Managerul Alina Nițoi: Realizări recente și noi proiecte, la Spitalul Municipal Mangalia

1
2468

Săli­le de ope­ra­ții din Spi­ta­lul Man­ga­lia au fost renovate.

La Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, s‑au efec­tu­at, recent, lucrări de reno­va­re în blo­cu­ri­le ope­ra­toa­re din cadrul Pavi­li­oa­ne­lor A și B, care au în com­po­nen­ță câte trei săli de ope­ra­ție și încă­peri ane­xă. Potri­vit direc­to­ru­lui uni­tă­ții medi­ca­le, Ali­na Nițoi, încă din toam­na anu­lui tre­cut, la uni­ta­tea spi­ta­li­ceas­că din Man­ga­lia au avut loc mai mul­te lucrări de reno­va­re, inclu­siv la aco­pe­ri­șul Pavi­li­o­nu­lui B, a fost schim­bat mobi­li­e­rul în une­le sec­ții, iar în pre­zent cele două blo­curi ope­ra­tor au fost renovate.

”În blo­cu­ri­le ope­ra­tor și depen­din­țe­le afe­ren­te s‑a inter­ve­nit pen­tru igie­ni­za­rea spa­ți­i­lor medi­ca­le și s‑a montat covor P.V.C. anti­bac­te­ri­an. Tot în uni­ta­tea noas­tră sani­ta­ră, s‑au efec­tu­at și alte lucrări de igie­ni­za­re a spa­ți­i­lor apar­ținând spi­ta­lu­lui, pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a actu­lui medi­cal”, a pre­ci­zat mana­ge­rul spitalului.

Repre­zen­tan­ții uni­tă­ții medi­ca­le mai spun că, în curând, la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia se vor face ope­ra­ții oftal­mo­lo­gi­ce com­ple­xe. În acest sens, con­du­ce­rea uni­tă­ții medi­ca­le a decla­rat că spi­ta­lul a pri­mit aviz favo­ra­bil de la Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că, iar în pre­zent, docu­men­ta­ția afe­ren­tă a fost îna­in­ta­tă și la minis­te­rul de resort pen­tru conformitate.

 Pre­ci­zăm că, din anul 2016, cu spri­ji­nul Agen­ți­ei de Coo­pe­ra­re și Coor­do­na­re Tur­că TIKA-Bucu­rești, uni­ta­tea spi­ta­li­ceas­că are un cabi­net de oftal­mo­lo­gie dotat cu apa­ra­tu­ră și echi­pa­men­te de ulti­mă gene­ra­ţie, iar pacienţii bene­fi­ci­a­ză de tra­ta­men­te la cele mai îna­l­te standarde.

Rea­min­tim că Spi­ta­lul Muni­ci­pal are de curând un nou cabi­net de Gas­tro­en­te­ro­lo­gie, dotat cu apa­ra­tu­ră şi echi­pa­men­te moderne.

Cabi­ne­tul este des­ti­nat între­gii popu­la­ţii din sudul judeţu­lui Con­stanţa, care ape­lea­ză la ser­vi­cii medi­ca­le, con­sul­ta­ţii şi inves­ti­ga­ţii de spe­cia­li­ta­te, prin­tre care endo­sco­pii diges­ti­ve şi colonoscopii.

Noul cabi­net fun­cţio­nea­ză în incin­ta pavi­li­o­nu­lui C, cu pro­gram de lucru de luni până vineri, între ore­le 8:00 – 12:00. Con­sul­ta­ți­i­le se efec­tu­ea­ză doar cu pro­gra­ma­rea pre­a­la­bi­lă a pacienţi­lor la medi­cii spe­cia­li­şti, dr. Iri­na Stă­ne­scu şi dr. Răzvan Ilie. Pen­tru a bene­fi­cia de aces­te ser­vi­cii, pacienţii tre­bu­ie să se pre­zin­te la cabi­net cu bilet de tri­mi­te­re de la medi­cul de fami­lie şi car­dul de asigurat.

Ca pro­iec­te pen­tru acest an, men­țio­năm reno­va­rea și recom­par­ti­men­ta­rea Sec­ți­ei Pri­miri Urgen­țe Pediatrie.

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Mangalia).


Man­ga­lia News, 06.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Rec­ti­fi­cați nume­le d‑na mana­ger se numeș­te Ali­na Dan
    Doam­na mana­ger face excur­sii cu mași­na insti­tu­ți­ei spi­ta­lu­lui Man­ga­lia umbla noap­tea in inte­re­sul spi­ta­lu­lui mai mult de atât ca nu se poa­te numi (doam­na )Închi­de por­ti­e­ra masini cu picio­rul ce pre­o­cu­pări sa aibe in aceas­ta func­ție când nu are nici cea mai mică legă­tu­ra cu aceas­ta funcție
    Sa punem in “” după cum știe toa­tă Man­ga­lia de legă­tu­ra ei amo­roa­sa cu pri­ma­rul Man­ga­li­ei oare cum a pri­mit acest job ce sa mai spu­nem tră­im in România
    Și se știe clar tot ce se rea­li­zea­ză sunt direc­ti­ve sem­na­te ca “pri­ma­rul “

Leave a Reply