Franța se întoarce la învățământul clasic, după 50 de ani de „revoluție”: Se reintroduce studiul limbilor clasice și intonarea imnului național în școli. Noul ministru dorește să reintroducă disciplina și autoritatea profesorului

0
477

După 50 de ani de „revo­lu­ție” în învă­țământ, Fran­ța pare gata să revi­nă la valo­ri­le cla­si­ce ale edu­ca­ți­ei, iar lide­rul aces­tei miș­cări este chiar minis­trul de resort, Jean-Michel Blanqu­er, infor­mea­ză RFI.

Jean-Michel Blanqu­er a decis însă reve­ni­rea la valo­ri­le fun­damen­ta­le. El a rein­tro­dus cla­se­le biling­ve și sudi­ul lim­bi­lor cla­si­ce (gre­a­ca și lati­na), ca să înțe­lea­gă copi­ii cum a fost con­stru­i­tă civi­li­za­ția euro­pea­nă. Imnul națio­nal a fost rein­tro­dus în școli și poa­te că într‑o zi vor deve­ni obli­ga­to­rii și uni­for­me­le, este în ori­ce caz dorin­ța minis­tru­lui. In nume­le unei “moder­ni­tăți” dis­cu­ta­bi­le mul­te expe­rien­țe au însem­nat doar pier­de­re de timp. În ulti­mii ani pro­fe­so­rii erau îndem­nați să renun­țe la tra­di­țio­na­le­le ore de “dic­ta­re” coti­dia­nă și la exer­ci­ți­i­le de memo­ri­za­re. Iar direc­to­ri­lor li s‑a cerut să aban­do­ne­ze cere­mo­n­i­i­le de acor­da­re a diplo­me­lor”, scrie Matei Viș­niec pe site­ul RFI Româ­nia.

Și asta nu este tot: noul minis­tru doreș­te res­ta­u­ra­rea auto­ri­tă­ții pro­fe­so­ri­lor din școli.

Noul minis­tru a spus însă stop, ne întoar­cem la ceea ce era solid și efi­cient. Inclu­siv la vechea meto­dă prin care copi­ii învă­țau să citeas­că, prin recu­noaș­te­rea sila­be­lor. Pen­tru că meto­da “moder­nă”, numi­tă “glo­ba­lă” (și une­ori semi-glo­ba­lă) a fost o catas­tro­fă.

Citiți mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply