La Mangalia va avea loc o nouă DEZBATERE PUBLICĂ pe tema garajelor și a parcărilor publice

0
867

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a orga­ni­zat, vineri, o dez­ba­te­re publi­că pri­vind Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re, func­țio­na­re și rezer­va­re a par­că­ri­lor publi­ce din loca­li­ta­te. La dis­cu­ții au fost pre­zenți repre­zen­tan­ții auto­ri­tă­ți­lor loca­le, dar și  cetă­țeni ai ora­șu­lui, mulți din­tre aceștia fiind deți­nă­tori de garaje.

Admi­nis­tra­to­rul public la Man­ga­li­ei, Dan Geor­ges­cu a expli­cat celor pre­zenți pro­pu­ne­ri­le muni­ci­pa­li­tă­ții cuprin­se în draf­tul pro­iec­tu­lui de regu­la­ment, care poa­te fi con­sul­tat și pe pagi­na de inter­net a insti­tu­ți­ei: www.mangalia.ro, sau aici:

Regu­la­men­tul-de-orga­ni­za­ni­za­re-func­tio­na­re-si-rezer­va­re-a-par­ca­ri­lor-publi­ce-de-pe-raza-Muni­ci­pi­u­lui-Man­ga­lia

Potri­vit docu­men­te­lor, în Man­ga­lia sunt 14.000 de auto­ve­hi­cu­le înre­gis­tra­te și apro­xi­ma­tiv 1750 de gara­je. În spa­ți­i­le din­tre blo­curi sunt ame­na­ja­te 495 de locuri de par­ca­re, iar alte 2000 de locuri de par­ca­re pot fi ocu­pa­te pe stră­zi­le prin­ci­pa­le cu excep­ția bule­var­du­lui 1 Decem­brie 1918 și Șos. Constanței.

Regu­la­men­tul pre­ve­de că fie­ca­re cetă­țean al ora­șu­lui își va putea rezer­va, con­tra-cost un loc de par­ca­re de reşe­dinţă, în zona în care locuieşte.

”Dacă un cetă­țean doreș­te să rezer­ve un loc de par­ca­re, atunci o va putea face con­tra-cost”, a spus în tim­pul dez­ba­te­rii, admi­nis­tra­to­rul public al orașului.

Pen­tru a se putea ame­na­ja mai mul­te locuri de par­ca­re în car­ti­e­re­le ora­șu­lui, auto­ri­tă­ți­le au în vede­re demo­la­rea gara­je­lor și ame­na­ja­rea par­că­ri­lor de reșe­din­ță, spa­ții verzi și locuri de joacă.

Con­form unui pro­iect de sis­te­ma­ti­za­re, într-unul din car­ti­e­re­le Man­ga­li­ei pot fi ame­na­ja­te 1700 locuri de par­ca­re, prin demo­la­rea a 273 de garaje.

Pre­zent la dez­ba­te­re, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a spus că sis­te­ma­ti­za­rea se va face de comun acord cu cetă­țe­nii, dar că tot mai mulți locu­i­tori soli­ci­tă demo­la­rea gara­je­lor insa­lu­bre și ame­na­ja­rea par­că­ri­lor de reședință.

Edi­lul ora­șu­lui i‑a asi­gu­rat pe cei pre­zenți că toa­te pro­iec­te­le muni­ci­pa­li­tă­ții, în aceas­tă pri­vin­ță, vor fi pre­zen­ta­te cetă­țe­ni­lor și imple­men­ta­te numai cu acor­dul acestora.

”Admi­nis­tra­ția loca­lă tre­bu­ie să se gân­deas­că la toți locu­i­to­rii ora­șu­lui și să găseas­că solu­ți­i­le cele mai bune atât pen­tru cei care dețin gara­je, cât și pen­tru cei care dețin mașini”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cristian.

Cetă­țe­nii pre­zenți la dez­ba­te­re au sus­ți­nut ide­ea par­că­ri­lor de reșe­din­ță, soli­ci­tând însă ca taxa anu­a­lă sa fie supor­ta­bi­lă pen­tru veni­tul mediu din Mangalia.

La rân­dul lor, deți­nă­to­rii de gara­je s‑au opus aces­tui pro­iect, spu­nând că nu au nicio vină că admi­nis­tra­ția publi­că de acum 20 de ani le‑a dat voie să-și facă gara­je pe dome­ni­ul public.

Pri­ma­rul a pro­pus relu­a­rea dez­ba­te­ri­lor la o dată ulte­ri­oa­ră, care va fi comu­ni­ca­tă de auto­ri­tăți în timp util, pen­tru ca cei inte­re­sați să ana­li­ze­ze pro­pu­ne­rea de Regu­la­ment și să adu­că even­tu­a­le completări.


Man­ga­lia News, 16.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply