IDEEA ZILEI: Sală de sport pentru Școala Gala Galaction din Mangalia

1
570

Primăria Mangalia ar putea să închirieze sala de sport de la Complexul Alutus, pentru Școala Gala Galaction! — Aceasta este ideea.

(Cu atât mai mult cu cât se pare că acea con­struc­ție care adă­pos­teș­te sala de sport din cadrul Com­ple­xu­lui Alu­tus, ar fi fost, este (?) a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia !!!).

După cum se vede și în ima­gi­nea de mai jos pre­lu­a­tă de pe Goo­gle Ear­th, sala se află în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a loca­lu­lui șco­lii de la sens, iar copi­ii s‑ar putea bucu­ra de un spa­țiu gene­ros în care să se des­fă­șoa­re ore­le de edu­ca­ție fizi­că, atât pe vre­me bună, dar, mai ales, pe vre­me nefa­vo­ra­bi­lă.

Complex-Alutus-Mangalia-captura-google-earth-

Asta până când Școa­la 5 Gala Galac­tion din Man­ga­lia va avea și ea o sală de sport și spa­ții șco­la­re dem­ne de mile­ni­ul III, în cam­pu­sul șco­lar care se va con­strui atunci când și unde se va con­strui…

Apro­po, ști­ați că dosa­rul teh­nic al pro­iec­tu­lui din 1995, după care s‑a edi­fi­cat clă­di­rea ce găz­du­ieș­te acum Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis, pur­ta pe coper­ți­le ori­gi­na­le titu­la­tu­ra “Școa­la Gene­ra­lă Nr.5, Saturn, Man­ga­lia”??


Rezer­văm rubri­ca IDEEA ZILEI pen­tru dum­ne­a­voas­tră, citi­to­rii noș­tri și pri­mim cu inte­res idei, pro­pu­neri con­cre­te, uti­le pen­tru oraș, des­ti­na­te admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le și can­di­da­ți­lor de anul aces­ta la noi­le func­ții publi­ce.


Man­ga­lia News, Marti, 1 mar­tie 2016. Repu­bli­ca­re: 20 febru­a­rie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Este o idee exce­len­tă, dar atâ­ta timp cât actu­a­lul pri­mar (ori vii­to­rul pri­mar) nu va avea ceva de câști­gat din aceas­tă idee, va rămâ­ne pur și sim­plu doar o sim­plă idee…

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele