MANGALIA NEWS, de șase ani MEREU APROAPE de dumneavoastră! Editorial

0
968

Coti­dia­nul onli­ne MANGALIA NEWS împli­neș­te astăzi, 23 febru­a­rie 2018, șase ani de la lan­sa­re. După cum bine știți, dragi pri­e­te­ni, sti­mați citi­tori, MANGALIA NEWS înseam­nă:

Știri din Man­ga­lia, știri din sudul lito­ra­lu­lui și din lumea lar­gă, dar mai înseam­nă și: Anun­țuri, Artă/Cultură/Educatie, Ști­in­ță, Diver­tis­ment, Eve­ni­men­te, Opi­nii civi­ce, Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia, Eco­no­mi­ce, Oport­u­ni­tăți de afa­ceri și Locuri de mun­că, Sport, Sănă­ta­te, Turism, Hob­by și Admi­nis­tra­ție publi­că…

Aces­tea sunt dome­ni­i­le în care ne-am dorit să facem schimb de știri, de impre­sii, de gân­duri, cu citi­to­rii noș­tri, întru bine­le Cetă­ții, al locu­i­to­ri­lor și al oas­pe­ți­lor ei. 

Dacă, ală­tu­ri de cola­bo­ra­to­rii noș­tri valo­roși, am reu­șit să miș­căm câte ceva în bine, pe par­cur­sul celor 6 ani de zile (și nopți!), ne bucu­răm.

Pen­tru Man­ga­lia, cu sal­ba ei de sta­țiuni și sudul lito­ra­lu­lui, cu 2 Mai, Vama Veche, Lima­nu și pen­tru cele­lal­te loca­li­tăți apro­pi­a­te — Albești, 23 August, Peci­nea­ga, Cos­ti­nești, Negru Vodă, avem rubrici spe­ci­a­le pe pri­ma pagi­nă, prin inter­me­di­ul căro­ra infor­măm citi­to­rii des­pre eve­ni­men­te­le coti­die­ne și pro­mo­văm turis­mul în zonă: ȘTIRI, EVENIMENTE, TURISM, LIMANU‑2 MAI-VAMA VECHE.

Rubri­ca ECONOMIEDMHIIMM vă ține la curent cu toa­te nou­tă­ți­le des­pre aces­te dome­nii vita­le ale acti­vi­tă­ții eco­no­mi­ce din zona Man­ga­lia, dar și din țară și din lume.

Cele mai diver­se anun­țuri, dar și ofer­te și cereri de Locuri de mun­că sau de Oport­u­ni­tăți de afa­ceri le găsiți la rubri­ca ANUNȚURI MANGALIA NEWS.

Știri des­pre Admi­nis­tra­ția Publi­că Loca­lă, publi­căm aici, iar Opi­ni­i­le cetă­țe­ni­lor le aflați aiciCe spun ale­șii locali, aflați la rubri­ca inti­tu­la­tă Con­si­li­e­rii locali ÎN DIRECT, iar despre pla­nu­ri­le de dezvol­ta­re a zonei Man­ga­lia, citi­to­rii noș­tri se pot infor­ma la rubri­ca Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia.

Prin­tre cola­bo­ra­to­rii de renu­me ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, se numă­ră la loc de cin­ste conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, ”doam­na publi­cisti­cii dobro­ge­ne”, așa cum am numit‑o noi cu drag și pro­fund res­pect, inspi­ra­toa­rea seri­a­lu­lui ”MANGALIA 20 — Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le”, apoi cer­ce­tă­to­rul ști­in­ți­fic, doc­tor Sorin Mar­cel Coles­niuc, proas­păt numit direc­tor al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța, decla­rat OMUL ANULUI 2016, în son­da­jul-con­curs orga­ni­zat de Man­ga­lia News, sau poe­ta și ese­i­sta Sil­va­na Cojo­că­ra­șu, ori prof. univ. dr. Ioan Iacob, de la Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă din Bucu­rești. Le mul­țu­mim în ega­lă măsu­ră și lui Cris­ti­an Cea­le­ra, pen­tru cola­bo­ra­rea admi­ra­bi­lă, pen­tru Poveș­ti­le sale dedi­ca­te Mării Negre și lui Liviu Pre­des­cu, de la Radio Con­stan­ța.

Se cuvi­ne a‑i amin­ti și pe scri­i­to­rii locali Dora Ali­na Roma­ne­scu și Vir­gil Stan, dar și pe ori­gi­na­la și ine­ga­la­bi­la Gabrie­la Apos­tu, pe talen­ta­tul și pro­fun­dul poet Robert-Mari­us Din­că, pe Adi­na Lozin­schi și pe cei­lalți mem­bri ai Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris. Un par­fum orien­tal deo­se­bit ne adu­ce în scri­e­ri­le ei Urfet Șachir, căre­ia îi mul­țu­mim și cu acest pri­lej. Gale­ria de Artă din Saturn a Lui­zei Cala este și ea pre­zen­tă pe por­ta­lul nos­tru.

Din­tre cores­pon­den­ții cei mai des­to­i­nici ai zia­ru­lui Man­ga­lia News, dem­nă de remar­cat este și prof. Magda­le­na Iacob, cea care ne infor­mea­ză per­ma­nent des­pre ceea ce se întâm­plă prin comu­na 23 August, sau pe sce­ne­le esti­va­le.


Acor­dăm un pios oma­giu docu­men­ta­ris­tu­lui Marin Tăna­se, tre­cut la cele veș­ni­ce anul tre­cut, îna­in­te de a‑și vedea fina­li­za­tă lucra­rea la care a ținut atât de mult — car­tea sa dedi­ca­tă Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (UM 02029), publi­ca­tă într-un seri­al ale cărui epi­soa­de sunt pre­zen­ta­te pe Pagi­na de lec­tu­ră a zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News. 


SPORTUL și MUZICA au, de ase­me­nea, câte o rubri­că spe­cia­lă, iar umoriș­tii români de renu­me, prin­tre care Mari­an Avra­mes­cu, Mihai Matei, Cos­tel Pătră­ș­can (în tan­dem cu fol­kis­tul Daniel Ian­cu), dar și Năs­ta­se Leon­te sau Ana­nie Gag­niuc, ofe­ră citi­to­ri­lor noș­tri momen­te de des­tin­de­re, dar și momen­te de reflec­ție, prin cari­ca­tu­ri­le sau gag-uri­le dum­ne­a­lor, la rubri­ca de PAMFLET / UMOR.

Dobro­gea, tată, Dobro­gea! Copa­cul lui Mir­cea Bezer­ghea­nu.

Ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit cola­bo­ra­rea cu artiș­tii foto­grafi de eli­tă din toa­tă țara: de la Galați, Mir­cea Bezer­ghea­nu, împre­u­nă cu ”hai­ta” sa de pes­te tot 😊, sau Sorin Oni­șor, de la Timi­șoa­ra, Cos­min Tomo­ia­ga, din Mara­mu­reș, ori Sorin Dediu, din Bacău, Paul Palenc­sar, jur­na­list și foto­graf din Baia Mare, sau ”mese­ri­a­șii” con­stăn­țeni Bogdan Dumi­tru (Cla­boo Media) și Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu, cel supra­nu­mit ”artis­tul foto­graf al Mării Negre”… Pen­tru toți am rezer­vat rubri­ca: FOTO/VIDEO, un răsfăț, un regal pen­tru pri­viri și sufle­te.

Tot aici publi­căm și foto­gra­fi­i­le rea­li­za­te de artiș­tii foto­grafi ama­tori din Man­ga­lia, din­tre care îi amin­tim pe: Ruxan­dra Geor­ges­cu, Vale­ri­an Șarîn­ga, Daniel Păcu­rici, Cipri­an Petrea­că, Bogdan Tur­toi, Rober­to Cojan, Niran Iba­du­la, Șer­ban Cioc și Maria Caza­cu.

Cel mai recent arti­col des­pre ”Sta­rea noas­tră” în medi­ul onli­ne este aces­ta: 

MANGALIA NEWS LA ORA BILANȚULUI. VIZIBILITATE SITE, CLASAMENTE OFICIALE

Până astăzi am publi­cat 13.859 de arti­co­le, acce­sa­te de pes­te 1.300.000 de uti­li­za­tori unici, cu un total de vizu­a­li­zări ce depă­șeș­te cifra de 6.700.000.

Cu mare bucu­rie, vă anun­țăm că, spre fina­lul anu­lui 2017, Man­ga­lia News a pri­mit cea mai îna­l­tă recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă: este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, (Hous­ton, Texas), Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! (vezi: mangalianews.ro/arca-tv‑us). Așa­dar, Man­ga­lia News este pri­mul coti­dian onli­ne din Româ­nia, par­te­ner media ofi­ci­al într-un pro­iect media de o ase­me­nea anver­gu­ră.

Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV USA, pen­tru acest pro­iect gene­ros, adre­sat tutu­ror comu­ni­tă­ți­lor de români din Dias­po­ra și de Aca­să! Pen­tru noi toți, aceas­tă ini­ția­ti­vă ori­gi­na­lă este deo­se­bit de impor­tan­tă! Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia și pe toți româ­nii, ori­un­de s‑ar afla ei! Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Ame­ri­ca!

Spre fina­lul aces­tui edi­to­ri­al, ca de fie­ca­re dată, vă invi­tăm, dragi pri­e­te­ni, să ne scri­eți pe adre­sa de con­tact a redac­ți­ei: [email protected], sau pe pagi­ni­le noas­tre de soci­a­li­za­re:

Vide­o­cli­pu­ri­le publi­ca­te de Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te pe pagi­na noas­tră de You­Tu­be.

MULȚUMIRI!

  • Mul­țu­mim, Ionel Rugea, pen­tru cola­bo­ra­rea fru­moa­să cu Mangalia.TV!
  • Mul­țu­mim, fete­lor dragi, zia­ris­te­le de la Edi­ția de Sud — Anca Nicu­les­cu și Miha­e­la Marin!
  • Mul­țu­mim, Mar­cel Almă­ja­nu, Aura Mir­cea și Cătă­lin Boe­res­cu!
  • Ca de obi­cei, le mul­țu­mim cole­gi­lor din echi­pa teh­ni­că Man­ga­lia News: Mul­țu­mim, Andre­ea, Alex, Dan, Bazil, ulti­mii men­țio­nați aici, dar nu cei de pe urmă! 😊

Man­ga­lia News va con­ti­nua să păs­tre­ze ace­eași linie de con­du­i­tă edi­to­ri­a­lă neu­tră, cre­a­toa­re, pozi­ti­vă și va oglin­di pre­o­cu­pă­ri­le coti­die­ne ale cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia și din sudul lito­ra­lu­lui, vom con­ti­nua să fim un liant firesc și nece­sar între cetă­țeni și auto­ri­tă­ți­le loca­le, între turiști și posi­bi­lii inves­ti­tori, pen­tru ca Ceta­tea și întrea­ga zonă să pros­pe­re!

Logo aniversar 6 ani Mangalia News

ȚINEM CÂT MAI APROAPE!


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA. Vineri, 23.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply