi­lit o comu­ni­ca­re (și o cola­bo­ra­re fan­tas­ti­că, de necre­zut aproa­pe) cu un site pro­fe­si­o­nist de știri, “Man­ga­lia News”, care aflu că își ser­bea­ză șase ani de exis­ten­ță.

Întru­cât întot­dea­u­na în spa­te­le unor lucruri și rea­li­zări se află oame­nii, aș vrea să trans­mit acum de două ori ura­rea LA MULȚI ANI !

O dată pen­tru ini­mo­sul și extra­or­di­na­rul pro­fe­sor Tra­ian Lupu, coor­do­na­to­rul aces­tui pro­iect remar­ca­bil (care a deve­nit par­te­ner media al unui alt pro­iect îndrăz­neț și excep­țio­nal, cana­lul de tele­vi­ziu­ne “Arca TV” din Hous­ton, Texas, coor­do­nat de excep­țio­na­lul jur­na­list ame­ri­can Lucian Bla­ga).

Și apoi, desi­gur, pen­tru “Man­ga­lia News”!

Cu cele mai cal­de urări (chiar dacă a înce­put acum să ningă la Bucu­rești), în anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri,

Ioan Iacob, Jur­na­lul Bucu­rești­u­lui, 22.02.2018.


Vă mul­țu­mim, Exce­len­ță, drag și sti­mat pri­e­ten. Vă aștep­tăm cu mare drag pe la noi, la Man­ga­lia… News! 🙂


LA MULTI ANI, MANGALIA NEWS!!!

Feli­ci­tari tutu­ror, pen­tru infor­ma­rea corec­ta a ceta­tea­nu­lui. Per­so­nal, va mul­tu­mesc pen­tru sus­ti­ne­rea valo­ri­lor cul­tu­ra­le. 

Sase ani de mun­ca, sacri­fi­cii, tru­da, bucu­rii si satis­fac­tii pen­tru ca noi, citi­to­rii sa fim infor­mati si pro­mo­vati. Va mul­tu­mesc, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, pen­tru spri­ji­nul si cola­bo­ra­rea noas­tra, pen­tru ide­i­le si coo­pe­ra­rea la ”năși­rea” fru­moa­sei denu­mi­ri a pagi­nii ”IA DE LA MALUL MĂRII”. Mul­tu­mesc pen­tru incu­ra­ja­re, impuls si pro­mo­va­rea fru­moa­sei mele Colec­tii Etno­gra­fi­ce.

IA DE LA MALUL MARII va urea­za: MULT SUCCES, MANGALIA NEWS!

Feli­ci­tari, intre­gu­lui colec­tiv!

Cu admi­ra­tie si res­pect,

Tin­ca Răca­ru, 23.02.2018.


T.L — Man­ga­lia News: Vă mul­țu­mim din toa­tă ini­ma, sti­ma­te dom­nu­le direc­tor. Ne ono­rea­ză mult mesa­jul dum­ne­a­voas­tră și ne obli­gă pen­tru încă 60 de ani! 🙂 Să fim Mereu împre­u­nă! Doam­ne aju­tă.


LA MULȚI ANI, MANGALIA NEWS!

Vă mulţu­mim pen­tru că faceţi par­te din via­ţa noas­tră în fie­ca­re zi.

Vă mulţu­mim pen­tru gân­du­ri­le bune şi cuvin­te­le pli­ne de încăr­că­tu­ră emoţio­na­lă trans­mi­se cu fie­ca­re oca­zie.

Vă simţim ală­tu­ri de noi şi ne moti­vea­ză să obţi­nem în con­ti­nu­a­re rezul­ta­te deo­se­bi­te de care ne putem bucu­ra împre­u­nă. 

Vă sun­tem recu­nos­că­tori pen­tru că susţi­neţi spor­tul, cul­tu­ra, arta, pro­mo­va­ţi fru­mu­seţea şi talen­te­le aces­tui oraş dar şi pen­tru că sem­na­la­ţi cele mai impor­tan­te pro­ble­me cu care se con­frun­tă comu­ni­ta­tea noas­tră.
Aveţi tot res­pec­tul nos­tru! 

Man­ga­lia are nevo­ie de dvs. La mulţi, mulţi ani de acti­vi­ta­te!

Lepa­da­tu Mugu­relMC Ball Man­ga­lia.


Mul­țu­mim, Mugu­rel Lepa­da­tu, Mul­țu­mim, MC Ball Man­ga­lia.
Tot ceea ce faceți pen­tru copi­ii și nepo­ții noș­tri este de admi­rat și, nor­mal, de spri­ji­nit cu mare drag! 🙂 Sun­tem Mereu aproa­pe!

Mena­bit Ozzy: LA MULȚI ANI DE ACTIVITATE, MANGALIA NEWS!  În toți cei 6 ani de la înfi­in­ța­re, Man­ga­lia News a deve­nit par­te din via­ța noas­tră. Pe lân­gă fap­tul că ne infor­mați des­pre tot ceea ce pri­veș­te Man­ga­lia sau ceea ce se întâm­plă impor­tant în lume, ne ofe­riți mul­te oca­zii de a trăi sen­ti­men­tul de apar­te­nen­ță la comu­ni­ta­te. Păs­trați-vă obiec­tivi în con­ti­nu­a­re! LA MULȚI ANI!


Mul­țu­mim, pri­e­te­ne Ozzy. Ne ono­rea­ză mesa­jul pri­mit și vom res­pec­ta ceea ce am mai spus de fie­ca­re dată în ase­me­nea momen­te ani­ver­sa­re: Man­ga­lia News va con­ti­nua să păs­tre­ze ace­eași linie de con­du­i­tă edi­to­ri­a­lă neu­tră, cre­a­toa­re, pozi­ti­vă și va oglin­di pre­o­cu­pă­ri­le coti­die­ne ale cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia și din sudul lito­ra­lu­lui, vom con­ti­nua să fim un liant firesc și nece­sar între cetă­țeni și auto­ri­tă­ți­le loca­le, între turiști și posi­bi­lii inves­ti­tori, pen­tru ca Ceta­tea și întrea­ga zonă să pros­pe­re! Ținem aproa­pe! Rubri­ci­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News sunt des­chi­se cetă­țe­ni­lor, ale­și­lor locali și, bine­în­țe­les, tutu­ror citi­to­ri­lor noș­tri.


Cris­ti­an Cea­le­ra: La Mulți Ani, Man­ga­lia News! Aven­tu­ra con­ti­nuă…

La mulți ani, Man­ga­lia News!

Man­ga­lia este un oraș minu­nat, cu povești extra­or­di­na­re și cu o isto­rie mile­na­ră. Nu ai cum să nu te îndră­gos­tești de bătrâ­nul polis Cal­la­tis, cel înte­me­iat acum pes­te 2400 de ani de răz­bo­i­ni­cii dorieni.

Muze­ul Cal­la­tis, rui­ne­le cetă­ții anti­ce (pre­să­ra­te pe tot cuprin­sul ora­șu­lui modern), Mor­mân­tul Prin­ci­ar de la Docu­maci, Ceta­tea de la Albești sunt doar câte­va din­tre obiec­ti­ve­le care dau un aer ine­dit aces­tei zone.

Spi­ri­tul Man­ga­li­ei a supra­vie­țu­it mii de ani gra­ție aces­tor isto­rii și povești ale sale. De‑a lun­gul vea­cu­ri­lor, căr­tu­ra­rii au scris des­pre magia Cal­la­ti­su­lui, a Pan­ga­lei, a Man­ka­li­ei, a Man­ga­li­ei…

Și astăzi, căr­tu­ra­rii seco­lu­lui XXI poar­tă mai depar­te aceas­tă stră­ve­che misie și lup­tă pen­tru a men­ți­ne viu și neal­te­rat spi­ri­tul aces­tei așe­ză­ri extra­or­di­na­re.

Eu per­so­nal, Cris­ti­an Cea­le­ra, cel îndră­gos­tit ire­me­di­a­bil de poveș­ti­le fru­moa­sei noas­tre Dobro­gea vreau să urez astăzi un căl­du­ros La Mulți Ani, poves­ti­to­ri­lor și pro­fe­si­o­niș­ti­lor de la “Man­ga­lia News”, cu oca­zia împli­ni­rii celor șase ani de exis­ten­ță.

La Mulți Ani, Man­ga­lia News! Aven­tu­ra con­ti­nuă…


N.red. Sunt mul­te alte mesa­je ani­ver­sa­re pe pagi­na noas­tră de Face­bo­ok, pri­mi­te de la pri­e­te­nii zia­ru­lui Man­ga­lia News. Le mul­țu­mim cu drag tutu­ror celor care ne-au scris și… Ținem cât mai aproa­pe!

Vă mul­țu­mim din suflet, dragi pri­e­te­ne și dragi pri­e­te­ni, pen­tru toa­te ură­ri­le și gân­du­ri­le bune. Avem mul­te de făcut împre­u­nă, în toa­te dome­ni­i­le pe care încer­căm să le aco­pe­rim cu arti­co­le­le publi­ca­te zil­nic în Man­ga­lia News. Scri­eți-ne, impli­cați-vă în pro­iec­te con­cre­te, uti­le comu­ni­tă­ții loca­le! Hai­deți, să ținem cât mai aproa­pe! Nu numai cu like-uri și sha­re-uri pe Face­bo­ok! Rubri­ca PROIECTE PENTRU ZONA MANGALIA vă stă per­ma­nent la dis­po­zi­ție, la fel cum vă stau la îndemâ­nă și toa­te cele­lal­te rubrici ale coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News! Veniți cu pro­pu­neri și solu­ții rea­lis­te, pen­tru a ne fi mai bine, tutu­ror!


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA. 23.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele