Decizie usturătoare: Se majorează costul biletelor Mangalia-Limanu-Vama Veche!

0
972

Cur­se­le Man­ga­lia-Lima­nu-Vama Veche s‑ar putea scumpi de la 1 mar­tie. Cel puțin așa anun­ță o notă pos­ta­tă în mij­loa­ce­le de trans­port în comun, care efec­tu­ea­ză cur­se regu­la­te pe acest tra­seu: bile­te­le pre-plăti­te vor cos­ta 5 lei și vor fi vala­bi­le doar o lună, în timp ce o cur­să plăti­tă direct la șofer va fi 10 lei, indi­fe­rent dacă are loc pe tra­se­ul Man­ga­lia-Lima­nu, Limanu‑2 Mai, Lima­nu-Vama Veche.

Admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă afir­mă că nu se poa­te impli­ca în vre­un fel în deci­zia con­du­ce­rii fir­mei ce deți­ne licen­ța de trans­port:

Nu pri­mă­ria a orga­ni­zat lici­ta­ția pen­tru acest tra­seu, fiind vor­ba des­pre un tra­seu pe un drum națio­nal, ci Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor. Nu depin­de de pri­mă­rie pre­țul bile­te­lor și, deci, nici nu putem lua exem­plul altor loca­li­tăți de a acor­da faci­li­tăți la trans­port anu­mi­tor cate­go­rii de per­soa­ne. Sin­gu­rii care bene­fi­ci­a­ză de redu­ce­re sunt ele­vii de liceu”, ne‑a decla­rat edi­lul de Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu.

(N.r: Aces­to­ra li se acor­dă o redu­ce­re de cir­ca 40 de lei, prin Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean)

Repre­zen­tan­ții fir­mei care asi­gu­ră trans­por­tul de per­soa­ne ne-au decla­rat că deci­zia pe care o doresc apli­ca­tă de la 1 mar­tie vine ca urma­re a fap­tu­lui că numă­rul de călă­tori a scă­zut foar­te mult, o con­se­cin­ță direc­tă a trans­por­tu­lui ile­gal:

Bile­te­le s‑au scum­pit cu 50 de bani, de la 4,5 lei la 5 lei. Așa cum am pos­tat în mij­loa­ce­le de trans­port, ori­ci­ne poa­te achi­zi­țio­na ori­câ­te bile­te pre-plăti­te, cu 5 lei, cu con­di­ția să le ter­mi­ne în decurs de o lună”.

Repre­zen­tan­ții fir­mei mai spun că tra­se­e­le și frec­ven­ța micro­bu­ze­lor sunt sta­bi­li­te prin caie­tul de sar­cini al lici­ta­ți­ei câști­ga­te în urmă cu câți­va ani și că nu le pot modi­fi­ca. (editiadesud.ro, 07.02.2018).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele