IOAN IACOB — O emisiune de (cu) DOI LEI (geniali și grei!). Dedicație DE DRAGOBETE!

0
457

Pen­tru infor­ma­rea lui ANDREI PARTOȘ:

In cla­sa a VIII‑a, sub influ­en­ța feno­me­nu­lui BEATLES, îi ruga­sem pe părin­ții mei (după ce îmi cum­pă­ra­se­ră în cla­sa a VI‑a un alt instru­ment și urma­sem doi ani la acor­de­on cu un pro­fe­sor de la Școa­la popu­la­ră de muzi­că din Bâr­lad), să îmi cum­pe­re o chitară.

În 1967 înfi­in­ța­sem pri­ma for­ma­ție de chi­ta­re elec­tri­ce din Bâr­lad, for­ma­ția RAZELE (pro­ba­bil ca “opo­zi­ție” la denu­mi­rea UMBRELOR cu care cân­ta Cli­ff Richard). În 1968 fuse­sem invi­tat să devin chi­ta­ra solo a unei for­ma­ții din Bâr­lad care se numea ORFEU ’68  (și care făcu­se pri­me­le tur­nee la Huși, Vaslui și Bâr­lad cu Lili Bula­e­si și Petre Geambașu).

În cla­sa a XII‑a, la un liceu de tra­di­ție din Bâr­lad, “Ghe­or­ghe Roș­ca Codrea­nu”, înfi­in­ța­sem for­ma­ția de chi­ta­re elec­tri­ce LICEENII, care lua­se locul I la Tea­trul Dra­ma­tic din Galați, la un fes­ti­val al lice­e­lor, la care par­ti­ci­pa­se­ra pes­te zece jude­țe și Muni­ci­pi­ul București.

În 1973/1974 înfi­in­ța­sem, cu cole­gii de la FILOLOGIA din Iași, LIRIC GRUP, o for­ma­ție de muzi­că folk ce avea să debu­te­ze la VARIETĂȚILE  fil­ma­te de TVR la Iași, for­ma­tie care se va… împrăș­tia în patru zări, după repar­ti­ția noas­tră ca pro­fe­sori sta­gi­ari din vara ace­lu­iași an.

În 1974/1975 înfi­in­ța­sem la Făgă­raș, jude­țul Bra­șov, Gru­pul folk SOLARIS (care avea să debu­te­ze în Cena­clul FLACĂRA și să ia locul I pe țară, la faza fina­lă de la Pia­tra Neamț a Fes­ti­va­lu­lui pio­ni­e­ri­lor și școlarilor).

În 1975, tre­cu­sem de la un fes­ti­val la arma­tă (și am jurat că, după ce voi ter­mi­na arma­ta, voi face un fes­ti­val de folk la Făgă­raș, unde eram pro­fe­sor sta­gi­ar de lim­ba engle­ză, ca să trec de la arma­tă la fes­ti­val!). Ast­fel s‑a năs­cut, în 1976, pri­ma edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui inte­r­ju­de­țean de muzi­că folk “Cetă­ți­le lui Mihai” (la care aveau să par­ti­ci­pe cinci cen­tre uni­ver­si­ta­re și Muni­ci­pi­ul Bucu­rești, deși Făgă­ra­șul nu era nici măcar cen­tru universitar).

Voi sari mai mul­te eta­pe și ani…

În 2007/2008 aveam să înfi­in­țez Gru­pul folk ATLANTIS al Uni­ver­si­tă­ții Româ­no Ame­ri­ca­ne din Bucu­rești, iar Andrei Par­toș avea să trans­mi­tă, în una din edi­ți­i­le emi­siu­nii Psi­ho­lo­gul muzi­cal, melo­dia de debut a aces­tui grup: DE DRAGOBETE (fapt pen­tru care îi voi rămâ­ne recu­nos­că­tor toa­tă viața!).

Pen­tru infor­ma­rea lui MIRCEA BANICIU

Vreau să‑i rea­min­tesc doar două sec­ven­țe din întâl­ni­ri­le noastre.

În 1978 am călă­to­rit împre­u­nă într-un acce­le­rat, de la Bâr­lad la Bucu­rești, un acce­le­rat atât de plin, încât am călă­to­rit în picioa­re (un acce­le­rat în care Mir­cea s‑a urcat din mers pe sca­ra tre­nu­lui și ne‑a poves­tit, mie și unui redac­tor din TVR, care călă­to­rea cu noi, care a fost cel mai groaz­nic drum cu tre­nul făcut pe vre­mea când cân­ta în for­ma­ția Pho­e­nix). Mir­cea Bani­ciu avu­se­se un reci­tal la Bâr­lad, unde dădu­sem ide­ea unui alt fes­ti­val de muzi­că folk.

Pes­te ani, prin 2000 + nu mai știu câți ani, pe vre­mea cînd eram cores­pon­dent ono­ri­fic la Las Vegas Roma­nian Jour­nal, am fost în culi­se, la OM BUN, am făcut atunci un inter­viu cu Moțu Pit­tiș, Ducu Bert­zi și Mir­cea Bani­ciu. Exem­pla­rul din Las Vegas Roma­nian Jour­nal, în care s‑a publi­cat inter­vi­ul a fost trans­mis la Radio Româ­nia Tineret.

Pen­tru infor­ma­rea CITITORILOR 

Am ascul­tat, cu câte­va ore în urmă (după mie­zul nop­ții) o sen­zațio­na­lă edi­ție a PSIHOLOGULUI MUZICAL. Fiind­că urmau zile­le de naș­te­re ale celor două legen­de ale tine­re­ții noas­tre (Andrei, 31 iulie, Mir­cea 31 iulie), deci zile­le de naș­te­re A DOI LEI, am înțe­les că în stu­dio s‑a spe­cu­lat pe fap­tul că urma să fie o emi­siu­ne… DE DOI LEI! Dar, din punc­tul meu de vede­re, era vor­ba de DOI LEI GENIALI ȘI GREI!

La mulți ani, Andrei! La mulți ani, Mircea!

Să rămâ­neți, vor­ba poe­tu­lui (puțin adap­ta­tă), VEȘNIC TINERI ȘI FERICE!

Ioan Iacob, 30 iulie 2016. (sur­sa: jurnalulbucurestiului.ro).


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA.

Publi­cat: Luni, 19 febru­a­rie 2018. Dedi­ca­ție DE DRAGOBETE! 🙂


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply