LIMBA ROMÂNĂ, întregitor de neam’, tema CONCURSULUI CU PREMII organizat de UZPR pentru lucrările apărute ori difuzate în cursul anului 2017

0
208

Pre­mi­i­le Uniu­nii Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia pe anul 2017.

Uniu­nea Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia lansea­ză con­cur­sul Pre­mi­i­le UZPR pen­tru lucră­ri­le apă­ru­te ori difu­za­te în cur­sul anu­lui 2017, pri­lej de cul­ti­va­re şi con­fir­ma­re a valo­ri­lor jur­na­lis­mu­lui româ­nesc.

Tema con­cur­su­lui:LIMBA ROMÂNĂ, între­gi­tor de neam”!

Fără lim­bă, un popor nu poa­te exis­ta! Lim­ba româ­nă i‑a ținut aproa­pe pe români de‑a lun­gul isto­ri­ei. Lim­ba româ­nă a dus mai depar­te, pes­te seco­le, tra­di­ți­i­le și valo­ri­le nea­mu­lui. Lim­ba româ­nă a fost folo­si­tă atunci când s‑au decla­rat mici­le si mari­le uniri.

Sunt invi­ta­ţi să par­ti­ci­pe atât pro­fe­si­o­ni­ş­tii din mass-media, cât şi tine­re con­de­ie jur­na­lis­ti­ce (elevi şi stu­denţi) din țară, jur­na­li­şti români din ţări­le limi­tro­fe şi dias­po­ra româ­neas­că.

Cri­te­ri­i­le de eva­lu­a­re vizea­ză ori­gi­na­li­ta­tea abor­dă­rii subiec­tu­lui, abi­li­tă­ţi­le jur­na­lis­ti­ce ale auto­ru­lui, cre­a­ti­vi­ta­tea și rele­vanţa în acord cu tema con­cur­su­lui. Vor fi pre­mi­a­te cele mai bune pro­duc­ții la urmă­toa­re­le secţiuni:

  • pre­să scri­să
  • pre­să on-line
  • car­te de spe­cia­li­ta­te
  • radio
  • tele­vi­ziu­ne
  • jur­na­lism juve­nil (15 – 22 ani).

Juri­ul, alcă­tu­it din spe­cia­li­şti şi pro­fe­si­o­ni­şti în dome­ni­ul mass-media, va ale­ge cele mai bune trei lucrări din fie­ca­re secţiu­ne. Ca în fie­ca­re an, se va acor­da şi Mare­le Pre­miu pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te jur­na­lis­ti­că.

Ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a mate­ri­a­le­lor jur­na­lis­ti­ce este 30 mar­tie 2018.

Lucră­ri­le pot fi tri­mi­se pe adre­sa UZPR, Bule­var­dul Ghe­or­ghe Maghe­ru, nr. 28–30, sec­tor 1, Bucu­rești. Aces­tea tre­bu­ie să fie însoţi­te de un for­mu­lar de înscri­e­re (pos­tat aici) cuprin­zând date­le de con­tact ale con­cu­ren­tu­lui.

Toa­te mate­ri­a­le­le scri­se tre­bu­ie să fie însoţi­te de dova­da reda­cţi­ei în care au apă­rut (link pen­tru pre­sa onli­ne, pagi­na sca­na­tă cu arti­co­lul sem­nat de autor şi ante­tul publi­ca­ţi­ei tipă­ri­te). Mate­ri­a­le­le audio-video vor fi pre­zen­ta­te pe suport elec­tro­nic (CD/DVD) cu dova­da difu­ză­rii la o reda­cţie radio-tv.

Pre­mi­i­le vor fi decer­na­te în pri­ma deca­dă a lunii mai 2018.

Rezul­ta­te­le con­cur­su­lui vor fi publi­ca­te pe web­si­te-ul Uniu­nii Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia: uzp.org.ro și în revis­te­le edi­ta­te de UZPR.

Des­car­că For­mu­lar-inscri­e­re-Pre­mi­i­le-UZPR-2017

Aștep­tăm mate­ri­a­le! Mul­te și fru­moa­se!


Man­ga­lia News, Luni, 26.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele