Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu: PREȚURILE NU SE VOR MĂRI, pe rutele Mangalia-Limanu‑2 Mai-Vama Veche!

0
3273

     Vineri, la soli­ci­ta­rea Pri­ma­ru­lui comu­nei și a Con­si­li­u­lui Local Lima­nu dom­nul Ilie Comuși, patro­nul fir­mei Nor­dia­na și Mire­la Stan­ciu, admi­nis­tra­to­rul fir­mei Nor­dia­na, deți­nă­toa­rea tra­se­u­lui de trans­port per­soa­ne pe ruta Man­ga­lia, Lima­nu, 2 Mai, Vama Veche, au par­ti­ci­pat la o dis­cu­ție în cadrul ședin­ței de Con­si­liu Local, pen­tru găsi­rea unor solu­ții de adu­ce­re a trans­por­tu­lui și bile­te­lor de călă­to­rie la cele mai bune con­di­ții și pre­țuri.

     S‑au dis­cu­tat pro­ble­me­le pe care le întâm­pi­nă fir­ma și călă­to­rii pe tra­seu. S‑au cău­tat moda­li­tăți de rezol­va­re, ast­fel încât locu­i­to­rii comu­nei Lima­nu să bene­fi­cie­ze de con­di­ții bune și pre­țuri decen­te.

     Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local cau­tă împre­u­nă solu­ții de rezol­va­re a sta­ți­i­lor de aștep­ta­re, în așa fel ca aces­tea să fie aco­pe­ri­te, ilu­mi­na­te și supra­ve­ghe­a­te video. Fir­ma de trans­port tre­bu­ie să insta­le­ze auto­ma­te de vân­za­re bile­te, să modi­fi­ce tra­se­e­le, ast­fel încât locu­i­to­rii să nu mai aibă tra­see oco­li­toa­re.

     Vor fi înfi­in­ța­te tra­se­e­le: Lima­nu – Man­ga­lia, tur – retur, direct și nu prin 2 Mai și Man­ga­lia — 2 Mai — Vama Veche, tur – retur, direct și nu prin Lima­nu.

     Daniel Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu ne‑a decla­rat, pen­tru Man­ga­lia News:

     ”Pre­țu­ri­le nu se vor mai mări de la 1 mar­tie, așa cum a anun­țat ante­ri­or fir­ma de trans­port. În plus, pentru a veni în spri­ji­nul cetă­țe­ni­lor din Lima­nu și 2 Mai care mun­cesc vara în Vama Veche, pe tim­pul sezo­nu­lui esti­val va fi înfi­in­țat tra­se­ul Lima­nu — 2 Mai — Vama Veche, cu orar spe­cial de dimi­nea­ță și sea­ra”.

    Aceas­tă solu­țio­na­re a pro­ble­mei trans­por­tu­lui în comun între loca­li­tă­ți­le din sudul lito­ra­lu­lui este un model de cola­bo­ra­re între pri­ma­rul Daniel Geor­ges­cu și Con­si­li­ul Local al comu­nei Lima­nu.

     Într-ade­văr, iată că SE POATE!

     La Lima­nu, 2 Mai, Vama Veche, Hagieni, SE POATE!


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 18 febru­a­rie 2018. (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele