La Mangalia, concert Lora, de Dragobete

0
666

Cu pri­le­jul săr­bă­to­ri­rii zilei de Dra­go­be­te, sâm­bă­tă, 24 febru­a­rie, înce­pând cu ore­le 17.00, Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, la Casa de Cul­tu­ră din loca­li­ta­te, un con­cert sus­ți­nut de cunos­cu­ta artis­tă Lora. Împre­u­nă cu invi­ta­ții săi, îndră­gi­ta inter­pre­tă va oferi un show elec­tri­zant tine­ri­lor ora­șu­lui, dar și celor care apre­cia­ză melo­di­i­le aces­te­ia. Spe­cial pen­tru toți cei care vor dori să ia par­te la eve­ni­ment, intra­rea este libe­ră.

Tot în plan muzi­cal, repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­ei publi­ce din Man­ga­lia sus­țin la, uni­son, par­ti­ci­pa­rea artis­tei loca­le Cla­u­dia Andas (Mere­u­ță), în fina­la Euro­vi­sion Româ­nia.

Cla­u­dia Andas este câști­gă­toa­rea celei de‑a patra semi­fi­na­le a eve­ni­men­tu­lui, orga­ni­za­tă în sub­te­ran, în mina de la Tur­da. Deși a cân­tat la 90 de metri sub pământ, artis­ta a fost la înăl­ți­me cu melo­dia The One, reu­șind să câști­ge sim­pa­tia publi­cu­lui și să obți­nă cel mai mare punc­taj, res­pec­tiv 56 de punc­te.

Ea va par­ti­ci­pa dumi­ni­că în marea fina­lă Euro­vi­sion Româ­nia, când se va desem­na melo­dia câști­gă­toa­re, cu care Româ­nia se va pre­zen­ta la con­cur­sul muzi­cal Euro­vi­sion, orga­ni­zat anul aces­ta, la Lisa­bo­na.

Cei care doresc să o sus­ți­nă, în con­ti­nu­a­re, în marea fina­lă Euro­vi­sion Româ­nia, care va avea loc, dumi­ni­că, la Sala Poli­va­len­tă din Bucu­rești, pot vota pie­sa artis­tei, în ziua com­pe­ti­ți­ei, prin­tr-un sin­gur SMS.

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply